Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 136Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 4884, 76001 Zlín
Telefon:577 433 973
Email:uhlirova@dsburesov.cz
Web:www.dsburesov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domov se zvláštním režimem je určena seniorům starším 60 let s diagnózou Alzheimerovy choroby nebo jiným typem demence.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytnout uživatelům přiměřený dohled a péči v bezpečném prostředí při zachování jejich důstojnosti.

Zásady poskytování sociální služby:

Důstojnost – pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost uživatelů (formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku). Pracovníci k uživatelům přistupují citlivě a diskrétně s ohledem na specifické projevy demence.

Individuální přístup – pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatelů, na jejichž základě společně s uživateli sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba.

Samostatnost – pracovníci pomáhají nebo podporují uživatele v orientaci a při zvládání běžných denních činností.

Sociální začleňování – pomáháme udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení (účast na denních programech, společenských akcích) a podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli.

Lidská práva a základní svobody - chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, personál nenutí uživatele k žádné činnosti, kterou nechtějí dělat.

Bezpečné prostředí – vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické projevy demence.

Hlavní cíle:

Zkvalitňovat poskytované služby s důrazem na individuální přístup k uživateli.

Vybavovat zařízení dostatečným množstvím kompenzačních pomůcek k podpoře soběstačnosti uživatelů.

Trvale vzdělávat zaměstannce v oblastech péče o seniory.

Modernizovat prostředí domova s ohledem na potřeby uživatelů.

Zvýšit prezentaci domova a poskytovaných služeb.

3. Nabízené činnosti

V Domově pro seniory Burešov, p.o. poskytujeme sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 50 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno uživatelům v 8 jednolůžkových a 64 dvoulůžkových pokojích o rozloze 23m2.Pokoje jsou vybaveny válendou nebo polohovacím lůžkem, nočním stolkem, nábytkovou stěnou, křeslem, signalizačním zařízením u lůžka a textilní zástěnou k zajištění soukromí. Součástí pokojů je sociální zařízení.

Poskytnutí stravy

Stravování je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Strava je uživatelům vydávána 3x až 6x denně dle diety, kterou si uživatel nasmlouvá. Strava se podává v jídelně nebo v klubovnách na jednotlivých etážích. Uživatelům, kteří nejsou schopni vzhledem k jejich zdravotnímu stavu přijít do klubovny, je strava podávána na pokojích.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Kvalifikovaný personál zajišťuje uživatelům dle jejich individuálních potřeb pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání nebo změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně dostupných služeb. Pomáháme uživatelům obnovovat nebo udržovat kontakty s rodinou a motivujeme je k účasti na dalších aktivitách směřujících k sociálnímu začleňování.

Sociálně terapeutické činnosti

Uživatelům jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti, které směřují k rozvoji nebo udržení jejich osobních nebo sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti

Nabízíme uživatelům řadu aktivizačních činností, pomocí kterých si mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Plánování těchto aktivit je prováděno společně s uživatelem individuálně podle jeho potřeb. Uživatel si sám zvolí, zda se chce nabízené aktivity zúčastnit či nikoliv. Snažíme se uživatele co nejvíce podporovat k udržování kontaktů se svým přirozeným sociálním prostředím.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelům pomáháme dle jejich individuálních potřeb při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9113211
  • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2011

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zvřejeněna na webových stránkách zařízení: www.dsburesov.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální seznam a ceník fakultativních služeb je zveřejněn na webových stránkách: http://www.dsburesov.cz

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Přístupy z pokojů na balkony přes schod.

Přístupy do sprchových koutů na pokojích.

IČ poskytovatele

70851042

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4884, 76001 Zlín
Telefon:577 225 029
Email:reditel@dsburesov.cz
Web:www.dsburesov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce