Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 136



Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 4884, 76001 Zlín
Telefon:575 752 591, 734 528 891
Email:sasinova@dsburesov.cz
Web:www.dsburesov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domov se zvláštním režimem je určena seniorům starším 60 let s diagnózou Alzheimerovy choroby nebo jiným typem demence.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování podpory, pomoci a péče osobám s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence, kteří z důvodů vysoké závislosti na péči druhé osoby nemohou žít v přirozeném domácím prostředí, a to ani s pomocí rodiny, jiných osob a služeb. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálně nastavených potřeb uživatelů tak, abychom respektovali jejich důstojnost a veškerá práva.

Zásady poskytování sociální služby:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatelů, na jejichž základě společně s uživateli sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba. Pracovníci podporují uživatele, aby se věnovali svým zálibám a koníčkům, které jim pomáhají udržet se v dobré fyzické i psychické kondici.

ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI – pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost a vůli uživatelů, ke každému přistupují s úctou a respektem. 

PODPORA V SOBĚSTAČNOSTI – pracovníci uživatele motivují, podporují v soběstačnosti a činnostech, které jsou schopni sami zvládnout, s cílem přiblížit se co nejvíce běžnému způsobu života.

PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ – uživatele podporujeme ve využívání služeb, kulturních a společenských akcí mimo zařízení, pomáháme jim udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení, podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.

OCHRANA PRÁV – chráníme práva uživatelů zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Hlavní cíle:

Zkvalitňovat poskytované služby s důrazem na individuální přístup k uživateli.

Vybavovat zařízení dostatečným množstvím kompenzačních pomůcek k podpoře soběstačnosti uživatelů.

Trvale vzdělávat zaměstannce v oblastech péče o seniory.

Modernizovat prostředí domova s ohledem na potřeby uživatelů.

Zvýšit prezentaci domova a poskytovaných služeb.

3. Nabízené činnosti

V Domově pro seniory Burešov, p.o. poskytujeme sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 50 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování

  • Ubytování je poskytováno uživatelům v 72 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, nábytkovou stěnou, signalizačním zařízením u lůžka a textilní zástěnou k zajištění soukromí. Součástí pokojů je sociální zařízení. Praní ložního a osobního prádla i úklid pokojů a sociálního zařízení zajišťují pracovnice úklidu, které přitom respektují denní život a soukromí uživatelů. Uživatelé jsou motivováni ke spolupráci na udržování čistoty a pořádku v zařízení.

Poskytnutí stravy

  • Stravování je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Strava je uživatelům vydávána 5x až 6x denně dle přání a dle diety, kterou si uživatel nasmlouvá. Strava se podává na jídelnách jednotlivých etáží. Uživatelům, kteří nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se stravovat na jídelně, je strava podávána na pokojích. Spokojenost uživatelů se stravováním zjišťujeme pomocí dotazníkového šetření (1x ročně), své názory a připomínky mohou kdykoli sdělit kterémukoli pracovníkovi nebo písemně oznámit do schránek umístěných na každé etáži.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • Kvalifikovaný personál zajišťuje uživatelům dle jejich individuálníjch potřeb pomoc při výkonu hygieny, fyziologických potřeb a celkové koupele, při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání nebo změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Uživatelé jsou podporování k využívání běžně dostupných služeb. Pomáháme uživatelům obnovovat nebo udržovat kontakty s rodinou a motivujeme je k účasti na dalších aktivitách směřujících k sociálnímu začleňování.

Sociálně terapeutické činnosti

  • Uživatelům jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti, které směřují k rozvoji nebo udržení jejich osobních nebo sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti

Nabízíme uživatelům řadu aktivizačních činností, pomocí kterých si mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Plánování těchto aktivit je prováděno společně s uživatelem a individuálně podle jeho potřeb. Uživatel si sám zvolí, zda se chce nabízené aktivity zúčastnit či nikoliv. Snažíme se uživatele co nejvíce podporovat k udržování kontaktů se svým přirozeným sociálním prostředím.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovníci pomáhají uživatelům s vyřízením osobních záležitostí a jednají s úřady dle jejich přání a potřeb.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9113211
  • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2011

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zvřejeněna na webových stránkách zařízení: www.dsburesov.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální seznam a ceník fakultativních služeb je zveřejněn na webových stránkách: http://www.dsburesov.cz

 

 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Přístupy z pokojů na balkony přes schod.

Přístupy do sprchových koutů na pokojích.

IČ poskytovatele

70851042

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4884, 76001 Zlín
Telefon:604 496 014
Email:reditelka@dsburesov.cz
Web:www.dsburesov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce