Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 34Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 4884, 76001 Zlín
Telefon:577 433 973
Email:uhlirova@dsburesov.cz
Web:www.dsburesov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domov pro seniory je určena seniorům, starší 65 let, kteří nejsou schopni pro svoji nemoc, zdravotní postižení nebo ztrátu soběstačnosti žít sami ve svém domácím prostředí a jejich situaci není možné zvládnout ani za pomoci terénních služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby domova pro seniory je poskytovat užiavtelům potřebnou péči a zároveň je podporovat v zachování jejich soběstačnosti.

Zásady poskytování sociální služby:

Individuální přístup – pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatelů, na jejichž základě společně s uživateli sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba. Pracovníci podporují uživatele, aby se věnovali svým zálibám a koníčkům, které jim pomáhají udržet se v dobré fyzické i psychické kondici.

Důstojnost – pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost uživatelů (formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku, umožněním svobodné volby).

Samostatnost – pracovníci podporují uživatele v soběstačnosti, motivují je a podporují v činnostech, které jsou schopni sami zvládnout.

Sociální začleňování – uživatele podporujeme ve využívání služeb, kulturních a společenských akcí mimo zařízení, pomáháme udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení (účast na denních programech, společenských akcích), podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli.

Lidská práva a základní svobody - chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, personál nenutí uživatele k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich vlastním rozhodnutím.

Hlavní cíle:

Zkvalitňovat posyktované služby s důrazem na individuální přístup k uživateli.

Vybavovat zařízení dostatečným množstvím kompenzačních pomůcek k podpoře soběstačnosti uživatelů.

Trvale vzdělávat zaměstnance v oblastech péče o seniory.

Modernizovat prostředí domova s ohledem na potřeby uživatelů.

Zvýšit prezentaci domova a poskytovaných služeb.

3. Nabízené činnosti

Sociální službu domov pro seniory poskytujeme v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytujeme tyto základní činnosti:

Ubytování - Ubytování je poskytováno uživatelům v 4 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojích o rozloze 23m2. Pokoje jsou vybaveny válendou nebo polohovacím lůžkem, nočním stolkem, nábytkovou stěnou, křeslem, signalizačním zařízením u lůžka a textilní zástěnou k zajištění soukromí. Součástí pokojů je sociální zařízení.

Poskytnutí stravy - Stravování je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Strava je uživatelům vydávána 3x až 6x denně dle diety, kterou si uživatel zvolí.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - Kvalifikovaný personál zajišťuje uživatelům podle jejich individuálních potřeb pomoc a podporu při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání nebo změny poloh; pomoc a podporu při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru zařízení.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení. Snažíme se uživatele co nejvíce podporovat k udržování kontaktů se svým přirozeným sociálním prostředím.

Sociálně terapeutické činnosti - Uživatelům jsou nabízeny sociálně terapeutické činnosti, které směřují k rozvoji nebo udržení jejich osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti - aktivizační činnosti jsou více popsány v odstavci „Práce s uživateli, terapie, aktivity“.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Uživatelům pomáháme podle jejich individuálních potřeb při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 8660859
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zveřejněna na webových stránkách www.dsburesov.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Seznam a ceník fakultativních služeb je zveřejněn na webových stránkách www.dsburesov.cz.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Přístupy z pokojů na balkony přes schod.

Přístupy do sprchových koutů na pokojích

IČ poskytovatele

70851042

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4884, 76001 Zlín
Telefon:577 225 029
Email:reditel@dsburesov.cz
Web:www.dsburesov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce