Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Efata

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 19Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tyršova 1108, 76302 Zlín
Telefon:734 796 471
Email:dsefata@gmail.com
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba Domova pro seniory Efata je určena pro seniory od šedesáti pěti let věku, kterým je přiznán příspěvek na péči nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemůže jim být zajištěna péče blízkými osobami či jinou sociální službou. Službu DS Efata mohou využívat senioři z celého území České republiky.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Efata je umožnění prožití klidného a důstojného stáří v křesťanském prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům od šedesáti pěti let věku, kterým je přiznán příspěvek na péči nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemůže jim být zajištěna péče blízkými osobami či jinou sociální službou.

Respektujeme individuální charakter každé osoby, dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, podporujeme jejich důstojnost, samostatnost a duchovní růst.

Vize sociální služby

Usilujeme o to, aby uživatelé služby měli všechnu potřebnou péči jak v oblasti materiální a zdravotní, tak i v oblasti duševní a duchovní. Přejeme si poskytovat naši službu v co nejvyšší možné kvalitě a na principu biblických zásad, aby se mohla stát útočištěm lidem, kteří touží své stáří prožít v prostředí poskytující duchovní podporu a porozumění.

Cíle sociální služby

1. Udržení získaných schopností a soběstačnosti uživatele po co nejdelší dobu

2. Udržení kontaktu uživatele s rodinou, přáteli a sociálním prostředím.

3. Udržení a rozvoj zájmů uživatele.

4. Vytvoření křesťanského prostředí a podmínek pro aktivní duchovní život uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování (minimálně 3 jídla denně: snídaně , oběd, večeře) odpovídající věku, dietním potřebám a zásadám zdravé výživy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • duchovenská služba

4. Specifika služby

Komu služba není určená

 • osobám nepatřícím do cílové skupiny sociální služby
 • osobám mladším 65 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, scabies, virová hepatitida typu A apod.)
 • osobám, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (závažná psychiatrická onemocnění)
 • osobám s těžkým kombinovaným smyslovým postižením: hluchoněmí, hluchoslepí.
 • Identifikátor sociální služby: 7633164
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby za poskytování sociálních služeb v Domovech pro seniory jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a předpisem k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb., § 15.

Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě, uzavřené s poskytovatelem služby podle zákona č. 108/2006 Sb., §91.

Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Fakultativní činnosti

ANO

Uživateli mohou být poskytovány, nad rámec rozsahu dohodnuté sociální služby uvedené ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, další fakultativní služby, které nejsou povinné ze zákona a zařízení je může či nemusí klientům nabízet. Fakultativní služby nejsou hrazeny základní úhradou za poskytované sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

63029391

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Newtonova 725, 70200 Ostrava
Telefon:596 625 131
Email:mss@casd.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Efata


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce