Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Loučka

Počet lůžek: 115Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 55 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Loučka 128, 76325 Loučka
Telefon:577 006 935
Email:socialka2@dsloucka.cz
Web:www.dsloucka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního, či invalidního důchodu a mající sníženou míru soběstačnosti, zejména z důvodu:
- Věku
- Zdravotního stavu
- Nejsou schopni zůstat v domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně nedostačující, protože jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu další fyzické osoby.

Dále senioři, potřebující v domově pro seniory umístit z jiných závažných důvodů, nemajících původ v jejich zdravotním stavu:
- Sociální osamělost
- Sociálně krizová situace
- Hrozící sociální vyloučení

Věková struktura:
- dospělí (55 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Služba je určena seniorům, kteří jsou způsobilí soužití s ostatními obyvateli domova a nebudou narušovat kolektivní soužití.


Uživatelé, kterým nemůže být služba poskytnuta (vyloučená skupina)

 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • seniorům s akutním infekčním, parazitním či pohlavním onemocněním,
 • seniorům s těžkým psychickým postižením a demencí, jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit (psychózy, Alzheimerova demence)
 • seniorům se závislostí na návykových látkách a s psychickými poruchami, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jejich chování znemožňuje nebo výrazně narušuje soužití v kolektivu (alkoholici, toxikomani, trestaní recidivisté)
 • seniorům s požadavkem osobní asistence,
 • seniorům s onkologickým onemocněním, které vyžaduje intenzivní odbornou péči,
 • seniorům, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná lékařská péče ( např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje)
 • mladším 55 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání DS Loučka:
Posláním Domova pro seniory Loučka je celoročně vytvářet prostředí splňující podmínky pro co nejvíce plnohodnotný a přirozený způsob života. Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka. Vycházíme z individuálních a zároveň reálných potřeb klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kdy již domácí prostředí, nebo jiný druh sociální služby nemůže být zajištěn.

Cílem DS Loučka je za přispění všech zaměstnanců:

 • neustále zvyšovat spokojenost uživatelů s poskytovanými službami (ubytování, stravování, ošetřovatelská a zdravotní péče, apod.)
 • podporovat klienty v trávení jejich volného času, neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení
 • průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání všech našich zaměstnanců, především prostřednictvím školení probíhajících v zařízení několikrát do roka
 • klient, který si s podporou poskytované sociální služby přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu zachová a rozvíjí co nejdéle vlastní soběstačnost, získané dovednosti a schopnosti
 • zkvalitňováním procesu individuálního plánování průběhu služby, v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOC. SLUŽBY

 • úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti
 • respektování svobodné vůle, etických práv klienta a individuální přístup
 • motivace k překonání nepříznivé situace
 • podpora samostatnosti, nezávislosti a seberealizace
 • vzájemná tolerance a důvěra
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou
 • respektování soukromí klienta
 • spolupráce pracovníka a klienta (partnerství)
 • napomáhat adaptaci klientů v novém prostředí a napomáhat k jejich aktivizaci a případné seberealizaci
 • ochrana před předsudky a negativním hodnocením
 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu

3. Nabízené činnosti

UBYTOVÁNÍ SPOJENÉ S DALŠÍMI SLUŽBAMI
Ubytování je poskytováno dlouhodobě. Zařízení zajišťuje svým klientům komplexní péči (přímá péče, strava, hygiena, zdravotní péče, sociální služby, volnočasové aktivity) Domov pro seniory Loučka tvoří komplex tří vzájemně propojených budov A, B, C, které jsou vybaveny kvalitním a moderním zařízením pokojů. Na budově B je možnost využívat společné kuchyňky na jednotlivých patrech pro vlastní přípravu jídla. V domově pro seniory je celkem 56 pokojů s vlastním sociálním zařízením, ústředním topením, sprchovým koutem a televizní přípojkou. Z toho je 13 jednolůžkových, 27 dvoulůžkových a 16 třílůžkových pokojů. Pokoje je možné po dohodě dovybavit vlastním drobným nábytkem. V případě volné kapacity je možné ubytování manželských párů.

HYGIENA
Na budově B a C jsou všechny pokoje vybaveny vlastním sociálním zařízením (toaleta, sprchový kout, umyvadlo). Na budově A je společná průchozí koupelna vždy pro dva sousedící pokoje, koupelna je prostornější, vybavená toaletou, sprchovým koutem a umyvadlem. Zařízení má vybudovány 3 centrální koupelny, jedna se nalézá v budově B, zbývající dvě v budově A. Praní prádla je realizována vlastní prádelnou v zařízení.

STRAVA
Domov zajišťuje uživatelům celodenní stravování (snídaně, oběd včetně polévky, svačina, večeře) na dostatečné biologické a společenské úrovni. Stravování se řídí příslušnými platnými předpisy a směrnicí o stravování. Strava je připravována přímo v zařízení ve vlastní kuchyni. Na budovu A a C je strava z kuchyně přivážena ve speciálních vyhřívaných vozících. Servíruje se na oddělení a je podávána uživatelům na pokoj. Jídlo musí být teplé a při podání upravené. Uživatelům z budovy B je strava podávána v jídelně, nesoběstačným uživatelům je servírována na pokoji prostřednictvím tabletového systému. V pátek je možný výběr obědu ze dvou druhů jídel.

Strava:
3 – racionální
4 – šetřící s omezením tuku
9 – diabetická
9/4 – diabetická šetřící s omezením tuku
Dále nabízíme stravu mixovanou, mletou, tekutou, stravu při warfarinu.

PÉČE
Denní oblasti podpory a pomoci:

 • V hygienické péči a oblékání / svlékání (podpora ve stavu zhoršené schopnosti se samostatně vykoupat, vykonávat nebo dokončovat denní hygienu a obleknout se nebo dokončit oblékání / svlékání).
 • Uživatelům s poruchou orientace (podpora ve stavu s nezvratným, dlouhotrvajícím úpadkem intelektu a osobnosti, s poruchou paměti, orientace a chování).
 • S poruchou tělesné hybnosti (podpora ve stavu snížené schopnosti provádět samostatně tělesné pohyby).
 • V použití WC a v péči o pomůcky pro inkontinenci (podpora ve stavu zhoršené schopnosti samostatně použít WC nebo si zajistit výměnu použitých inkontinentních pomůcek)
 • V příjmu potravy a tekutin (podpora ve stavu zhoršené schopnosti samostatně se najíst nebo si zajistit optimální příjem tekutin v průběhu dne)

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ

Aktivizační oblasti podpory a pomoci:

 • V rozumové / kognitivní oblasti (individuální cvičení / rozvoj paměti, skupinové cvičení / rozvoj paměti, edukace v denních aktivitách, edukace ke zdravému životnímu stylu, edukace o režimových opatřeních, hraní her, kreslení, modelování, podpora v zájmových aktivitách, podpora v komunikaci, pracovní terapie v ruční dílně, pracovní terapie na zahradě, relaxační místnost, zvládání afektivních reakcí).
 • V pohybové / motorické oblasti (cvičení velkých svalových skupin, edukace bezpečného použití pomůcky, lehké individuální aktivní cvičení, lehké skupinové aktivní cvičení, nácvik chůze po chodbě, nácvik chůze po pokoji, nácvik chůze v terénu, nácvik použití kompenzační pomůcky, pasivní cvičení, posazování na lůžku, na židli, do křesla, vizuální kontrola prováděných aktivit, kombinace aktivního a pasivního individuálního cvičení, perličková koupel dolních končetin, perličková koupel horních končetin, měkké techniky, parafínové zábaly, elektroléčba, protažení kontraktur, míčkování)
 • Ve společenské / sociální oblasti (edukace v sociálním chování, pomoc při zprostředkování / udržování kontaktů s rodinou, pomoc při písemné korespondenci s rodinou / přáteli, pomoc při telefonickém kontaktu s rodinou / přáteli, účast na společenských akcích v zařízení, ú část na společenských akcích mimo zařízení, doprovod na bohoslužbu, nákupy, videokavárna, knihovna)

DOPROVOD, TLUMOČENÍ
V případě potřeby zařízení zajišťuje doprovod na vyšetření k odborným lékařům mimo zařízení a při hospitalizaci do nemocnice (vítáme zapojení i rodinných příslušníků).

VOLNÝ ČAS
Volný čas můžou klienti trávit ve společných prostorách DS a to na patrech jednotlivých chodeb se společenským a kuchyňským koutem s posezením. Volně přístupná je společenská místnost, která je vybavena televizí, DVD přehrávačem a projektorem. Společenská místnost slouží i jako knihovna a k pořádání kulturních a společenských akcí. Rovněž jsou tyto prostory využívány pro ruční dílnu, individuální cvičení a posezení při hudbě. V zimní zahradě je příjemné posezení jak v letním tak i v zimním období. Je určena pro posezení s přáteli a rodinou. Zimní zahrada je rovněž vybavena televizí. Mezi naše nabízené aktivity dále patří skupinové cvičení, individuální cvičení, práce v ruční dílně, cvičení s pamětí – kognitivní trénink, středeční posezení při hudbě, sportovní aktivity, výlety, aj. Pravidelně provádíme canisterapii na lůžku nebo ve skupině. Venkovní prostory domova slouží k procházkám a k posezením v altánech, které jsou ozvučeny. Terasa je přístupná i pro imobilní klienty, které zde za příznivého počasí vyvážíme na lůžku. Součástí DS je kaple, kde se každý den schází klienti ke společným modlitbám. V sobotu je sloužena mše svatá s nedělní platností. Zapojujeme se také do akcí, které pořádá obec Loučka.

RADA, INFORMACE

 • Finance, dluhy, právo – např. dluhové poradenství, exekuce, majetek
 • Mezilidské vztahy – např. výchova dětí, manželské a rodinné problémy, škola, volný čas, šikana, zneužívání, násilí
 • Zdravotní problematika – např. zdravotní handicap, kompenzační pomůcky, závislosti

Informace jsou podávány zájemcům, žadatelům, klientům, příbuzným a široké veřejnosti ústní, písemnou – na základě vznesených dotazů od tazatele týkajících se informací o poskytovaných službách je vedena písemná korespondence, či elektronickou formou. Dále pak prostřednictvím informačních letáků, brožur, nástěnek v prostorách DS, webových stránek, ve výroční zprávě a na facebooku. Sociální pracovnice poskytují informace o poslání zařízení, cílové skupině, chodu zařízení, úhradách, poskytovaných službách a dalších možnostech. Dále poskytují základní sociální poradenství - o možnostech umístění, o dávkách, v oblasti dluhového poradenství, exekucí, při rodinných problémech, při zajištění pohřbu, o dědictví apod.

4. Specifika služby

Služba nemůže být poskytnuta osobám mladším 55 let, seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, seniorům s akutním infekčním, parazitním či pohlavním onemocněním, seniorům s těžkým psychickým postižením a demencí, jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit (psychózy, Alzheimerova demence), seniorům se závislostí na návykových látkách a s psychickými poruchami, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jejich chování znemožňuje nebo výrazně narušuje soužití v kolektivu (alkoholici, toxikomani, trestaní recidivisté), seniorům s požadavkem osobní asistence, seniorům s onkologickým onemocněním, které vyžaduje intenzivní odbornou péči, seniorům, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná lékařská péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje).

 • Identifikátor sociální služby: 9612398
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 02.09.1995

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník zde: http://www.dsloucka.cz/menu/ceny.htm

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby v DS Loučka
Lednice na pokoji: 20,- Kč / 1 měsíc
Použití služebního auta: 10,- Kč / 1 km
Povinné revize elektrických spotřebičů: dle skutečnosti
Rozmnožování tiskovin černobíle: 1,- Kč / A4
Rozmnožování tiskovin barevně: 3,- Kč / A4
Využití společenské místnosti na soukromou akci: 200,- Kč / 1 den
Opravy a úpravy oděvů nad rámec: 40,- Kč / 1 ks

Rehabilitační služby (bez doporučení lékaře)
Masáž zad: 60,- Kč / úkon
Masáž šíje: 30,- Kč / úkon
Hydro-masážní sprcha: 25,- Kč / 20 min.
Baňkování: 150,- Kč / 45 min.
Rašelina: 50,- Kč / 45 min.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850895

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 128, 76325 Loučka
Telefon:577 006 922
Email:reditel@dsloucka.cz
Web:www.dsloucka.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce