Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Nezdenice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nezdenice

Počet lůžek: 115Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nezdenice 233, 68732 Nezdenice
Telefon:730 808 784
Email:martin.liska@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu poskytujeme seniorům od 60 let a více.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Nezdenice je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí osobám, které z důvodu nepříznivé sociální situace mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí.

Osoba v nepříznivé sociální situaci je ta, u níž došlo k oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodněného prostředí. Jde o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a potřebují pomoc řešit vzniklou situaci tak, aby je toto řešení ochránilo před ztrátou kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.

Zásady poskytování sociální služby

 • Zachování lidské důstojnosti a uplatnění svobodné vůle – každý uživatel je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost uživatelů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku. Uživatele podporujeme v jejich samostatném rozhodování a při řešení vlastních problémů.
 • Individuální přístup – při příchodu do Domova s uživatelem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které uživatel prováděl v domácím prostředí.
 • Podpora a rozvoj soběstačnosti – poskytujeme uživatelům přiměřenou míru podpory a pomoci (péče), která napomáhá k nezávislosti na službě. Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli, ve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme uživatele k účasti na kulturních a společenských akcích v Domově i mimo Domov dle vlastního výběru.
 • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly Domova, dodržujeme Etický kodex zaměstnanců Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Dbáme na vzájemnou toleranci a důvěru, respektujeme soukromí uživatele.

Cílem Domova je za přispění všech zaměstnanců

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny uživatele.
 • Zajistit uživatelům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u uživatelů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat uživatele do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u uživatel udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 49 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

 • Osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
 • Služba není určena osobám s demencí, jejichž potřeby nelze v zařízení naplnit.
 • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná intenzivní lékařská péče nebo jsou životně závislí na specializovaných přístrojích (například podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje, aj.).
 • Osobám s akutní infekční nemocí.
 • Osobám, které trpí prokázaným duševním onemocněním.
 • Identifikátor sociální služby: 9125443
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách poskytne sociální pracovník domova - tel.: 572 610 803.

https://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-pro-seniory-nezdenice/domov-pro-seniory/vyse-uhrady-za-pobyt.html

Fakultativní činnosti

ANO

Použití služebního vozidla 10,- Kč/km

Poplatek za elektrospotřebiče 30,- Kč/ks

Šicí práce nad rámec drobných oprav 120,- Kč/hod.

Rozmnožování tiskovin 1,- Kč/A4 jednostranně

2,- Kč/A4 oboustranně

Telefonické služby - dle tarifikátoru

Péče o uživatele po použití nadměrného množství alkoholu nebo jiné návykové látky 300,- Kč/úkon

Použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatelů 250,- Kč/akce

Hostovský pokoj pro rodinné příslušníky - 1 lůžkový 250,- Kč/noc, dvoulůžkový 180,- Kč/noc

Běžně používané domácí spotřebiče jsou dostupné v kuchyňkách či společných prostorech Domova ke každodennímu využití uživatelů, tyto spotřebiče jsou v majetku domova, jsou dostupné v rámci poskytované služby a jsou součástí úhrady za ubytování. Pokud si uživatel přeje mít soukromý elektrospotřebič na pokoji (jedná se např. o PC, mikrovlnné trouby, lednice, TV, rádia, žehličky, varné konvice apod.), je mu toto umožněno, ale v tomto případě jsou tyto elektrospotřebiče považovány za jistou formu nadstandardu, tzn. zpoplatněny jako fakultativní.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce