Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Uherské Hradiště

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 112Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 532
Email:lenka.supkova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou sociální služby jsou senioři (60 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

Poskytnutí sociální služby se vylučuje, jestliže

 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutního infekčního onemocnění
 • chování zájemce způsobené duševním onemocněním by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování, ohrožování svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí atd.)
 • zařízení není schopno naplnit specifické potřeby zájemnce trpícího demencí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Uherské Hradiště je poskytovat:

 • ubytovací, stravovací a ošetřovatelské služby pro seniory s ohledem na jejich individuální potřeby a s možností svobodné volby
 • podporu, případně i pomoc k prodloužení doby vlastní soběstačnosti
 • péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu v zařízení Zlínského kraje
 • prostředí pro důstojný život ve stáří při dodržování základních lidských práv a svobod.

 

3. Nabízené činnosti

- poskytnutí pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování

- poskytnutí celodenní stravy

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským protředím

- sociálně-terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Ubytování se poskytuje v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím (podrobná specifikace vybavení pokoje je předmětem Smlouvy) a tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování.

V DS UH je pro uživatele zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu (diety) a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Úhrada stravy je stanovena podle aktuální vnitřní směrnice – O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb. Na správnou skladbu podávaného jídla dohlíží odborný pracovník, který vypracovává skladbu jídel dle potřeby, s ohledem na aktuální zdravotní stav, individuální stravovací plán. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, na základě jídelního lísku, který je zveřejněn týden dopředu. V domově se připravují 4 druhy podávané stravy: normální, diabetická, zvláštní a dietní.

4. Specifika služby

Zařízení poskytuje služby uživatelům dle standardů kvality v sociálních službách, metodických pokynů a postupů a vnitřních pravidel domova pro seniory. Materiály jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Způsob realizace sociální služby je zaznamenám na základě zjištěných potřeb, zájmů a dovedností a potenciálních možností uživatele v individuálním plánu, který sepisuje s uživatelem po nástupu do domova na základě podkladů klíčový pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky. Tento plán je průběžně doplňován a obměňován dle individuálních potřeb uživatele.

Služba v Domově pro seniory Uherské Hradiště seposkytuje na základě uzavřené Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatelé jsou s obsahem Smlouvy i s pravidli poskytování sociální služby seznámeni před podpisem Smlouvy.

Zařízení poskytuje uživatelům úkony péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., §49.

Sociální služba je poskytována na adrese Štěpnická 1139,  686 06 Uherské Hradiště; doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

 • Identifikátor sociální služby: 8332631
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby upravuje organizační směrnice Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách podá sociální pracovník domova, tel.: 572 414 530/529.

Fakultativní činnosti

ANO

šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod. 120 Kč/hodina

drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele 120 Kč/hodina

rozmnožování tiskovin 1 Kč/ A4 jednostranně

                                 2 Kč/ A4 oboustranně

suchá pedikúra 120 Kč/ hodinu

perličková koupel - celková 50 Kč/ úkon

perličková koupel – horních, dolních končetin 30 Kč/ úkon

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele 10 Kč/ km

soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, žehlička, varná konvice, fén, holicí strojek apod.) Nutná revize elektrospotřebičů! 30 Kč/ spotřebič/ měsíc

připojení k intermetu a TV 40 Kč/měsíc

úschova cenností 20/ks/měsíc

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce