Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Uherské Hradiště

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 112Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 532
Email:lenka.supkova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři (60 let a více), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a kteří nejsou schopni tuto nepříznivou situaci zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutního infekčního onemocnění,
 • chování zájemce způsobené duševním onemocněním by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování, ohrožování svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí atd.),
 • zařízení není schopno naplnit specifické potřeby zájemce trpícího demencí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Uherské Hradiště

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje služby na základě skutečných potřeb uživatelů tak, aby byla udržena co nejdéle jejich stávající soběstačnost a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

Cíle služby

 1. Podporovat stávající schopnosti a dovednosti v běžných činnostech uživatelů.
 2. Podporovat aktivní trávení volného času uživatelů s ohledem na jejich přání, schopnosti, dovednosti a zdravotní stav.
 3. Zachovávat či rozvíjet sociální kontakty s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
   

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup k uživateli
  Pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatele. Služba uživateli je poskytována na základě dohodnutých osobních cílů, které jsou pravidelně hodnoceny. Pracovníci individualizují podporu, aktivizaci i komunikaci, respektují individuální návyky a zvyklosti uživatele. U uživatele se zhoršenou komunikací vychází pracovníci nejen z informací od rodinných příslušníků, ale především z projevů libosti a nelibosti samotného uživatele během poskytování služby.
 • Respektování vlastní volby uživatele
  Uživatel je podporován ve sdílení vlasního názoru a rozhodnutí. Pracovníci nepřebírají nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracují s možnými riziky a respektují jejich přiměřenou míru.
 • Přístup k uživateli jako rovnocennému partnerovi
  Pracovníci nevystupují vůči uživateli v nadřazené nebo podřazené pozici. Služba je založena na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele a možnostech a omezeních služby.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatele
  Pracovníci při poskytování služby dbají na zajištění ochrany práv uživatele. Dbají na ochranu jeho soukromí, intimity, svobodného pohybu a rozhodování. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Ke každému uživateli přistupují citlivě, s úctou, taktem a respektem.

.

3. Nabízené činnosti

- poskytnutí pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování

- poskytnutí celodenní stravy

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským protředím

- sociálně-terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Ubytování se poskytuje v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím (podrobná specifikace vybavení pokoje je předmětem Smlouvy) a tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování.

V DS UH je pro uživatele zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu (diety) a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Úhrada stravy je stanovena podle aktuální vnitřní směrnice – O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb. Na správnou skladbu podávaného jídla dohlíží odborný pracovník, který vypracovává skladbu jídel dle potřeby, s ohledem na aktuální zdravotní stav, individuální stravovací plán. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, na základě jídelního lísku, který je zveřejněn týden dopředu. V domově se připravují 4 druhy podávané stravy: normální, diabetická, zvláštní a dietní.

4. Specifika služby

Zařízení poskytuje služby uživatelům dle standardů kvality v sociálních službách, metodických pokynů a postupů a vnitřních pravidel domova pro seniory. Materiály jsou průběžně doplňovány
a aktualizovány.

Služba v Domově pro seniory Uherské Hradiště se poskytuje na základě uzavřené Smlouvy
o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatelé jsou s obsahem Smlouvy i s pravidly poskytování sociální služby seznámeni před podpisem Smlouvy. Sociální služba je poskytována na adrese Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště; doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Zařízení poskytuje uživatelům úkony péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 49.

Sociální služba je poskytována na základě zjištěných potřeb, zájmů, dovedností
a možností uživatele, které jsou zaznamenány v Plánu péče. Plán péče sestavuje sociální pracovník společně s uživatelem při podpisu smlouvy s ohledem na osobní cíl uživatele. Tento plán je průběžně doplňován a obměňován dle individuálních potřeb uživatele.

 • Identifikátor sociální služby: 8332631
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby upravuje organizační směrnice Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách podá sociální pracovník domova, tel.: 572 414 530/529.

Fakultativní činnosti

ANO

Sazebník fakultativních činností určený pro uživatele Sociálních služeb Uherské Hradiště je uveden v organizační směrnici Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách. Směrnice je dostupná na internetových stránkách.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Domov pro seniory se skládá ze dvou budov, vzájemně propojených krčkem:

 • v první dvoupodlažní budově se v přízemí nachází společná jídelna, stravovací provoz včetně zázemí kuchyně, kanceláře sociálních pracovníků a dílna údržby. V prvním patře jsou kanceláře vedení domova, vedoucí sestry, účetní domova a sociální pracovnice.
 • druhá pětipodlažní budova – ubytovací část pro službu domov pro seniory se nachází v prvním, druhém, čtvrtém a pátém patře této budovy. V prvním, druhém a čtvrtém patře se nachází jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s WC a umyvadlem. Na každém patře jsou společné koupelny, zvlášť pro muže a ženy vybavené sprchovacím koutem, vanou a WC. V pátém patře jsou plně bezbariérové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
  s vlastní koupelnou a WC. Všechny pokoje jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky se sklopnou výškově nastavitelnou jídelní deskou, stolem, židlí a komodou na prádlo. V předsíni jsou šatní skříně s posuvnými dveřmi.  V pátém patře jsou pokoje navíc vybaveny vestavěnou lednicí a trezorem. U každého lůžka je k dispozici dorozumívací zařízení sloužící pro přivolání personálu, ke komunikaci se sestrou a pro příchozí telefonní hovory. Dále je na každém pokoji instalován místní rozhlas, telefonní a televizní přípojka pro kabelovou televizi a je zde možnost i satelitního připojení.

V prvním patře budovy se nachází zázemí pro rehabilitaci s vybavením pro vodoléčbu, mechanoterapii, magnetoterapii a elektroterapii. Je zde rovněž místnost pro volnočasové aktivity. V pátém patře je místnost pro poskytování služeb kadeřnice, holiče a pedikérky. Všechny pokoje i další místnosti jsou napojeny na elektronickou požární signalizací.

V budově jsou dva výtahy – osobní a lůžkový, a k dispozici je také evakuační schodiště. Ve spojovacím krčku se nachází vchod do víceúčelové kulturně-společenské místnosti a vstupy do dvou zahrad. Na obou zahradách jsou uživatelům k dispozici mimo lavičky také zastřešené přístřešky k posezení. Boční vstup do domova je opatřen rampou pro uživatele pohybující se pomocí invalidních vozíků, stejně tak i vstupy na zahradu domova jsou bezbariérové.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce