Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem Kvasice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kvasice

Počet lůžek: 69Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Parková 21, 76821 Kvasice
Telefon:575 759 649, 573 358 008
Email:monika.vymazalova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu služby tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch, v jehož důsledku potřebují trvalou podporu a pomoc. Do domova jsou přijímáni klienti, kteří dovršili 50 let.

Nepřijímáme klienty, kteří trpí:

 • mentálním postižením,
 • závislostí na návykových látkách,
 • Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence,
 • těžkým smyslovým postižením.

Kdy nelze službu poskytnout:

 1. Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá – žadatel nespadá do cílové skupiny,
 2. Nemáme dostatečnou kapacitu služby (žadatel může být zařazen do pořadníku čekatelů).
 3. Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby, protože trpí akutní infekční chorobou nebo potřebuje trvalou zdravotnickou péči.
 4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

Vytváříme  bezpečný a vstřícný domov lidem, kterým život s duševním onemocněním neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou podporu, pomoc, péči a ochranu. Podporujeme zachování přirozených vztahových vazeb a umožnění takového způsobu života, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu ve společnosti.

Cílem služby je:

 • Poskytnutí podpory a pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci tak, aby prostřednictvím této pomoci mohli žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
 • Poskytování takové míry pomoci a podpory, která je, přizpůsobena individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zachování a rozvíjení vztahů.
 • Smysluplné nabízení využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení dovedností a schopností.
 • Služba, která je schopná reagovat na nové odborné poznatky, měnící se potřeby svých klientů i případné společenské změny.

Zásady poskytované služby

 • - respektování základních lidských práv a svobod, ochrana lidské důstojnosti, respektování soukromí a vlastní vůle klienta, sociálně právní ochrana.
 • Režimový přístup – nastavením pravidelných činností vedeme klienty ke zdravému životnímu stylu (pravidelná strava, podávání léků, hospodaření s penězi apod.). Denní režim je pro klienta čitelný a pomáhá mu při orientaci v běžném životě.
 • Individuální přístup -  plánování péče a  uspokojování specifických potřeb jednotlivých klientů, podpora soběstačnosti, nabídka volnočasových aktivit, vytváření podmínek k umožnění žít způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení.  
 • Integrační přístup – snaha o přiblížení  běžného způsobu života, podpora a udržení přirozených společenských vztahů  - rodina, přátele, spoluobčané apod., spolupráce s obcí, školami, dalšími poskytovateli sociálních služeb a jinými institucemi.
 • Partnerský přístup  - dosažení vzájemné tolerance a důvěry mezi uživateli a zaměstnanci poskytovatele a uživateli navzájem.
 • Přístup dobrého hospodáře – hospodárné využívání finančních prostředků, řádná péče o majetek, ochrana životního prostředí.
 • Odborný přístup – sledování a zavádění nových poznatků, přístupů a metod v oblasti zdravotní a sociální péče, systematické vzdělávání personálu.

 

3. Nabízené činnosti

Základní poskytované činnosti dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., § 16

 • poskytnutí ubytování, zahrnuje úklid, praní, žehlení, značení a drobné šicí opravy osobního prádla,
 • poskytnutí stravování, zajišťuje celodenní stravování dle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel,
 • pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zahrnuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zahrnuje pomoc a podporu při úkonech oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání a uléhání, změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností podporující sociální začlenění osob,
 • aktivizační činnosti, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

.

 

4. Specifika služby

Domov se zvláštním režimem Kvasice je provozován v budově zámku ve Kvasicích. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem. Koupelny a toalety jsou na chodbách. Domov má vlastní kuchyň i prádelnu.

V bezprostředním okolí je zámecký park, venkovní posezení, obecní úřad, autobusové nádraží, prodejny, pošta, veřejné služby.

 

 • Identifikátor sociální služby: 6982168
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s duševním onemocněním
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2008

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhardy za služby jsou stanoveny dle aktuálního Sazebníku a lze je najít na stránkách  https://www.ssluh.cz

 

 

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Na  stránkách https://www.ssluh.cz  lze  dohledat rozsah poskytování fakultativních služeb  a výči úhrad za ně.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Domov se zvláštním režimem Kvasice je provozován v budově zámku ve Kvasicích. Do budovy je zajištěn bezbariérový přístup, k dispozici jsou výtahy. Přestože budova zámku prošla v letech 2007–2008 celkovou rekonstrukcí, máme omezenou možnost péče o klienty plně upoutané na lůžko a to vzhledem k rozmístění a vstupu do jednotlivých pokojů a koupelen. Objekt jetak uvnitř bezbariérový pouze čístečně.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova domova


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce