Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem Loučka

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Loučka

Počet lůžek: 47Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - věková hranice od 25 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Loučka 119, 76325 Loučka
Telefon:577 006 975
Email:dzrsocialka1@dsloucka.cz
Web:www.dsloucka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Uživatelé, kterým může být služba poskytnuta (cílová skupina)

 • Služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním s věkovou hranicí 25 let. (např. schizofrenie)

VĚKOVÁ STRUKTURA
- mladí dospělí (25 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Uživatelé, kterým nemůže být služba poskytnuta (vyloučená skupina):

 • Osoby s mentálním postižením, Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • Osoby se zrakovým a sluchovým postižením
 • Osoby závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • Osoby, které si žádají o sociální službu, kterou neposkytujeme
 • Osoby s organickým poškozením mozku

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání DZR Loučka:
Posláním Domova se zvláštním režimem Loučka, je poskytovat osobám s chronicky duševním onemocněním pobytovou službu, kterou se snažíme co nejvíce přiblížit přirozeným životním podmínkám. Nabízíme podporu v důstojném, aktivním a hodnotném životě, přizpůsobenou individuálním potřebám našich uživatelů.

Cílem DZR Loučka je:

 • Co nejvíce se přiblížit příjemnému a bezpečnému domácímu prostředí. (možnost vybavení pokoje svými věcmi, TV, obrázky, atp.)
 • neustále zvyšovat spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a to pomocí dotazníků, rozhovorů či podávání přání, stížností a připomínek a vytvořit jim tak kvalitní a stálý domov
 • Podporovat své klienty, aby mohli vést přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu, život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém přirozeném prostředí
 • Podporovat co nejdelší udržení získaných schopností a dovedností uživatele, které vedou k prodloužení jeho aktivního života
 • zkvalitňováním procesu individuálního plánování průběhu služby podporovat uživatele v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace, v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ
 • obnovit přirozené společenské vazby uživatelů a předcházet jejich sociální izolaci konáním nejrůznějších výletů, akcí a při procesu individuálního plánování
 • co nejvíce minimalizovat situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a porušování soukromí uživatelů, a to jak zvyšováním odbornosti pracovníků, ale i změnou přístupu personálu, školením na ochranu práv, či například nejrůznějšími rekonstrukcemi konanými v našem zařízení
 • podporovat uživatele v trávení jejich volného času, neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení s cílem podporovat uživatele a tím pomoci zachovat či rozvíjet jejich soběstačnost, schopnosti, dovednosti
 • průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání všech našich zaměstnanců, především prostřednictvím školení probíhajících v zařízení několikrát do roka
 • co nejvíce spolupracovat s organizacemi a institucemi v našem regionu při řešení problémů v souvislosti s poskytovanou sociální službou

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOC. SLUŽBY

 • úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti
 • respektování svobodné vůle, etických práv klienta a individuální přístup
 • motivace k překonání nepříznivé situace
 • podpora samostatnosti, nezávislosti a seberealizace
 • vzájemná tolerance a důvěra
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou
 • respektování soukromí klienta
 • spolupráce pracovníka a klienta (partnerství)
 • napomáhat adaptaci klientů v novém prostředí a napomáhat k jejich aktivizaci a případné seberealizaci
 • ochrana před předsudky a negativním hodnocením
 • nestrannost
 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu

3. Nabízené činnosti

UBYTOVÁNÍ SPOJENÉ S DALŠÍMI SLUŽBAMI
Ubytování je poskytováno dlouhodobě.
Zařízení zajišťuje svým klientům komplexní péči (přímá péče, strava, hygiena, zdravotní péče, sociální služby, volnočasové aktivity).
Domov se zvláštním režimem Loučka je samostatný 4. podlažní objekt, který navazuje na komplex tří vzájemně propojených budov Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace. Je vybaven kvalitním a moderním zařízením pokojů. V domově se zvláštním režimem je 37 pokojů s vlastním sociálním zařízením, ústředním topením, sprchovým koutem, televizní a internetovou přípojkou. V DZR Loučka jsou umístěni uživatelé, u kterých je nutný zvláštní režim ošetřovatelské péče. Je zde umístěno 27 uživatelů na jednolůžkových pokojích, dále 12 uživatelů na dvoulůžkových pokojích a 8 uživatelů na dvoulůžkových pokojích, které jsou uzpůsobeny pro pobyt imobilních klientů. Pokoje je možné po dohodě dovybavit vlastním drobným nábytkem. V případě volné kapacity je možné ubytování manželských párů.

HYGIENA
Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Ve 2. podlaží je zřízena centrální koupelna pro potřeby zvýšené ošetřovatelské péče se sprchou pro imobilní uživatele, vanou, WC, umyvadly a vaničkou na mytí nohou.

STRAVA
Domov zajišťuje uživatelům celodenní stravování na dostatečné biologické a společenské úrovni (snídaně, oběd včetně polévky, svačina, večeře). Stravování se řídí příslušnými platnými předpisy a směrnicí o stravování. Strava je připravována v kuchyni DS Loučka a přepravována v jídelních vozících do objektu DZR. Servíruje se na kuchyňkách v jednotlivých patrech objektu DZR, případně je podávána uživatelům na pokoj. Jídlo musí být teplé a při podání upravené.

Strava:
3 – racionální
4 – šetřící s omezením tuku
9 – diabetická
9/4 – diabetická šetřící s omezením tuku
Dále nabízíme stravu mixovanou, mletou, tekutou, stravu při warfarinu.

PÉČE
Denní oblasti podpory a pomoci:

 • V hygienické péči a oblékání / svlékání (podpora ve stavu zhoršené schopnosti se samostatně vykoupat, vykonávat nebo dokončovat denní hygienu a obleknout se nebo dokončit oblékání / svlékání).
 • Uživatelům s poruchou orientace (podpora ve stavu s nezvratným, dlouhotrvajícím úpadkem intelektu a osobnosti, s poruchou paměti, orientace a chování).
 • S poruchou tělesné hybnosti (podpora ve stavu snížené schopnosti provádět samostatně tělesné pohyby).
 • V použití WC a v péči o pomůcky pro inkontinenci (podpora ve stavu zhoršené schopnosti samostatně použít WC nebo si zajistit výměnu použitých inkontinentních pomůcek)
 • V příjmu potravy a tekutin (podpora ve stavu zhoršené schopnosti samostatně se najíst nebo si zajistit optimální příjem tekutin v průběhu dne)

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ

Aktivizační činnosti:

 • Motorické, psychické a sociální dovednosti (trénink kognitivních funkcí – individuální / skupinové, ergoterapie, arteterapie – práce se dřevem, kovem, papírem, dramaterapie, muzikoterapie, canisterapie, individuální cvičení / rozvoj paměti, skupinové cvičení / rozvoj paměti, edukace v denních aktivitách, edukace ke zdravému životnímu stylu, edukace o režimových opatřeních, hraní her, kreslení, modelování, podpora v zájmových aktivitách, podpora v komunikaci, pracovní terapie v ruční dílně, pracovní terapie na zahradě, relaxační místnost, zvládání afektivních reakcí, cvičení velkých svalových skupin, edukace bezpečného použití pomůcky, lehké individuální aktivní cvičení, lehké skupinové aktivní cvičení, nácvik chůze po chodbě, nácvik chůze po pokoji, nácvik chůze v terénu, nácvik použití kompenzační pomůcky, pasivní cvičení, posazování na lůžku, na židli, do křesla, vizuální kontrola prováděných aktivit, kombinace aktivního a pasivního individuálního cvičení, perličková koupel dolních končetin, perličková koupel horních končetin, měkké techniky, parafínové zábaly, elektroléčba, protažení kontraktur, míčkování)
 • Zprostředkování kontaktu se společností (asistovaný doprovod na kulturní a společenské akce mimo zařízení, asistovaný doprovod na nákupy, asistovaný doprovod na vyšetření, k lékaři mimo zařízení, kontakt s institucemi v obci, asistovaný doprovod na instituce v obci, využívání dostupných služeb v obci včetně trávení volného času, práce s PC, internetem, odběr časopisů, novin, edukace při používání veřejné dopravy, asistovaný doprovod při použití veřejné dopravy, asistovaný doprovod na bohoslužbu, aj.)
 • Upevňování kontaktů, sociální začleňování (kontakt s běžnou populací v obci, zprostředkování / udržování kontaktů s rodinou, písemná korespondence s rodinou, upravení mezilidských konfliktů, spolupráce se zákonnými zástupci, udržení stabilního sociálního prostředí, organizační pomoc při zajištění vlastní oslavy, aj.)

DOPROVOD, TLUMOČENÍ

 • V případě potřeby zařízení zajišťuje doprovod na vyšetření k odborným lékařům mimo zařízení a při hospitalizaci do nemocnice.
 • Další doprovody jsou realizovány dle aktuálních požadavků a individuálních plánů uživatelů.

VOLNÝ ČAS

1. patro – dílna: probíhá zde arteterapie, biblioterapie, muzikoterapie, canisterapie, kreslení, malba na plátno, enkaustika, quilling, práce s hlínou, práce se dřevem, pletení z papíru, šití, pletení z vlny, háčkování, tepování na plech, drátkování, vypalování do dřeva

2. patro - společenská místnost: sledování a promítání filmů, četba knih a individuální rozhovory s klienty

3. patro společenská místnost A: knihovna, sledování a promítání filmu, šicí dílna

Společenská místnost B: četba knih a časopisů, individuální rozhovory

4. patro společenská místnost: sledování a promítání filmů, duchovní hodinka, skupinová terapie “Jiskřička naděje“

Aktivizační místnost: individuální rozhovory s klienty

Volný čas je dále možno trávit v altánech zahrady DS Loučka, případně využívat společenskou místnost DS Loučka.

RADA, INFORMACE

 • Finance, dluhy, právo – dluhové poradenství, exekuce, majetek, příspěvek na péči, vyplácení důchodu, trvalý pobyt, dávky v hmotné nouzi
 • Mezilidské vztahy – problematika dětí, manželské a rodinné problémy, porozvodové poradenství, navazování nových sociálních kontaktů, problematika vzájemného soužití, volný čas, zneužívání, násilí,
 • Psychodiagnostika – problémy s pamětí, pozorností, určení stupně vývoje, zjištění individuálních zvláštností osobnosti, prognóza nebo predikce, krizová intervence
 • Zdravotní problematika – zdravotní handicap, kompenzační pomůcky, závislosti, režimová opatření v nemoci
 • Chod sociální služby - zařazení do pořadníku, cílová skupina, pozitiva a negativa, časová prodleva, spolupráce se zákonnými zástupci a rodinnou žadatelů/klientů
 • Informovanost veřejnosti – den otevřených dveří, propagační materiály, akce pořádané DZR pro veřejnost)

V rámci poskytování poradenství je v případě potřeby spolupracováno s jinými odborníky (lékař, psychiatr, lékárna, psychiatrická nemocnice atd.).

4. Specifika služby

Domov se zvláštním režimem Loučka poskytuje pobytovou službu osobám s chronickým duševním onemocněním, s věkovou hranicí od 25 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém přirozeném prostředí. Nabízí podporu v důstojném, aktivním a hodnotném životě, přizpůsobenou individuálním potřebám našich uživatelů.

Služba nemůže být poskytnuta osobám s mentálním postižením, Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám se zrakovým a sluchovým postižením, osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách, osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové sociální služby, osobám, které si žádají o sociální službu, kterou neposkytujeme a osobám s organickým poškozením mozku.

 • Identifikátor sociální služby: 4392977
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s duševním onemocněním
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2013

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby v DZR Loučka

Lednice na pokoji: 20,- Kč / 1 měsíc
Použití služebního auta: 10,- Kč / 1 km
Povinné revize elektrických spotřebičů: dle skutečnosti
Rozmnožování tiskovin černobíle: 1,- Kč / A4
Rozmnožování tiskovin barevně: 3,- Kč / A4
Využití společenské místnosti na soukromou akci: 200,- Kč / 1 den
Opravy a úpravy oděvů nad rámec: 40,- Kč / 1 ks

Rehabilitační služby (bez doporučení lékaře)
Masáž zad: 60,- Kč / úkon
Masáž šíje: 30,- Kč / úkon
Hydro-masážní sprcha: 25,- Kč / 20 min.
Baňkování: 150,- Kč / 45 min.
Rašelina: 50,- Kč / 45 min.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850895

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 128, 76325 Loučka
Telefon:577 006 922
Email:reditel@dsloucka.cz
Web:www.dsloucka.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova DZR


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce