Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem Strom života

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 54Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Purkyňova 2781, 76701 Kroměříž
Telefon:573 514 975
Email:forytek@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

V domově se zvláštním režimem Strom života poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a jiných typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání DZR

Poslání služby: Poskytování komplexní individualizované péče až do závěru života. Podpora klienta v soběstačnosti s důrazem na jeho důstojnost. Respekt k jedinečnosti klienta, vytváření bezpečného prostředí a atmosféry.

Cíle služby

Respektování lidské svobody jako nejvyšší hodnoty člověka a zamezování jakémukoliv porušování práv klientů.

Naplnění tohoto cíle vychází z Listiny základních práv a svobod a Standardů kvality poskytovaných služeb DZR Strom života, na jejichž zavedení do praxe a každodenním dodržování se podílejí všichni zaměstnanci zařízení.

Zachování a zlepšování návyků klienta a jeho soběstačnosti dle jeho osobních možností.

Naplnění tohoto cíle spočívá v individuálním přístupu k jednotlivému uživateli služeb ze strany všech zaměstnanců a v kontrolní činnosti vedoucích pracovníků.

Poskytování kvalitních komplexních služeb pro klienty dle jejich individuálních potřeb.

Kromě základních poskytovaných služeb, které vyplývají ze zákona o sociálních službách, spolupracujeme s externisty různých oborů – např. canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapie.

Udržení i zlepšení zdravotního stavu a celkové psychické a fyzické kondice klienta díky osobnímu přístupu ke klientovi personálem, aktivizací klientů, možnostmi seberealizace v pracovních terapiích, možnostmi účasti na různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

Vytvoření příjemného domácího prostředí pro každého klienta.

Poskytováním služeb podporujeme klienty k pozitivnímu přístupu ke stárnutí 
a stáří.

Podporujeme klienty ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě – žít běžným způsobem života.

Podporujeme kontakt klientů s veřejností prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí. Díky tomu eliminujeme předpojatost většinové společnosti vůči této kategorii uživatelů.

Aktivně informujeme zájemce o nabízených sociálních službách, včetně podmínek způsobu jejich poskytování.

Rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování klientů, kvalitu a estetiku prostředí.

Poskytovaná služba musí být kvalitní a profesionální. Tohoto kritéria dosahujeme vzděláváním pracovníků našeho zařízení. Díky vzdělávání pracovníků se tak péče o klienty stává více kvalitní.

Cíle služby našeho zařízení vycházejí z potřeb našich klientů a odpovídají standardům kvality poskytování sociální péče.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Kapacita zařízení je 54 lůžek.

Služba je poskytována nepřetržitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. Klienti jsou ubytování v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích s koupelnou a WC.

 

 

 

  • Identifikátor sociální služby: 4644158
  • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.06.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách poskytne sociální pracovnice zařízení DZR Strom života - tel.: 573 514 975.

Fakultativní činnosti

ANO

Informace o fakultativních činnostech poskytne sociální pracovnice zařízení DZR Strom života - tel.: 573 514 975.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce