Jak pracovat s katalogem

Dům Naděje Otrokovice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 9Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - Od 15 let.)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Wolkerova 1274, 76502 Otrokovice
Telefon:773 752 879
Email:silvie.matejickova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba denního stacionáře je poskytována i imobilním uživatelům s těžkým stupněm kombinovaného postižení (ojedinělá v regionu). Je zaměřena na širokou škálu programů a integraci uživatelů (programy jsou výrazně zaměřeny právě na kontakt s přirozeným společenským prostředím, respektive jej služba aktivně využívá pro sociální terapii uživatelů). Denní stacionář poskytuje rodičům možnost pracovního uplatnění a nezbytného odpočinku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním „Domu Naděje Otrokovice, denního stacionáře“ je vytvářet po část dne životní prostor pro lidi, kteří z důvodu svého postižení nejsou schopni žít samostatně. U každého uživatele respektujeme jeho zkušenosti, dosaženou vývojovou úroveň, zohledňujeme jeho možnosti a konkrétní potřeby s ohledem na denní režim, návyky a rituály uživatele, podporujeme jeho schopnosti, svébytnost a rozvíjíme jeho potenciál.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů zajišťování péče o vlastní osobu

Pečující personál zajišťuje pomoc při oblékání a svlékání uživatelů včetně asistence při aplikaci speciálních pomůcek. Tento úkon je zajišťován pouze u uživatelů, kteří si jej nejsou schopni sami zajistit. Pečující personál zajišťuje u imobilních uživatelů přesun na vozík, křeslo, případně lůžko apod. Pracovníci zajišťují pomoc a podporu při podávání jídla a pití. Pracovníci jsou uživatelům k dispozici při pohybu ve vnitřních prostorách zařízení i při společných vycházkách, návštěvách kulturních akcí atd. Pomáhají uživatelům při prostorové orientaci.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci pomáhají uživatelům v úkonech osobní hygieny – při mytí rukou, při použití WC, při sprchování atd.

 

Poskytnutí stravy

Strava je nabízena 3 x denně – svačina, oběd, svačina.

Uživatelé mají možnost si objednat jen stravu, kterou chtějí. Speciální diety na doporučení lékaře nebo na základě přání uživatele jsou poskytovatelem zajišťovány. Speciální úprava stravy je rovněž zajištěna.

Stravování odpovídá zásadám racionální výživy. Na sestavování jídelníčku se podílí zástupce kuchyně, zdravotník a zástupce uživatelů.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Do této základní činnosti patří pracovně výchovná činnost (např. sebeobsluha, práce s různými druhy materiálů), výtvarné (práce s papírem, prstové barvy, plastelína), hudební (zpěv při kytaře/klávesách, hra na rytmické nástroje), pohybové (tělesné aktivity na rozvoj hybnosti, masáže), rehabilitační činnosti vedoucí k upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Klienti se věnují také práci s tabletem (aplikace na rozvoj řečových schopností, pozornosti, paměti aj.). Součástí individuálního využívání služby je oblast vzdělávání a pracovního uplatnění, pokud je to přání uživatele.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci podporují uživatele ve využívání služeb mimo areál pobočky Naděje. V případě, že se uživatelé nemohou pohybovat sami mimo areál, doprovázejí je. Uživatelé většinou žijí ve svých rodinách. Pracovníci podporují a navazují na systém rodinné péče.

Pracovníci pobočky realizují minimálně 3 x ročně akce otevřené pro veřejnost (Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Zahradní slavnost atd.). Uživatelé denního stacionáře se jich účastní. Uživatelé se účastní běžných kulturně společenských akcí v Otrokovicích a celém mikroregionu.

V zimním období pravidelně 1x týdně navštěvují uživatelé v doprovodu pracovníků solnou jeskyni, v letním období se pořádají výlety do okolí (trénink cestování různými druhy dopravních prostředků).

 

Sociálně terapeutické činnosti

Mezi sociálně terapeutické činnosti patří pravidelné komunitní setkávání, aktivity vedoucí k osamostatňování (např. nácvik sebeobsluhy, stolování) a rozvíjení sociálních kompetencí (např. navazování sociálních kontaktů, sebeprosazení, pravidla společenského chování), nácvik sociální interakce pomocí modelových situací (např. skupinová práce, nácvik běžných denních situací – komunikace, telefonování), podpora při přípravě jednoduchých jídel, rozvoj komunikačních dovedností (např. rozvoj řečových schopností, práce s komunikačními deníky, využití alternativní a augmentativní komunikace - piktogramy, fotografie, znak do řeči...) atd.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci jsou v zájmu uživatele v kontaktu se všemi subjekty, které jsou relevantní při řešení jeho situace (ve spolupráci s rodinou) nebo uživatele k těmto subjektům doprovázejí, případně mu pomáhají v komunikaci s nimi. Za tuto činnost zodpovídá především sociální pracovník.

4. Specifika služby

Služba se jako jediná v regionu věnuje klientům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

  • Identifikátor sociální služby: 1499287
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.1993

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na: www.nadeje.cz/otrokovice/denni_stacionar

Fakultativní činnosti

ANO

Pravidelně dvakrát do roka je organizován s uživateli rekreačně aktivizační pobyt v přírodě. Program pobytu je nastaven tak, aby zahrnoval aktivizační činnosti podporující rozvoj v oblasti rozumové, smyslové, pracovní, výtvarné, hudební a tělesné. Pobyt slouží k posilování vztahů v kolektivu, setkávají se zde i klienti, kteří se při běžném režimu denního stacionáře kvůli odlišné docházce nepotkávají.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:577 112 983
Email:pavel.polak@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce