Jak pracovat s katalogem

Dům Naděje Otrokovice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 8Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - Od 15 let.)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Wolkerova 1274, 76502 Otrokovice
Telefon:773 752 879
Email:silvie.matejickova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba denního stacionáře je poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – mentálního postižení a mentálního postižení v kombinaci s jiným zdravotním postižením včetně imobilních uživatelů s těžkým stupněm kombinovaného postižení (ojediněle v regionu). Denní stacionář poskytuje rodičům možnost pracovního uplatnění a nezbytného odpočinku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním „Domu Naděje Otrokovice, denního stacionáře“ je lidem s mentálním, popřípadě s dalším přidruženým postižením, poskytnout pomoc a podporu v souladu s jejich individuálními potřebami, a to s ohledem na posilování samostatnosti, soběstačnosti, a rozvoj potenciálu uživatele, v závislosti na jeho možnostech, schopnostech, svébytnosti, návycích a rituálech.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů zajišťování péče o vlastní osobu

Pečující personál zajišťuje uživatelům pomoc a podporu při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu imobilních uživatelů z vozíku. Pracovníci jsou uživatelům k dispozici při pohybu ve vnitřních prostorách zařízení i při společných vycházkách, návštěvách kulturních akcí atd. Pomáhají uživatelům při prostorové orientaci.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci pomáhají uživatelům v úkonech osobní hygieny – při mytí, toaletě na lůžku, při použití WC atd.

 

Poskytnutí stravy

Strava je nabízena 3 x denně – svačina, oběd, svačina. Uživatelé mají možnost si objednat jen stravu, kterou chtějí. Speciální diety na doporučení lékaře nebo na základě přání uživatele jsou poskytovatelem zajišťovány. Speciální úprava stravy je rovněž zajištěna (krájená, mixovaná). Stravování odpovídá zásadám racionální výživy. Na sestavování jídelníčku se podílí zástupce kuchyně, zdravotník/nutriční specialista a zástupce uživatelů.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Mezi tyto základní činnosti patří pracovně výchovná činnost (např. práce s jednoduchými pracovními nástroji, různými druhy materiálů, udržování čistoty při práci…), výtvarné (práce s papírem, barvami…), hudební (zpěv při kytaře/klávesách, hra na rytmické nástroje), pohybové (tělesné aktivity na rozvoj hybnosti, masáže), činnosti vedoucí k upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (práce se stavebnicemi, fotografiemi, kódované úkoly…). Klienti se věnují také práci s tabletem (aplikace na rozvoj řečových schopností, pozornosti, paměti aj.). Součástí individuálního využívání služby může být i oblast vzdělávání a pracovního uplatnění.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci podporují uživatele ve využívání služeb mimo areál pobočky Naděje. V případě, že se uživatelé nemohou pohybovat sami mimo areál, doprovázejí je. Uživatelé žijí ve svých rodinách, s kterými pracovníci spolupracují a navazují tak na systém rodinné péče.

Uživatelé denního stacionáře se účastní akcí pořádaných pracovníky pobočky, které jsou otevřené i pro veřejnost (festival Jeden den, Zahradní slavnost…). Navštěvují i běžné kulturní a společenské akce v Otrokovicích a celém mikroregionu (promítání kina, divadelní představení…).

V zimním období pravidelně 1x týdně navštěvují uživatelé v doprovodu pracovníků solnou jeskyni, v letním období se pořádají výlety do okolí (trénink cestování různými druhy dopravních prostředků a chování v různých sociálních situacích).

 

Sociálně terapeutické činnosti

Mezi sociálně terapeutické činnosti patří posilování mezilidských vztahů v rámci každodenního setkávání skupiny uživatelů, kteří mají rozdílné specifické potřeby, zvyky a rituály, a rozvíjení sociálních kompetencí (např. práce na eliminaci negativních projevů chování, posilování pozitivních vzorců chování podporujících postavení uživatele ve skupině, řešení obtížných situací vyplývajících ze soužití ve skupině).

Posilujeme také pracovní zapojení uživatelů při skupinových činnostech (podpora při přípravě jednoduchých jídel, úklid společných prostor, drobné práce na  zahradě…) a rozvoj komunikačních dovedností (např. rozvoj řečových schopností, práce s komunikačními deníky, využití alternativní a augmentativní komunikace - piktogramy, fotografie, znak do řeči, práce s porocesuálními schématy...).

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci jsou v zájmu uživatele v kontaktu se všemi subjekty, které jsou relevantní při řešení jeho situace (ve spolupráci s rodinou) nebo případně uživatele k těmto subjektům doprovázejí, pomáhají v komunikaci s nimi. Za tuto činnost zodpovídá především sociální pracovník.

4. Specifika služby

Služba se jako jedna z mála v regionu věnuje klientům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

  • Identifikátor sociální služby: 1499287
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.1993

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na: www.nadeje.cz/otrokovice/denni_stacionar

Fakultativní činnosti

ANO

Pravidelně dvakrát do roka je organizován s uživateli rekreačně aktivizační pobyt v přírodě. Program pobytu je nastaven tak, aby zahrnoval aktivizační činnosti podporující rozvoj v rozumové, smyslové, pracovní, výtvarné, hudební a tělesné oblasti. Pobyt slouží k posilování vztahů v kolektivu, setkávají se zde i klienti, kteří se při běžném režimu denního stacionáře kvůli odlišné docházce nepotkávají.
V rámci fakultativních činností je také možné využívat canisterapii.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Otrokovice

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce