Jak pracovat s katalogem

Dům Naděje Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 35Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Wolkerova 1274, 76502 Otrokovice
Telefon:773 751 767
Email:andrea.vojtaskova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou lidé ve věku od 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – mentální postižení, kombinované a jiné zdravotní postižení. Jejich situace vyžaduje vyšší míru podpory, pomoci nebo dohledu.

Naší cílovou skupinou nejsou:

 • lidé, kteří nepotřebují podporu druhé osoby při většině úkonů běžné péče o sebe sama;
 • lidé se závažným psychickým onemocněním, které je neslučitelné s bezpečným soužitím ve skupině, případně člověk, který potřebuje intenzivní péči specialisty v oboru psychiatrie;
 • lidé, kteří nejsou mentálně postižení.

 

Obyvatelé Domu Naděje Otrokovice, domova pro osoby se zdravotním postižením žijí ve čtyřech malých komunitách (komunity jsou utvořeny s ohledem na věk a specifika zdravotního postižení jejích obyvatel).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba je poskytována v Domě Naděje Otrokovice, jež nabízí příjemné prostory k bydlení. Posláním služby domova pro osoby se zdravotním postižením je podpořit lidi s mentálním postižením v péči o sebe sama v každodenních situacích, v bezpečné samostatnosti, pomoci jim při navazování dobrých vztahů s blízkými lidmi, s rodinou, posilovat či hledat možné pracovní návyky, využívání volného času. Pro naplňování poslání je nejpodstatnější individuální představa klienta o naplněném – spokojeném životě.

Cíle služby

 • Samostatnost v sebeobsluze s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm zdravotního postižení klienta.
 • Rozvoj, případně udržení schopností, dovedností a znalostí klienta, zejména v oblasti péče o sebe a svou domácnost.
 • Podpora klienta v tom, aby se mohl rozhodovat a zodpovídat za důsledky svých rozhodnutí (v kontextu jeho možností a schopností).
 • Podpora v činnostech, které umožňují uplatnění, sebevyjádření klienta; v těchto činnostech najít a vymezit nebezpečí, které by pro něj mohla být ohrožující a pracovat na jejich snížení, a to s ohledem na přípravu klienta na případný přechod do služby s nižší mírou podpory.
 • Využívání běžně dostupných služeb (pošta, obchod, kadeřník, knihovna, kino, divadlo aj.)
 • Zachování nebo rozvoj rodinných vazeb a vztahů.
 • Podpora vytváření dobrých vztahů se spolubydlícími, pracovníky, dobrovolníky, lidmi, se kterými se klient stýká (případně i podpora vzniku takovýchto kontaktů).
 • Zjištění a zprostředkování kontaktů s veřejnými institucemi dle potřeb klienta.

 

Zásady poskytované služby

Celostní přístup

 • Pracovníci pracují pružně a reagují, zkouší podporovat klienta tak, aby jeho potřeby byly naplněny, tak jak to pro jeho osobu je nejbezpečnější, a nejvíce odpovídá jeho možnostem a schopnostem.
 • Pracovníci mluví, reagují na klienta tak, jak je to přirozené jeho věku, podporují to, aby život klientů byl rozmanitý a nikoliv fádní (volba pracovního zaměření, volba oblečení, volba trávení volného času dle individuality klienta).
 • Pracovníci vnímají klienta a pracují s ním v kontextu jeho schopností, individuálních možností a omezení, osobní historie a budoucích plánů, rodinných a dalších významných vztahů.
 • Nezávislost klienta se projevuje tím, že i když klient potřebuje téměř úplnou podporu druhé osoby, určuje si sám, jak se věci mají dít.

Partnerský přístup

 • Klient podstupuje přiměřené riziko.
 • Klienta podporují pracovníci dle jeho individuálních schopností a dovedností, proto více upřednostňujeme „práci“ v malých skupinách.
 • Pravidelně aktualizujeme postupy poskytování sociální služby dle potřeb klienta, postupy inovujeme.
 • Aktivně vytváříme nabídku, abychom zjišťovali poptávku.

Otevřenost vnějšímu světu

 • V rámci prostředí Domu Naděje pořádáme akce pro veřejnost, podporujeme kontakty s místní komunitou, podporujeme využívání místních služeb.
 • Službu a problematiku mentálního a kombinovaného postižení aktivně prezentujeme navenek (především pracujeme s žáky základních a středních škol).

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování

Poskytnutí ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích (1 pokoj je třílůžkový). Pokoje jsou vybaveny nábytkem (uživatel si může přinést i vlastní vybavení). Sprchy a toalety jsou na některých odděleních společné, jinde jsou součástí ubytovací jednotky (pokoj, předsíň, toaleta a sprcha). V každé domácnosti (8 -10 uživatelů) je k dispozici společenská místnost a kuchyňka. Uživatelé služby využívají společnou jídelnu, tělocvičnu, velkou společenskou místnost a rozsáhlý venkovní areál. 

 

Poskytnutí stravy

Jídlo se podává 5 x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Klienti mají možnost si objednat jen jídlo, které chtějí. 

Speciální diety na doporučení lékaře nebo na základě přání uživatele jsou poskytovatelem zajišťovány. Je zajištěna také speciální úprava stravy.

Stravování odpovídá zásadám racionální výživy. Na sestavování jídelníčku se podílí zástupce kuchyně, a nutriční pracovník.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů zajišťování péče o vlastní osobu

Pečující personál zajišťuje pomoc při oblékání klientů včetně asistence při aplikaci speciálních pomůcek v rozsahu potřebné podpory klienta. Pečující personál zajišťuje u imobilních uživatelů přesun na lůžko nebo vozík, křeslo apod. Je zajištěno polohování. Pracovníci zajišťují klientům asistenci u jídla a pití a asistenci při pohybu v areálu i mimo něj v běžném prostředí, pomáhají při orientaci či přímo asistují při pohybu uživatele.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci pomáhají uživatelům ve všech úkonech osobní hygieny, při koupání a sprchování, při mytí rukou, při hygieně na lůžku, při péči o vlasy, nehty a zuby, při použití WC.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Do této základní činnosti patří pracovně výchovná činnost (starost o domácnost, úklid, starost o zahradu atd.), aktivity pro trávení volného času (sportovní, výtvarné), rehabilitační činnosti vedoucí k upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Součástí individuálního využívání služby je oblast vzdělávání a pracovního využití, pokud je to přání uživatele.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci podporují uživatele ve využívání služeb mimo prostory domova pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že se uživatelé nemohou pohybovat sami mimo areál, doprovázejí je.

Uživatelé se účastní běžných kulturně společenských akcí v regionu.

Specifický je kontakt s rodinou. Klíčovou rolí sociálního pracovníka je podporovat kontakt uživatele s rodinou. Tam, kde je přerušen, se snaží o jeho obnovení.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Mezi sociálně terapeutické činnosti patří pravidelná komunitní setkávání, aktivity vedoucí k osamostatňování a rozvíjení sociálních kompetencí, nácvik sociální interakce pomocí modelových situací, podpora při přípravě jednoduchých jídel, podpora při hospodaření s penězi, rozvoj komunikačních dovedností atd.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci jsou v zájmu uživatele v kontaktu se všemi subjekty (úřady, zdravotnická zařízení, sociální a jiné služby atd.), které jsou relevantní při řešení jeho situace, nebo uživatele k těmto subjektům doprovázejí, případně mu pomáhají v komunikaci s nimi.

 

Klientům služeb je poskytována zdravotní péče.

4. Specifika služby

Služba je poskytována ve velmi příjemném a dobře vybaveném prostředí. Klienti žijí ve čtyřech domácnostech v maximálním počtu 10.

 • Identifikátor sociální služby: 1056682
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 02.01.1993

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální informace podá vedoucí domova, případně jsou zveřejněny na www.nadeje.cz/otrokovice/domov_pro_osoby_se_zdrav_postizenim

Fakultativní činnosti

ANO

 • rekreace dle skutečných nákladů,
 • canisterapie dle skutečných nákladů,
 • dopravné 7 Kč/km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Otrokovice

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce