Jak pracovat s katalogem

Dům služeb seniorům

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 14Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zarámí 4077, 76001 Zlín
Telefon:771 137 704
Email:janatrcala@hvezdazu.cz
Web:www.hvezdazu.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (osobám trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) ve věku od 27 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Dům služeb seniorům se stal od roku 2012 domovem se zvláštním režimem z důvodu vysoké poptávky a potřebnosti lidí s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou či stařeckou demencí a ostatními typy demencí, kteří vzhledem ke svému znevýhodnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat ve svém sociálním prostředí.

Posláním DSS je poskytovat pomoc a podporu takto znevýhodněným osobám z celé České republiky a zajistit jim důstojné prožití aktivního, rovnoprávného a plnohodnotného života srovnatelného s životem běžné populace.

Cíle

 • Poskytovat sociální službu na základě potřebnosti klienta, vést jej k upevňování či zvyšování míry samostatnosti a soběstačnosti. Minimalizovat závislost klient na poskytované sociální službách.
 • Poskytovat kvalitní sociální službu (tj. naplňovat standardy kvality sociálních služeb), tak aby u nás mohl klient „žít dle svých vlastních rozhodnutí“,
 • Upevňovat a rozvíjet jednotlivé stránky osobnosti klienta,
 • Pomáhat v získávání či prohlubování vědomostí, dovedností a schopností klienta,
 • Vytvářet pro klienty takové prostředí a podmínky, které jim umožní žít plnohodnotný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků z intaktní společnosti,
 • Respektovat individualitu každého jedince,
 • Uspokojovat základní potřeby jedince,
 • Snižovat následky nepříznivé sociální situace klienta,
 • Nejvyšší stupeň sociální integrace a sebeuplatnění našich klientů v intaktní společnosti, udržet klienty v kontaktu s jejich sociálním okolím a vyloučit tak riziko sociálního vyloučení,
 • Vytvářet takové podmínky, aby zde mohl každý klient uplatňovat a projevovat svou svobodnou vůli.

 

 

3. Nabízené činnosti

Středisko Dům služeb seniorům, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §50, nabízí svým klientům tyto základní činnosti:

1. Poskytnutí ubytování - Ubytování poskytujeme v moderních a komfortně vybavených jednolůžkových a dvoulůžkových bytových jednotkách. Bytové jednotky jsou vybaveny kuchyňským koutem, vestavěnými skříněmi a prostornou bezbariérovou koupelnou s toaletou. Zároveň má klient možnost vybavit si bytovou jednotku dle svých potřeb a přání.

2. Poskytnutí stravy - Klienti mají možnost odebrat v průběhu dne celkem 6 jídel. Stravování nabízíme v celé šíři dietního systému. Klient si může zvolit, zda bude docházet do společné jídelny nebo si nechá servírovat stravu ve své bytové jednotce.

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - Pomoc poskytují v nepřetržitém provozu pracovníci v sociálních službách. Klientovi je poskytována potřebná pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny, péči o vlasy a nehty i při užívání WC.

4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pracovníci poskytují pomoc klientům při oblékání, přesunech na lůžko nebo vozík, při vstávání či ulehání, při změnách poloh, při podávání jídla a pití a při veškerých činnostech, které díky svému onemocnění nezvládnou vykonávat sami, při zachování či zvyšování míry soběstačnosti a samostatnosti klienta.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Klienti jsou neustále vedeni k využívání běžně dostupných služeb, pomoc a podporu jim poskytují pracovnice aktivizačních činností, které jim poskytují potřebný doprovod nebo asistenci při zajištění běžné služby.

6. Sociálně terapeutické činnosti - Společně s klientem stanovujeme oblasti, ve kterých je potřeba pomocí terapeutických činností upevnit či rozšířit jeho schopnosti a dovednosti. Středisko nabízí svým klientům tyto druhy terapií – arteterapie, muzikoterapie, socioterapie, dramaterapie, kognitivní terepie, fyzioterapie, aromaterapie, logopedická terapie, zooterapie, terapie pomocí bazální stimulace a další odborné terapie.

7. Aktivizační činnosti - Pracovnice aktivizačních činností s klienty plánují a sestavují týdenní programy dle jejich zájmů, tak aby docházelo k upevňování a získávání motorických, psychických i sociálních schopností klienta. Aktivizační činnosti probíhají skupinovou a individuální formou.

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc spočívá zejména ve věci prosazení práv a zájmů uživatele, pomoc v jednání s úřady, soudy, vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoc, pomoc při vyřizování úřední korespondence, zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a jeho zákonným zástupcem, zprostředkování sociálního poradenství nejen uživateli, ale i jeho zákonnému zástupci. Při těchto jednáních vždy prosazujeme zájmy našich uživatelů.

4. Specifika služby

Středisko Dům služeb seniorům poskytuje nad rámec základních činností svým klientům 24 hodin denně, 7 dní v tádnu a 365 dní v roce tyto zdravotní služby:

1. Zdravotní péče - Zdravotní péče je poskytována zdravotnickými pracovníky – lékaři se specializovanou způsobilostí a všeobecnými sestrami s registrací. Zdravotní péče je hrazena ze systému zdravotního pojištění, je-li klient registrován u zdravotní pojišťovny, se kterou má občanské sdružení uzavřenu smlouvu. V opačném případě je klient písemně informován, že všechny náklady vyplývající ze zdravotních úkonů / výkonů vztahujících se k odbornosti 913 bude hradit sám.

1.1. Lékařská péče - klientovi jsou při nástupu nabídnuty zdravotní služby praktického lékaře a ostatních specialistů střediska Dům služeb seniorům, kteří ordinují 1x týdně přímo ve středisku.

1.2. Ošetřovatelská péče - je klientům poskytována trvale 24 hodin denně, a to všeobecnými registrovanými sestrami. Na vlastní provedení práce dohlíží, kontroluje je a v případě potřeby organizuje nutné změny staniční sestra střediska, která zodpovídá za realizaci celé ošetřovatelské péče ve středisku podle ordinace lékaře.

1.3. Rehabilitačně ošetřovatelská péče - je poskytována za účelem udržení pohybových funkcí či zpomalené progrese, zlepšení nebo obnovení poškozených funkcí a zamezení druhotných změn při imobilitě klienta.

 • Identifikátor sociální služby: 7085806
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2012

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní informace o úhradách Vám podá vedoucí střediska.

Kontakt:

Trčala Skaličková Jana

tel: 771 137 704

email: janatrcala@hvezdazu.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Středisko Dům služeb seniorům nabízí svým klientům nad rámec základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §50, tyto fakultativní činnosti:

1. doplňková strava - Klientovi má možnost přiobjednat si od poskytovatele nabízené přesnídávky, svačiny či II. večeře. Doplňková strava je poskytována jako fakultativní činnost a je účtována dle skutečně odebraného množství.

2. celodenní pitný režim - klient má možnost přiobjednat si od poskytovatele celodenní pitný režim. Celodenní pitný režim spočívá v zajištění dostatečného množství tekutin v průběhu celého dne. Pracovnice střediska připravuje klientovi potřebné množství tekutin (minimálně 1,5l nápoje, čaje).

3. perličková koupel - klientům střediska jsou nabízeny služby perličkové vany, která blahodárně působí na krevní oběh. První koupel v měsíci mají všichni klienti hrazenou poskytovatelem a na každé další koupeli je vyžadována finanční spoluúčast klienta.

4. zapůjčování elektrospotřebičů ve středisku - klienti mají možnost využívat ve středisku nabídku služeb zapůjčování elektroniky, jako doplňkového vybavení.

5. užívání vlastních elektrospotřebičů - klienti mohou využívat ve středisku své vlastní elektrospotřebiče, však s tím spojený zvýšený odběr elektrického proudu je zpoplatněn dle platného ceníku.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Domov se zvláštním režimem je umístěn v bezbariérovém devítipodlažním objektu v centru města Zlína s výbornou dostupností všech služeb. Celkovou bezbariérovost objektu zajišťují dva výtahy. Veškeré společné prostory a bytové jednotky klientů jsou vybudovány a uzpůsobeny bezbariérově.

Název poskytovatele

"HVĚZDA z.ú."

IČ poskytovatele

70829560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Masarykova 443, 76302 Zlín
Telefon:606 722 666
Email:sekretariat@hvezdazu.cz
Web:www.hvezdazu.cz

Mapa

Fotografie zařízení

společná jídelnaBytová jednotkaHydromasážní vanaSnoezelen


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce