Jak pracovat s katalogem

Ergo Uherské Hradiště

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štěpnická 1156, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:731 406 996, 777 721 256
Email:ergosluzbyuh@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Zařízení sociálních služeb Ergo Uherské Hradiště je určeno dospělým osobám s mentálním postižením od 19-ti do 64 let:

 • S lehkým až středně těžkým mentálním postižením.
 • S lehkým až středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, kteří mají zájem o podporu při osamostatňování se.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním zařízení Ergo Uherské Hradiště je pomoc a podppora dospělým osobám s mentálním postižením k osamostatnění se, naučit se pečovat o domácnost, najít si samostatné bydlení a práci.

Cíle služby:

 • Podpora aktivity a samostatnosti při nácviku pracovních činností, podpora seberealizace a sebeuplatnění na chráněných pracovních místech.
 • Podpora při získání samostatného bydlení, osamostatnění se a při nácviku činností souvisejících se samostatným bydlením.
 • Podpora při vzdělávacích a aktivizačních činnostech, upevnění dosažených znalostí a dovedností, získání nových vědomostí, nácvik motoriky.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit a jejich sociálního začleňování.
 • Podpora komunikačních dovedností, nácvik orientace, chování, pomoc při uplatňování práv.
 • Podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost.
 • Podpora při plánování volného času a hledání přátel.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Respekt k různému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho mentálního postižení.
 • Přístup pracovníků respektuje práva a oprávněné zájmy člověka.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Respektovat individuální potřeby, vůli, osobní cíle a schopnosti uživatele.
 • Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
 • Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
 • Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.
 • Respektovat právo na přiměřené riziko, které vyplývá ze samostatného rozhodování uživatele.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí uzavření smlouvy je s uživatelem sjednaný osobní cíl v individuálním plánu. Konkrétní rozsah podpory je zaznamenán do individuálního plánu, který je pravidelně revidován a rozvíjen.

Nabízené základní činnosti sociální služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů; nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování; nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti; nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru; nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoručního podpisu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět; nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky; nácvik chování v různých společenských situacích; nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; informační servis a zprostředkování služeb.

4. Specifika služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 9261314
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení sociálních služeb Ergo Uherské Hradiště se nachází v prvním nadzemním podlaží víceúčelové budovy. Interiér zařízení je řešen bezbariérově, ale vedou k němu schody, výtah není zbudován.

 

IČ poskytovatele

25300083

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mostní 4058, 76001 Zlín
Telefon:777 721 131
Email:csp.ops@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce