Jak pracovat s katalogem

Horizont Zlín

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 14


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP), Otrokovice (ORP), Vizovice (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Mostní 4058, 76001 Zlín
Telefon:777 721 137
Email:horizont@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Další adresy služby

Adresa:tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Zařízení sociálních služeb Horizont Zlín je určeno dospělým osobám s duševním onemocněním z okruhu psychóz ve stabilizovaném stavu od 18-ti let. Horní věková hranice není omezena.

Indikační kritéria pro přijetí:

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Doporučení ošetřujícího odborného lékaře - psychiatra.
 • Věková hranice - od 18-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním zařízení Horizont Zlín je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.

Cíle služby:

 • Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí.
 • Podpora uživatelů před, během studia nebo při jeho dokončení a při jiných vzdělávacích aktivitách.
 • Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kolturních, sportovních a společenských aktivit.
 • Podpora při hledání přátel a plánování volného času.
 • Podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho duševního onemocnění.
 • Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
 • Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňování.
 • Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
 • Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele.
 • Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
 • Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Při uzavření smlouvy je s uživatelem sjednán konkrétní rozsah služby. Osobní cíl uživatele je zaznamenán do individuálního plánu, který je pravidelně revidován, hodnocen a rozvíjen. Průběh služby navazuje na osobní cíl uživatele, který vede k řešení a odstranění nepříznivé sociální situace.

Nabízené základní činnosti sociální služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů; nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování; nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti; nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru; nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoručního podpisu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět; nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky; nácvik chování v různých společenských situacích; nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; informační servis a zprostředkování služeb.

4. Specifika služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout užavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud :

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 1965829
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.09.2002

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00Zlín, Mostní 4058
Úterý: 08:00 - 16:00Zlín, Mostní 4058
Úterý: 10:00 - 12:00Otrokovice, tř. Osvobození 1388
Středa: 08:00 - 16:00Zlín, Mostní 4058
Čtvrtek: 08:00 - 16:00Otrokovice, tř. Osvobození 1388
Čtvrtek: 08:00 - 16:00Zlín, Mostní 4058
Pátek: 08:00 - 16:00Zlín, Mostní 4058

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

25300083

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mostní 4058, 76001 Zlín
Telefon:777 721 131
Email:csp.ops@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce