Jak pracovat s katalogem

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Fryšták

Počet lůžek: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Pobytová - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:kancelar@hradek-radost.cz
Web:www.hradek-radost.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je určena pro lidi s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Přijímáme osoby ve věku od 15 do 80 let. Preferujeme osoby ze Zlínského kraje.

Služba není určena osobám:

  • osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním, jejichž projevy by narušovaly kolektivní soužití;
  • osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou;
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hodin denně.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Hrádek ve Fryštáku je nabídnout lidem s mentálním postižením takovou míru pomoci a podpory, která vychází z individuálních potřeb. Pomoc či podpora poskytnutá zaměstnanci domova působí na uživatele aktivně a rozvíjí jejich samostatnost, soběstačnost a motivuje k činnostem, které nevedou k dlouhodobé závislosti na poskytované sociální službě. Respektuje a zachovává lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody, usiluje o aktivní zapojení či návrat do běžného prostředí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba DOZP je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Ubytování: Nezbytnou součástí poskytování služby je ubytování v jednolůžkových, dvou a tří lůžkových pokojích, vybavených obvyklým zařízením lůžkem a skříní a nad rámec vybavení poskytuje poskytovatel ještě televizi. Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel pokoj dovybavit svým nábytkem. K pokojům náleží i společné sociální zařízení. Mimo přidělený pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat také společné prostory domova, např. jídelnu, společenskou místnost s TV nebo zahradu. Ubytování v sobě zahrnuje také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení.

Stravování: Poskytovatel zajišťuje celodenní stravování podle individuálních potřeb uživatele, podle věku, odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 4 jídel denně podle zveřeněného jídelního lístku. Celodenně je zajištěn pitný režim.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zahrnuje pomoc při oblékání, svlékání, přesunu na vozík nebo lůžko, vstávání z lůžka, uléhání, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a to při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně dopravy na společné kulturní akce.

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako jsou pracovně výchovná činnost, nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytovatel je povinen poskytovat také základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Jedním z hlavních důvodů pro ukončení poskytování služby dle uzavřené smlouvy je hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, za které se považuje:

a) když opatrovník ani po urgenci nepřevede příspěvek na péči na poskytovatele do konce kalendářního měsíce, za který náleží. Za hrubé porušení smlouvy se považuje i nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl opatrovník uživatele poskytovatelem k platbě vyzván.

b) když uživatel zvláště hrubým způsobem narušuje soužití ostatních uživatelů - např. opakované napadení jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele.

c) zdravotní stav uživatele vylučuje podle § 36 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. poskytování sociální služby.

d) smluvní strana odmítne podepsat dodatek Smlouvy o poskytování sociální služby, který stanoví změnu výše úhrady za stravu a ubytování v rozsahu stanoveném právním předpisem.

  • Identifikátor sociální služby: 5277371
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 03.07.1994

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník:

Strava

snídaně  34,- Kč

oběd      68,- Kč

svačina   9,- Kč.

večeře   46,- Kč

celkem za den 157,- Kč

Součástí konečné stravy podle zákona č. 108/2006 Sb. jsou náklady související s přípravou stravy ve výši 13,- Kč denně. Náklady související s přípravou stravy nejsou součástí vratky.

 

Ceny ubytování

V domově jsou klienti ubytováni v Jadrníčkově vile a v Nové budově.

Jadrníčkova vila

dvoulůžkový pokoj/den - 170,.- Kč

třílůžkový pokoj/den - 160,- Kč

Nová budova

jednolůžkový pokoj/den - 200,- Kč

dvoulůžkový pokoj/den - 190,.- Kč

 

 

 

 

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Uživatelé jsou v domově ubytováni v Jadrníčkově vile a v nové budově.

Patrová nová budova je bezbariérová, bezbariérovost zajišťuje mezi patry výtah.

Jadrníčkova vila je částeně bezbariérová, vstup do budovy přízemí je zajištěna nájezová rampou.

IČ poskytovatele

70850917

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:reditelka@hradek-radost.cz
Web:www.hradek-radost.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Jadrníčkova vila v secesním slohu D1 a nová moderní bezbariérová budova D2


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce