Jak pracovat s katalogem

Iskérka - sociální rehabilitace

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Rožnov pod Radhoštěm

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP), Frenštát pod Radhoštěm (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Chodská 534, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:604 177 299
Email:tereza.klvanova@iskerka.cz
Web:www.iskerka.cz

Další adresy služby

Adresa:Letenská 1183, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu je služba určena

Lidem s duševním onemocněním ve věku 18 – 80 let ze Zlínského a Moravskoslezského kraje,
kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci a mají obtíže v následujících oblastech:
• zdraví (s pochopením nemoci, předcházení relapsům),
• sociální vztahy (ztráta přátel, partnera, nepochopení příbuzných a okolí – jsou ohrožení sociální izolací),
• práce (ztráta zaměstnání a k tomu potřebných dovedností),
• učení (nedokončení studia),
• bydlení (obtíže s vykonáváním běžných úkonů v domácnosti, ztráta bydlení apod.),
• péče o sebe (obtíže s osobní hygienou, neupravený zevnějšek a oděv),
• ztráta pocitu vlastní hodnoty (ztráta sebevědomí),
• volný čas (neví, jak plánovat a naplnit volný čas).

Podmínky pro přijetí do služby

•duševní onemocnění ze schizofrenního okruhu, lidem s těžšími formami neurotických poruch a poruch osobnosti, jejichž projevy a klinický obraz umožňují zapojení do sociální rehabilitace.
• věk 18 – 80 let,
• doporučení od psychologa či psychiatra,
• bydliště především v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Frenštátě p. R. a přilehlých obcích. Osoby ze vzdálenějších oblastí mohou službu využívat v případě, že je v jejich možnostech navštěvovat ambulantní službu v místě sídla organizace.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti, vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů

Cíle
Prvním hlavním cílem Iskérky je podpořit uživatele tak, aby:

• si uvědomovali svou hodnotu, znali své potřeby a přání,
• rozuměli své nemoci, byli ve stabilizovaném zdravotním stavu, zvládali potíže a problémy,
které s sebou nemoc přináší,
• zůstali součástí svého přirozeného místního společenství (měli upevněné sociální vazby
s rodinou, přáteli, kolegy…),
• byli co nejvíce samostatnými v oblasti péče o sebe, vzdělání, práce, trávení volného
času s ohledem na své možnosti a schopnosti.

Druhým hlavním cílem je poskytovat veřejnosti formou vzdělávacích a osvětových činností informace o duševních nemocech tak, aby:

• člověk u sebe dokázal včas rozpoznat začínající duševní nemoc a věděl, kde hledat pomoc,
• aby lidé dílky většímu porozumění dokázali osoby s duševní nemocí více přijímat a podpořit je.

Principy poskytované služby

Zachování lidské důstojnosti – všichni zaměstnanci Iskérky o.p.s. jsou povinnosti zachovávat vůči klientům (ale i vůči sobě) tuto základní zásadu při veškeré své činnosti.
Individuální přístup – partnerství a respekt ke klientům, k jejich individuálním potřebám, možnostem, schopnostem, k tempu průběhu sociální rehabilitace.
Dobrovolnost, aktivní přístup – klient vstupuje do služby dobrovolně, jednotlivé aktivity si vybírá sám, v průběhu rehabilitace je kladem důraz na aktivní přístup a zmocňování, klient se aktivně podílí na řešení své situace.
Podpora rozvoje samostatnosti a nezávislosti - je založena na plánování takových činností, které vedou k posílení schopnosti převzít za sebe odpovědnost všude tam, kde je to možné.
Posilování sociálního začleňování – podporujeme klienta v upevňování vztahů v přirozeném prostředí (rodina, širší komunita), ve využívání dalších možností podpory a seberealizace.
Posilování atmosféry důvěry – pracovníci se řídí předpisy o ochraně osobních údajů, tedy zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Odbornost, profesionální přístup – služby jsou poskytovány s vysokou odborností, pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby. Organizace úzce spolupracuje s psychology, psychiatry.
Mezi další základní pravidla patří dodržování lidských práv a základních svobod.

Uživatelé službu navštěvují dobrovolně a sami si volí, kterou část služby a v jakém rozsahu službu budou využívat.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností, které se řídí Vyhláškou 505/2006 Sb. (dále jen vyhláška) s cílem dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem, využívajícím zachované schopnosti, potenciál a kompetence.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
Cílem těchto činností je zvládání péče o vlastní osobu, rozvoj soběstačnosti a opětovné sociální začlenění. (§ 35 písm. a) vyhlášky)

Patří zde zejména tyto činnosti:
- nácvik péče o vlastní osobu (např. nakupování oblečení, péče o svůj zevnějšek atd.),
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
- nácviky spojené s péčí o domácnost, oděvy, drobné údržbářské práce, nakupování,
- poradenství, podpora a nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
- nácvik samostatného pohybu (venkovní i vnitřní prostor) včetně orientace,
- nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům,
- podpora v oblasti mezilidských vztahů,
- podpora při hledání pracovního uplatnění,
- podpora při dokončení a rozšíření vzdělání,
- podpora při řešení bytové situace.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
Cílem těchto činností je podpořit klienta v dovednostech, které jsou potřebné v rámci běžného společenského života. (§ 35 písm. b) vyhlášky)

Patří zde zejména tyto činnosti:
- doprovod klientů při jednání na úřadech, při výkonu vzdělávacích aktivit, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity s cílem samostatného zvládnutí,
- nácvik schopností využívat dopravní prostředky,
- nácvik chování a komunikace v různých společenských situacích
- nácvik využití běžně dostupných informačních zdrojů,
- podpora při prezentaci vlastní tvorby.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Cílem těchto činností je obnovit, zlepšit a upevnit motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti, získávání nových vědomostí, podpořit uživatele při naplnění potřeb v oblasti sounáležitosti (někam patřit), uznání (sebedůvěra, sebeúcta), seberealizace. (§ 35 písm. c) vyhlášky)

Patří zde zejména tyto činnosti:
- hledání náplně volného času,
- podpora při vytvoření vhodného denního režimu,
- pomoc s porozuměním své nemoci,
- podpora a kontakt při hospitalizaci,
- podpora při vytváření pracovních návyků,
- činnosti v rehabilitačních dílnách, trénink kognitivních funkcí,
- pohybové aktivity, nácvik antistresových a relaxačních technik.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cílem těchto činností je zvýšit povědomí klientů o jejich právech a oprávněných zájmech a pomoc při řešení osobních záležitostí (§ 35 písm. d) vyhlášky)

Patří zde zejména tyto činnosti:
- předávání informací o právech a povinnostech uživatele, podpora při jejich uplatňování (např. - získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informace o možnosti odvolání, uplatňování práv při hospitalizaci, reklamaci, při soudních řízeních, jednáních na úřadech apod.)
- podávání informací, koordinace a zprostředkování služeb v osobních záležitostech uživatele (koordinace s odborníky, dobrovolníky, rodinnými příslušníky apod.)

Rehabilitační aktivity
Součástí nabídky sociální rehabilitace je možnost využít tyto rehabilitační dílny – Rukodílna (nácvik šití, drobných oprav oděvů a dalších tvůrčích aktivit), tiskařská dílna (je zaměřena na rozvoj tvůrčích činností s papírem), cvičná kuchyň, zahradní dílna(využívá prvky ergoterapie), truhlářská dílna(nácvik používání běžného ručního nářadí – vrtačka, šroubovák, atd.), klubovna.

Cílem činností v rehabilitačních dílnách není produkce výrobků, ale podpora klientů ve vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků, rozvoj motorických, manuálních, psychických a sociálních dovedností a celková aktivizace.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Osobní cíl si stanovuje uživatel sám a je součástí smlouvy.Sociální rehabilitace probíhá na základě individuálního plánu uživatele, který odráží přání a potřeby uživatele a vede ke zvýšení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti uživatele.

4. Specifika služby

Službu nelze poskytnout
• lidem v akutní duševní fázi nemoci,
• lidem se střední a těžkou mentální retardací,
• lidem s demencí (s diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí apod.),
• lidem s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou),
• lidem s tendencemi k impulsivnímu a agresivnímu chování.

  • Identifikátor sociální služby: 9262988
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.03.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 10:00 - 16:00každý poslední čtvrtek v měsíci zavřeno
Pátek: 08:00 - 12:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 10:00 - 16:00každý poslední čtvrtek v měsíci zavřeno
Pátek: 08:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Jen přízemí.

Název poskytovatele

Iskérka o.p.s.

IČ poskytovatele

28647912

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Chodská 534, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:774 274 800
Email:info@iskerka.cz
Web:www.iskerka.cz

Mapa

Fotografie zařízení

budova pro poskytování ambulantní službybezbariérový vstupvýrobky rehabilitačních dílen


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce