Jak pracovat s katalogem

Krizová pomoc

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:730 166 862
Email:kp@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám v krizi.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíle služby:

Hlavní cíl služby - klient, který zvládl akutní emoční stav a překonal krizovou situaci, to znamená, že:

 1. 1. podařilo se mu uvolnit emoční napětí;
 2. 2. je schopen mluvit o svých pocitech, svém prožívání;
 3. 3. získal náhled a kontrolu nad situací;
 4. 4. ví, jak může snižovat negativní dopad na rodinu, společnost;
 5. 5. naplánoval si nejbližší kroky směřující k řešení situace;
 6. 6. nalezl zdroje podpory;
 7. 7. zná důvody proč krize nastala;
 8. 8. uplatnil svá práva, oprávněné zájmy a obstaral si osobní záležitosti.

Poslání služby:

Naším posláním je doprovázet lidi v obtížné životní situaci, kterou v této chvíli nejsou schopni zvládnout sami. Služba Krizová pomoc je poskytována rodinám i jednotlivcům po celém Zlínském kraji.

3. Nabízené činnosti

 • Sociálně terapeutické činnosti:

Rozhovor, aktivní naslouchání, podpora a povzbuzení, krizová intervence, základní sociální poradenství, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

 • Dobrovolnost – osoba v krizi vstupuje do služby z vlastní vůle. Dostupnost ambulance: každý pracovní čtvrtek od 14-16 hodin, prostory KP DC Zlín; terén: celý Zlínský kraj na místě, které zájemce/uživatel zvolí a je pro poskytování služby KP vhodné a zároveň koresponduje s posláním a cíli služby.
 • Bezplatnost – služba je poskytována zdarma.
 • Rovný přístup k dětem, dospívajícím - ctíme projevenou vůli dítěte a informujeme o průběhu setkání zákonné zástupce pouze v případě ohrožení života či zdraví. Nejedná-li se o ohrožení života a zdraví informujeme třetí stranu jen se souhlasem dítěte.
 • Mlčenlivost pracovníka – pracovník nikdy nesděluje informace mimo službu KP a zachovává mlčenlivost. Mlčenlivost může pracovník porušit pouze se souhlasem klienta nebo v případech stanovených zákonem.
 • Krátkodobost – délka poskytované služby se odvíjí od krizového stavu klienta služby, zpravidla 2 měsíce.

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

 • Zájemce o službu kontaktuje krizovou pomoc telefonicky, elektronicky či osobně Mapování situace zájemce o službu probíhá při prvním a dalším kontaktu.

Pracovník KP DC Zlín aktivně zjišťuje:

 • nepříznivou sociální situaci zájemce,
 • zda spadá do cílové skupiny,
 • zda jeho potřeby a cíle korespondují s posláním a cíli KP

Pokud zájemce o službu spadá do cílové skupiny, pracovník ho seznamuje/ mu vysvětluje:

 • poslání a cíle služby KP
 • pravidla a zásady poskytování služby KP
 • pravidla pro podávání a vyřizování stížností
 • podmínky, za kterých může být služba poskytnuta anonymně
 • ohlašovací povinnost pracovníka KP Poté se zájemce rozhoduje, jestli službu KP využije.

Následně směřuje rozhovor k uzavření smlouvy o využití služby KP a k individuálnímu plánu klienta. Ze setkání se zájemcem vzniká „Zápis z rozhovoru se zájemcem.“ Zájemce o službu KP DC Zlín může být odmítnut z důvodu (dle §91 zákona č. 108/2006 o sociálních službách):

• neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou zájemce žádá,

• nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá,

• kdy nastane střet zájmu mezi zájemcem a pracovníkem a současně není možné pracovníka nahradit.

 

Postup při odmítnutí:

• Jestliže zájemce žádá o sociální službu, kterou neposkytujeme, poskytne pracovník zájemci základní sociální poradenství a odkáže jej na jinou vhodnou službu.

• Při odmítnutí zájemce o službu z kapacitních důvodů, mu vždy nabízíme spolupráci v pozdějším čase.

• Při střetu zájmu mezi zájemcem a pracovníkem, kdy není možné pracovníka nahradit, nabízíme další nejbližší termín setkání.

 • Všichni odmítnutí zájemci jsou vedeni v evidenci odmítnutých zájemců v listinné podobě.
 • Zájemce je informován jasně a srozumitelně o poskytování sociální služby a obsahu dokumentu Záznam o uzavření ústní smlouvy/Smlouvy. Pokud zájemce čemukoliv nerozumí, pracovník má povinnost danou oblast dovysvětlit (např. na konkrétním příkladu) a v rozhovoru se ujišťovat, že zájemce oblasti porozuměl.
 • S dětmi se domlouváme na uzavření smlouvy dle jejich individuálních rozumových schopností, jejich míru posuzuje pracovník během rozhovoru. Na základě toho se rozhoduje, zda dítě je schopno porozumět obsahu uzavírané smlouvy.
 • Zájemce je během rozhovoru seznámen s obsahem dokumentu „Záznam o uzavření ústní smlouvy o poskytování sociální služby Krizová pomoc“ s jejími přílohami. Ústním odsouhlasením tohoto záznamu nebo konkludentně se stává ze zájemce klient.
 • Zájemce do 18 let uzavírá smlouvu pouze ústní formou. Nebo na základě žádosti zájemce uzavíráme smlouvu písemně. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních a podepsaná oběma smluvními stranami. Podpisem se stává ze zájemce klient. Klient se s pracovníkem KP DC Zlín domlouvá na průběhu a rozsahu poskytované služby. Ten je zaznamenán ve Smlouvě a v dokumentu „Zápis rozhovoru s klientem“.
 • Plánování rozsahu poskytované služby se již sjednává ve fázi jednání se zájemcem. V další fázi spolupráce se tento cíl s klientem konkretizuje, rozpracovává, mění dle jeho možností, schopností a přání vždy v souladu s posláním a cíli služby.
 • Identifikátor sociální služby: 9160187
 • Druh sociální služby: § 60 - Krizová pomoc
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.10.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Čtvrtek: 14:00 - 16:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 20:00
Úterý: 08:00 - 20:00
Středa: 08:00 - 20:00
Čtvrtek: 08:00 - 20:00
Pátek: 08:00 - 20:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:731 168 559
Email:marek.miklas@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Naše terapeutická místnost a práce s uživatelem.Krizová situace: rozpor mezi rodiči.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce