Jak pracovat s katalogem

"Labyrint - centrum sociální rehabilitace"

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 4


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním (Ambulantní - (z klinicko-diagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychotickým onemocněním),Terénní - (z klinicko-diagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychotickým onemocněním))


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 -ti let,Terénní - od 18 -ti let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Ambulantní - do 70-ti let,Terénní - do 70-ti let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Masarykovo náměstí 157, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:606 741 808
Email:roman.mach@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním postižením(jejichž postižení umožňuje zvládat základní činnosti sociální služby), které dovršily 18 věk a nepřekročily 65 let.

Službu poskytujeme (ambulantní i terénní formou) osobám žijícím ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Uherské Hradiště nebo těm, kteří jsou ochotni za službou dojíždět.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Labyrint nabízí lidem s cílové skupiny podporu zvládat negativní důsledky jejich znevýhodnění a žít /i s ním/ život spokojeni a lépe. Jsme sociální služba, která nabízí aktivity ambulantní a terénní formou, bezplatně.

Cíl služby

Naším cílem je člověk, který žije spokojený a přínosný život, má naději i přes omezení způsobené onemocněním, a který znovu získal osobní sílu a důstojné místo ve společnosti.

Zásady poskytování služby

 • Respektování práva a svobodného rozhodování.
 • Individuální přístup a flexibilita – program flexibilně odráží potřeby klientů.
 • Podpora sebedůvěry, samostatnosti, soběstačnosti a potenciálu pro řešení vlastní situace.
 • Zaručení diskrétnosti, lidské důstojnosti a mlčenlivosti o sdělených informacích.
 • Transparentnost služby.
 • Profesionální přístup pracovníků.
 • Týmová spolupráce.

3. Nabízené činnosti

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob.

Základní činnosti při poskytování sociální služby


1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů;
- nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování;
- nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti;
- nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru;
- nácvik dovedností potřebných k úředním výkonům.


2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity;
a doprovázení zpět;
- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
- nácvik chování v různých společenských situacích;
- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.


3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.


4. Pomoc při uplatňování práv:
- podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
informační servis a zprostředkování služeb.Veškeré činnosti jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí uživatele, tzn., že do rehabilitačních programů nabízených Labyrintem vstupují uživatelé výhradně na základě svého rozhodnutí a mohou z nich také kdykoliv odejít.

4. Specifika služby

Důvody k odmítnutí služby

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 • Identifikátor sociální služby: 4592268
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:307:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 14:00 - Labyrint
Úterý: 07:00 - 15:307:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 14:00 - Labyrint
Středa: 07:00 - 15:307:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 14:00 - Labyrint
Čtvrtek: 07:00 - 15:307:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 14:00 - Labyrint
Pátek: 07:00 - 15:307:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 14:00 - Labyrint

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 17:007:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 17:00 - Labyrint
Úterý: 07:00 - 15:007:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 15:00 - Labyrint
Středa: 07:00 - 17:007:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 17:00 - Labyrint
Čtvrtek: 07:00 - 15:007:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 15:00 - Labyrint
Pátek: 07:00 - 15:007:00 - 15:30 - CDZ, 8:00 - 15:00 - Labyrint

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Prostory služby jsou umístěny v přízemní části budovy zdejší mateřské školy. Brána do areálu je zabezpečena kvůli dětem zásuvnou petlicí, která není v dosažitelné výšce pro vozíčkáře. Pro tyto účely nejsou upraveny nájezdy a prahy vstupních dveří. Imobilní lidé na vozíčku se tak do prostor dostanou pouze s asistencí.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce