Jak pracovat s katalogem

MOSTY služby následné péče

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - Osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo ambulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční pobyt v terapeutické komunitě. Dále též osoby, které se aktuálně podrobují ambulantní léčbě nebo se rozhodly samy abstinovat.)


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Telefon:775 677 887
Email:centrumarcha@centrumarcha.cz
Web:www.centrumarcha.cz

Další adresy služby

Adresa:Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba následné péče Mosty je určena:

Osobám závislým na návykových látkách (alkohol, nealkoholové drogy) ve věku 15-50 let, které buď absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém zařízení či terapeutické komunitě nebo se aktuálně podrobují ambulantní léčbě.

Dále též osobám, které se rozhodly abstinovat.

Osobám s chronickým duševním onemocněním (neurotické poruchy) ve věku 15-50 let, které buď absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení nebo ambulantní léčbu
u psychiatra nebo se jí aktuálně podrobují.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služeb následné péče MOSTY je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života.

Principy poskytování služby:

Bezplatnost – služba je v rozsahu, který je zde uveden pro všechny klienty bezplatná.

Diskrétnost – každému je zajištěna anonymita, nejsme zdravotnická služba, informace
a záznamy o proběhlých konzultacích a skupinách jsou interní.

Odbornost – pracovníci, kteří poskytují pomoc, radu a vedení skupiny mají vzdělání v oboru psychologie, psychoterapie a sociální práce.

Rovný a individuální přístup – ke každému klientu přistupujeme bez předsudků, se stejným nasazením a nabídkou pomoci, zároveň případ každého klienta posuzujeme individuálně a vytváříme plán spolupráce dle jeho potřeb.

Svobodu rozhodování – každý, kdo využije službu má možnost rozhodovat v jaké šíři, jak dlouho a jak intenzivně bude tato služba poskytována.

3. Nabízené činnosti

sociálně - terapeutické činnosti

Individuální terapie (max. 2x týdně, 1-2 hod. setkání)

Individuální práce s jednotlivci je podmínkou pro vstup do skupinové terapie. Podle potřeb, možností a celkového posouzení je možné zůstat jen u individuální terapie.

Skupinová terapie (1x týdně, 2 hod.)

Do skupiny jsou zařazeni klienti, kteří pravidelně navštěvují psychologa nebo ukončili pobytovou léčbu v PL a prošli „motivační fází“ v individuální terapii (min. 3 setkání). Dále klienti, kteří navštěvují psychiatrickou ambulanci a prošli individuální terapií (podle potřeby, avšak min. 8 setkání).

Sociální práce (podle potřeby)

Veškerá pomoc, která nespadá do terapie. Řešení problémů, které souvisí se závislostí nebo onemocněním, jako jsou problémy s bydlením, rodinným vypořádáním, dluhy, atp.

Neformální setkávání skupiny (příležitostně, nepravidelně)

Jde o svépomocná činnost skupiny, které pomáhají soudržnosti skupiny a podporují skupinovou práci.

Práce s rodinnými příslušníky (podle potřeby)

Poskytnutí podpory rodinným příslušníkům klientů formou rozhovoru či rady. Pracuje se individuálně po domluvě, většinou na popud klienta nebo rodiny.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klientům můžeme zprostředkovat:

 • zaměstnání a kontakty na NNO, které řeší podporované zaměstnávání či sociální rehabilitaci
 • kontakty na vysílající organizace pro možnost stát se dobrovolníkem
 • obnovení vztahů v rodině, při péči o děti apod.
 • smysluplné volnočasové aktivity

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klientům se snažíme nabídnout nebo domluvit:

 • kontakty na psychiatrické léčebny, ambulance, specializovaná zdravotnická zařízení
 • pomoc při právních úkonech nebo kontakty na organizace řešící danou problematiku
 • možnost pastorační péče

4. Specifika služby

Se zájemcem o poskytnutí služby je sepsána písemná Dohoda o poskytování služby. V ní se zavazuje dodržovat kromě Dohody samotné Pravidla pro uživatele služby a Pravidla skupiny. Dohoda obsahuje prvotní cíl (zakázku). V průběhu poskytování služby mohou být stanoveny další cíle a prvotní cíl doplněn nebo změněn.

Důvodem pro ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele je nedodržování Dohody a dalších pravidel služby.

 • Identifikátor sociální služby: 8975321
 • Druh sociální služby: § 64 - Služby následné péče
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 9:00 - 15:00pracoviště Valašské Meziříčí
Pondělí: 9:00 - 16:00pracoviště Vsetín, přestávka 12:00 -13:00
Úterý: 9:00 - 16:00pracoviště Vsetín, přestávka 12:00 -13:00
Středa: 9:00 - 16:00pracoviště Vsetín, přestávka 12:00 -13:00
Čtvrtek: 9:00 - 16:00pracoviště Vsetín, přestávka 12:00 -13:00
Pátek: 9:00 - 16:00pracoviště Vsetín, přestávka 12:00 -13:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NA CESTĚ, z. s.

IČ poskytovatele

70640548

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 164
Email:tomas.hurta.vs@gmail.com
Web:www.centrumarcha.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Klientská místnost pro setkávání skupinNealkoholový bar k občerstvení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce