Jak pracovat s katalogem

NZDM v Kroměříži

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 6


Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (Obec)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Telefon:770 120 864
Email:hrabalek@podaneruce.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována dětem a dospívajícím ve věku 6 - 26 let. Osoby ve věku 18 - 26 let využívají službu prostřednictvím individuálního poradenství. Do cílové skupiny patří děti, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, potřebují pomoc při sociálním začleňování a při překonávání obtížných situáci a nejrůzněších krizí spojených s vývojem a dospíváním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, zejména v období dospívání, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Kroměříži.

Cíleně pracujeme s uživateli na jejich sociálním začlenění do služby a společnosti obecně. Snažíme se o zmírnění negativních dopadů rizikového chování a jednání uživatelů služby na jejich zdraví a další vývoj. Vytváříme zázemí pro jednotlivce a skupiny uživatelů a podmínky pro jejich svépomocné aktivity. Pomáháme dospívajícím zvládnout krize a obtížné životní situace.

Cílem služby jsou změny v životě uživatele v těchto oblastech: Uživatelé mají základní právní povědomí (např. jsou poučeni o právních důsledcích páchání trestné činnosti apod.).

Uživatelé mají schopnost a dovednosti, díky kterým umí předcházet či řešit konfliktní situace.

Uživatelé znají rizika z užívání návykových látek a v případě potřeby ví, kde a jak vyhledat odbornou pomoc.

Uživatelé mají povědomí o rizicích spojených se sexuálním životem a ví, jak se v této oblasti chovat zodpovědně.

Uživatelé umí nekonfliktním způsobem prezentovat a prosazovat své zájmy v rámci skupiny vrstevníků, komunity a celé společnosti.

Uživatelé mají vytvořený pozitivní vztah ke vzdělávání a jsou motivováni k úspěšnému dokončení profesní přípravy.

Uživatelé jsou schopni samostatného jednání s institucemi.

Uživatelé jsou schopni si najít a udržet práci.

Uživatelé jsou schopni navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci komunity a celé společnosti).
 

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje dle  § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluřbách tyto činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Služba vznikla 1.1.2017 ve městě, kde je jedinou službou svého druhu. Neustále si tedy buduje své místo v rámci sítě sociálních služeb v Kroměříži. Postavení si upevňuje také prostřednictvím aktivního zapojení do komunitního plánování v ORP Kroměříž.

  • Identifikátor sociální služby: 7314919
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: 12:00 - 17:00
Středa: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: 10:00 - 12:00Individuální poradenství

Terénní forma

Úterý: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce