Jak pracovat s katalogem

Občanská poradna Charity Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo, Rada, informace - Mezilidské vztahy, Rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Vizovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Bohuslavice u Zlína (Obec), Březnice (Obec), Březůvky (Obec), Dobrkovice (Obec), Doubravy (Obec), Držková (Obec), Fryšták (Obec), Hostišová (Obec), Hřivínův Újezd (Obec), Hvozdná (Obec), Kaňovice (Obec), Karlovice (Obec), Kašava (Obec), Kelníky (Obec), Lhota (Obec), Lípa (Obec), Lukov (Obec), Lukoveček (Obec), Machová (Obec), Mysločovice (Obec), Ostrata (Obec), Provodov (Obec), Sazovice (Obec), Šarovy (Obec), Tečovice (Obec), Velký Ořechov (Obec), Vlčková (Obec), Zlín (Obec), Želechovice nad Dřevnicí (Obec)


Komu je služba určena

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zálešná I 4057, 76001 Zlín
Telefon:739 245 973
Email:poradna@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Palackého Nám. 365, 76312 Vizovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradenských služeb může využít kdokoliv, kdo potřebuje okamžitou informaci či radu, případně může být služba ve výjimečných případech využita jako asistence (doprovázení a pomoc ve vyjednávání).

Cílová skupina

senioři

rodiny s dítětem/dětmi

osoby v krizi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání poskytované služby

Posláním Občanské poradny Charity Zlín je poskytovat podporu a pomoc občanům, jejichž sociální a zdravotní stav je pro ně momentálně omezující a kteří svou nepříznivou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout vlastními silami.

Cíl poskytované služby

Cílem služby je pomáhat lidem řešit situaci aktivně a efektivně, prostřednictvím poradenství přispívat k informovanosti o jejich právech a podporovat je při vyjadřování jejich oprávněných zájmů a potřeb.
Poradenství je občanům poskytováno v poradně, ale také v jejich přirozeném prostředí a podílí se na jejich sociálním začlenění, nezávislosti a samostatnosti.

3. Nabízené činnosti

Konkrétní aktivity u sociální služby

 • odborné sociální poradenství (v případě zdravotních obtíží i v domácím prostředí)
 • sepisování dokumentů (vyplňování formulářů, žádostí ...)
 • poskytování služeb v oblasti oddlužení, akreditace AO-010-2019
 • navázání kontaktu se společenským prostředím (formou osobní návštěvy)
 • poskytování informací a kontaktů na specializované instituce a zařízení
 • pomoc při řešení problémů, mezilidských vztahů atd.
 • zprostředkování sociálních služeb (např. pečovatelská, ošetřovatelská)

Zásady poskytované služby vycházejí z Etického kodexu občanských poradců (Asociace občanských poraden)

 • nezávislost
 • nestrannost
 • diskrétnost
 • bezplatnost
 • respektování

Náplní služby je poskytování anonymního odborného sociálního a psychologického poradenství

těm uživatelům, kteří se na službu obrátí či v rámci ostatních poskytovaných služeb potřeba pomoci vyplyne z pohovorů s uživateli. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace. Intervence je vždy posuzována podle osoby uživatele a míry jeho soběstačnosti či samostatného jednání. Ve vztahu k uživateli je kladen maximální důraz na individuální přístup. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Pro spoustu lidí je totiž složité se v právním systému orientovat. Činností poradny přispívá Charita Zlín k rozvoji občanské společnosti, podporuje v lidech osobní zodpovědnost a aktivní zájem o řešení jejich problémů.

Jednání se zájemcem o službu, vlastní průběh služby

 • vstupní pohovor, při němž jsou zjišťovány podrobnosti o jeho situaci - snaha získat informace o problému, s nímž se uživatel na službu obrátil
 • nabídka služby zařízení
 • v případě zájmu žadatele o dlouhodobý poradenský program, je uzavřena ústní dohoda / písemná dohoda uzavírána není/
 • uživatel má právo vystupovat anonymně
 • s uživatelem stanoven cíl pomoci
 • následně pracovníkem poradny sestaven individuální plán pomoci, který může být posléze přizpůsobován podle aktuálních potřeb
 • v případě zájmu či potřeby využít doplňkové či návazné služby, je s příslušným poskytovatelem navázána spolupráce za asistence poradny
 • veškeré získané informace může uživatel získat také v tištěné podobě
 • služba je poskytována bezplatně

4. Specifika služby

Podmínky pro poskytnutí služby

 • zájemce o službu spadá do cílové skupiny uživatelů

 • neznalost svých práv, nevědomost, kde tato práva uplatnit, bezradnost

 • snížená schopnost uplatňovat svá práva a orientovat se ve společnosti

 • snaha o vyřešení své krizové situace vlastními silami – s pomocí poradce

 • volná kapacita poradny

 • Občanská poradna Charity Zlín poskytuje služby na území působnosti CHZ

   

Podmínky pro přerušení poskytované služby

 • zájemce o službu jeví známky vlivu návykových a psychotropních látek

 • uživatel svým jednáním vulgárně nebo agresivně uráží, slovně či fyzicky napadá pracovníky a další uživatele služby nebo ohrožuje jejich bezpečnost

 • hrozí střet zájmů

 • ohrožuje sebe nebo poradce

 • technické důvody (havarijní situace, ...)

 

Poradna může odmítnout poskytnutí služby z těchto důvodů:

 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • pokud osobě, která žádá poskytnutí služby, byla vypovězena v době kratší šesti měsíců před touto žádostí ústní smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících z dohody 
 • Identifikátor sociální služby: 2352914
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.09.2006

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 15:00Zlín, Zálešná I/4057
Úterý: 09:00 - 13:00Zlín, Okružní 4699, dveře č.215, vždy první pracovní úterý v měsíci
Úterý: 09:00 - 13:00Vizovice, Palackého 365, vždy třetí pracovní úterý v měsíci
Úterý: 09:00 - 15:00Zlín, Zálešná I/4057
Úterý: 15:00 - 17:00Zlín, Zálešná I/4057, 15:00 - 17:00 pouze objednaní uživatelé
Čtvrtek: 09:00 - 15:00Zlín, Zálešná I/4057

Terénní forma

Středa: 09:00 - 13:00
Pátek: 09:00 - 13:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Poskytnutí ošacení osobám z citovaných cílových skupin, případně i materiální pomoci (po vyčerpání všech dostupných možností)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zlín

IČ poskytovatele

44117434

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:577 224 050
Email:info@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Sociální poradenství, včetně dluhového = ruka podávaná v nesnázích


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce