Jak pracovat s katalogem

Občanská poradna STROP

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo, Rada, informace - Mezilidské vztahy, Rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2Komu je služba určena

Oběti domácího násilí

Osoby bez přístřeší

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby v krizi

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři

Ostatní


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Dlouhá 2699, 76001 Zlín
Telefon:571 110 896
Email:op@strop-zlin.cz
Web:www.strop-zlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Občanská poradna nabízí osobám ohroženým sociálním vyloučením odborné sociální poradenství, pomoc s orientací v obtížné životní situaci a informace, umožňující, aby uživatel služby byl schopen tuto situaci efektivně řešit. Dále nabízí dlouhodobou pomoc a doprovázení při řešení problémů. Poradenství je důvěrné, nestranné, nezávislé a bezplatné, podporující soběstačnost klienta a jeho vlastní zdroje k řešení problému. Klientem občanské poradny se může stát každá osoba ohrožená sociálním vyloučením, která se ocitla v obtížné životní situaci a které chybí informace o jejích právech a povinnostech, možnostech řešení své situace a dalších dostupných službách.
Věková skupina uživatelů: od 16 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním občanské poradny je umožnit osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se ocitly v tíživé životní situaci, znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy tak, aby ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezly řešení své situace.

Cílem občanského poradenství je:

 • zvýšit povědomí osob v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech
 • podpořit tyto osoby při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností
 • upozorňovat na neřešené problémy občanů kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy

 

3. Nabízené činnosti

Nabízíme sociálně-právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • sociální dávky, důchody
 • dluhy, exekuce, oddlužení
 • rodinné vztahy (rozvody, výživné, svěření dětí do péče)
 • pracovně právní vztahy
 • sousedské vztahy
 • soudní řízení, trestné činy, přestupky
 • dědictví
 • nájemní vztahy a bydlení.

Uživatelům nabízíme pomoc při zorientování se v jejich situaci, možnosti řešení a dalšího postupu, včetně pomoci se sepsáním dokumentů (žádostí, návrhů na soud apod.).

4. Specifika služby

OP není právní poradnou a nemá tudíž práva a pravomoci k podobnému postavení. Poradna neposkytuje specializované právní poradenství. Poradci podávají pouze informace vycházející z příslušné právní úpravy a dalších předpisů. Poradci jsou kompetentní podávat vysvětlení a interpretace těch právních a jiných dokumentů, které mají souvislost s klientovým problémem.

OP sama není subjektem krizového centra.

Poradna má právo odmítnout klienta pod vlivem alkoholu a dalších omamných a návykových látek (drog atd.) a dále klienta, který se projevuje agresivně a klienta, jehož chování má znaky diskriminace. Poradce má právo předčasně ukončit konzultaci a vyzvat klienta k opuštění prostor poradny, jestliže se klient v průběhu konzultace začne chovat agresivně nebo je patrné, že je pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek.

OP neřeší problémy týkající se:
komerčních záležitostí
obchodního práva
daňového poradenství

 • Identifikátor sociální služby: 5026250
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 03.03.2003

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 13:00
Úterý: 09:00 - 17:00
Středa: 12:00 - 16:30
Čtvrtek: 09:00 - 14:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Občanská poradna se nachází v přízemí, místnosti však mají prahy a nedisponujeme bezbariérovými toaletami.

Název poskytovatele

STROP o.p.s.

IČ poskytovatele

26590620

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Dlouhá 2699, 76001 Zlín
Telefon:774 989 439
Email:op@strop-zlin.cz
Web:www.strop-zlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

konzultovnavstup do konzultovnykonzultovna


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce