Jak pracovat s katalogem

Občanská poradna Vsetín; Kontaktní pracoviště Občanské poradny Vsetín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo, Rada, informace - Mezilidské vztahy, Rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Bystřice pod Hostýnem, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Valašské Klobouky

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1Komu je služba určena

Oběti domácího násilí

Osoby bez přístřeší

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Osoby v krizi

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři

Ostatní


Věkové skupiny

19-26 let (Ambulantní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Jiráskova 419, 75501 Vsetín
Telefon:774 262 243
Email:poradna@vkci.cz
Web:www.vkci.cz

Další adresy služby

Adresa:6. května 1071, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Adresa:Nový Hrozenkov 454, 75604 Nový Hrozenkov
Adresa:Velké Karlovice 1, 75606 Velké Karlovice
Adresa:Masarykovo náměstí 177, 76601 Valašské Klobouky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Občanská poradna poskytuje podporu všem od 18 let věku, kteří se na ni obrátí s nějakým problémem nebo se ocitnou v nepříznivé životní situaci.

Kdy nás mùžete navštívit?
Zájemce si termín konzultace mùže dohodnout předem telefonicky, nebo osobně každý pracovní den v době od 8.00 do 14.30.
Tento postup doporučujeme!
Zájemcùm, kteří se dostaví bez objednání nemùžeme zaručit, že je budeme moci v danou chvíli z kapacitních dùvodù přijmout.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Jaké je naše poslání?

 • Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc těm, kteří se nachází v tíživé životní situaci nebo jim
 • taková situace hrozí.
 • Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.
 • Provázíme občany při jejich obtížích a podporujeme je při samostatném zvládání jejich problémù, přičemž
 • vycházíme z jejich individuálních potřeb.
 • Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo
 • neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Co je naším cílem?
Cílem Občanské poradny Vsetín je informovat či podpořit praktickou pomocí nebo asistencí uživatele tak, aby byl na základě podaných informací a rad schopen samostatně, s pomocí nebo s asistencí řešit své problémy a předcházet jejich vzniku.
Výhodou, kterou občanské poradenství přináší, je možnost poskytnout uživatelùm takovou komplexní péči, aby se na jednom místě dozvěděli co nejvíce potřebných informací.

3. Nabízené činnosti

Co mùžeme poskytnout?
Poradenství je poskytováno zejména v těchto oblastech:

 • rodina a mezilidské vztahy (rozvody, vyživovací povinnost…)
 • dluhová problematika (pomoc při oddlužení-osobním bankrotu…)
 • finanční a rozpočtová problematika (exekuce, rodinné účetnictví…)
 • majetkoprávní vztahy (darování, dědění, společné jmění manželù…)
 • ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy…)
 • bydlení (nájemní vztahy…)
 • občanské soudní řízení (pomoc se sepsáním odvolání,odporu, žaloby, např. žalobou o rozvod manželství
 • nebo žalobou o zaplacení dlužné částky…)
 • sociální zabezpečení (invalidní dùchody, starobní dùchody, dávky v hmotné nouzi, dávky státní sociální
 • podpory…)
 • a jiné

4. Specifika služby

Poradenství je poskytováno na základě těchto principů:

Bezplatnost

Občanské poradenství je bezplatná sociální služba, v rámci které je v současné době poskytováno poradenství v 18 oblastech. Poradenství pro uživatele OP je poskytováno zásadně zdarma, poradci si nenárokují od uživatelů služby odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

Nezávislost

OP poskytuje poradenství uživatelům služby nezávisle na postojích zřizovatele služby, nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují nebo by mohly mít ideologický či finanční zájem na výsledku případu.

Nestrannost

Služby OP jsou poskytované lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Poradci jsou při práci s uživateli služby nestranní, nehodnotí postoje a názory uživatelů služby.

Diskrétnost

Uživatel služby může v OP vystupovat anonymně, případně si může zvolit fiktivní jméno. Poradci i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nic, co se v poradně zjistí od uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez jeho výslovného souhlasu, předáno nikomu mimo poradnu. Všichni pracovníci OP jsou vázáni mlčenlivostí i po skončení pracovního poměru, či jiné spolupráce s poradnou.

 • Identifikátor sociální služby: 5826609
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 19.02.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 17:30Pracoviště Vsetín
Úterý: 07:00 - 15:30Pracoviště Vsetín
Středa: 07:00 - 16:30Pracoviště Vsetín
Čtvrtek: 08:00 - 12:00Pracoviště Bystřice pod Hostýnem v sudé týdny
Čtvrtek: 08:30 - 12:00Pracoviště Valašské Klobouky v liché týdny
Čtvrtek: 08:30 - 12:00Pracoviště Nový Hrozenkov v sudé týdny
Čtvrtek: 08:30 - 12:00Pracoviště Velké Karlovice v liché týdny
Čtvrtek: 12:30 - 15:00Pracoviště Nový Hrozenkov v sudé týdny
Čtvrtek: 12:30 - 16:30Pracoviště Valašské Klobouky v liché týdny
Čtvrtek: 12:30 - 15:00Pracoviště Velké Karlovice v liché týdny
Čtvrtek: 12:30 - 15:00Pracoviště Bystřice pod Hostýnem v sudé týdny
Pátek: 08:00 - 14:30Pracoviště Vsetín

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přístup do poradny je venkovním výtahem.

IČ poskytovatele

26842149

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Rybníkách 1628, 75501 Vsetín
Telefon:774 262 243
Email:vkci@vkci.cz
Web:www.vkci.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Na problémy nejste sami


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce