Jak pracovat s katalogem

Odborné sociální poradenství Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherský Brod (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Přemysla Otakara II. 2476, 68801 Uherský Brod
Telefon:735 713 786
Email:lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Hostětín 22, 68771 Hostětín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Osoby v krizi od 18 let se zaměřením na seniory, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší ohrožené sociálním vyloučením. Poradenství je určeno také blízkým osobám výše uvedených cílových skupin.

 

Cíle služby

Cílem poradny je odborné sociální, právní a dluhové poradenství pro klienty nacházející v krizové nebo nepříznivé sociální situaci, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemůžou zajistit řešení své obtížné sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná (např. z důvodu sociální potřebnosti, aktuální krize, špatné informovanosti, omezené schopnosti komunikovat apod.) Pomoci klientům rozpoznat jejich vlastní zdroje pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání. Informovat klienty o jejich právech a povinnostech podle platné legislativy ČR tak, aby se klienti mohli ve své situaci zorientovat. Napomáhat při naplňování těchto práv a povinností tak, aby klienti mohli nalézt řešení své nepříznivé situace

2. Smysl, poslání a cíl služby

Od 1.4.2017 OCH Uh. Brod  poskytuje odborné sociální poradenství s okamžitou kapacitou počtu klientů 1.

Služba je zajišťována dvěma pracovníky, sociální pracovnicí a odbornou pracovnicí s právnickým vzděláním v celkovém úvazku 0,3, tj. 12 hodin týdně.

Zaměření poradny je na sociální poradenství v oblasti sociální pomoci a sociálních služeb a na právní poradenství v oblasti dluhové problematiky, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, rodinné a partnerské vztahy, majetkové vztahy, občanskoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, bydlení.

Prioritou je dluhové poradenství (půjčky a dluhy, exekuce, insolvenční řízení apod.) Byla podána žádost o  akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení ve smyslu novely insolvenčního zákona, kdy na základě udělené akreditace bude služba oprávněna podávat návrhy na oddlužení. K datu 30.11.2017 služba při daném úvazku vykazuje celkem 211 intervencí v celkovém čase intervencí 141 hod. Počet kontaktů 92 pro 87 klientů, 5 se zájemci. Počet aktivních smluv 51, ukončených 7, z kapacitních důvodů muselo být 35 žadatelů o službu odmítnuto. Při řešení dluhové problematiky spolupracujeme s OSPOD Městského úřadu Uherský Brod a řešíme situaci jejich klientů. Zájem o službu je nad stávající kapacitní  možnosti a odmítnutí či prodleva v poskytnutí služby např. v dluhové  oblasti, může mít za následek uplynutí zákonných lhůt a následnou ztrátu či oslabení klientova postavení při uplatňování svých práv. Vzhledem k novele insolvenčního zákona a vyloučení tzv. „komerčních oddlužovacích společností“ se zásadně mění okruh a četnost subjektů oprávněných k podání návrhu na oddlužení, čímž se pro mnohé klient může tato služba stát nedostupnou nebo hůře dostupnou. Dosavadní zkušenosti a praxe v poskytování služby poukazují i na potřebu terénní práce. Pro některé klienty cílové skupiny, hlavně pro seniory se zdravotními problémy, klienty s intelektovým omezením nebo matky samoživitelky pečující o malé děti, kteří např. bydlí ve vzdálenějších částech regionu je obtížné, buď uskutečnit samotnou návštěvu poradny nebo zvládnout jednání na potřebných institucích či úřadech. Služba, i přes její potřebnost, se tak  pro ně stává nedostupnou. S ohledem na tyto skutečnosti a reálnou potřebu této služby, hlavně v oblasti finanční a dluhové problematiky, v regionu Uherskobrodska doporučujeme zařazení odborného sociálního poradenství do  základní sítě sociálních služeb s navýšením pracovních úvazků na 3 pracovníky a jejího výkonu i terénní formou.

Posláním Odborného sociálního poradenství Uherský Brod je pomoci klientům zorientovat se v jejich obtížné sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a hledat její řešení za využití klientových schopností a dovedností. Včasné zprostředkování potřebné služby s ohledem na individuální potřeby klienta za pomoci a podpory sociálních a odborných pracovníků.  Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně, důležitá je spolupráce s dalšími odborníky a zařízeními charity podle potřeby a volby klienta.

Cílová skupina

Osoby v krizi od 18 let se zaměřením na seniory, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší ohrožené sociálním vyloučením. Poradenství je určeno také blízkým osobám výše uvedených cílových skupin.

 

Cíle služby

Cílem poradny je odborné sociální, právní a dluhové poradenství pro klienty nacházející v krizové nebo nepříznivé sociální situaci, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemůžou zajistit řešení své obtížné sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná (např. z důvodu sociální potřebnosti, aktuální krize, špatné informovanosti, omezené schopnosti komunikovat apod.) Pomoci klientům rozpoznat jejich vlastní zdroje pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání. Informovat klienty o jejich právech a povinnostech podle platné legislativy ČR tak, aby se klienti mohli ve své situaci zorientovat. Napomáhat při naplňování těchto práv a povinností tak, aby klienti mohli nalézt řešení své nepříznivé situace.

Zásady poskytování sociální služby

 • Odbornost – personál je pro poskytování služby dostatečně kvalifikovaný a průběžně se vzdělává v dané problematice.
 • Profesionalita – kladení důrazu na profesionální poskytování služeb a jejich širokou nabídku.
 • Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem je zachovávána diskrétnost a důvěrnost k podaným sdělením při zajištění ochrany osobních a citlivých údajů.
 • Nestrannost a zachování objektivity při poskytován služby.
 • Spolupráce s dalšími službami, organizacemi a institucemi při řešení nepříznivé sociální situace  klienta.
 • Aktivní zapojení klienta do řešení svého problému a jeho spolupráce.
 • Flexibilita na aktuální změny potřeb klienta v rámci komplexu poskytovaných služeb.
 • Bezplatnost poskytovaných služeb.
 • Nediskriminační přístup, kdy je kladen důraz na rovný přístup ke klientům při respektování lidských práv bez ohledu  na rasu, národnost, pohlaví, handicap politické nebo náboženské přesvědčení apod.

 

3. Nabízené činnosti

 

Naplnění základních činností ze zákona

 

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Poskytujeme nezbytné informace o institucích a organizacích, kde může klient dále hledat pomoc. Umožňujeme lepší orientaci ve společenském prostředí.

 

 1. Sociálně terapeutické činnosti:

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblastech práva, dluhů a sociálních systému. Pomáháme klientovi s orientací v jeho nepříznivé sociální situaci.

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Podpora osob ve znalosti svým práv a povinností, znalosti dostupných služeb a také schopnosti vyjádřit účinně své potřeby. Klientovi je napomáháno s orientací v legislativě.

Prioritou je dluhové poradenství (půjčky a dluhy, exekuce, insolvenční řízení apod.)

 

4. Specifika služby

Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě těchto principů:

 • Odbornost – personál je pro poskytování služby dostatečně kvalifikovaný a průběžně se vzdělává v dané problematice.
 • Profesionalita – kladení důrazu na profesionální poskytování služeb a jejich širokou nabídku.
 • Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem je zachovávána diskrétnost a důvěrnost k podaným sdělením při zajištění ochrany osobních a citlivých údajů.
 • Nestrannost a zachování objektivity při poskytován služby.
 • Spolupráce s dalšími službami, organizacemi a institucemi při řešení nepříznivé sociální situace  klienta.
 • Aktivní zapojení klienta do řešení svého problému a jeho spolupráce.
 • Flexibilita na aktuální změny potřeb klienta v rámci komplexu poskytovaných služeb.
 • Bezplatnost poskytovaných služeb.
 • Nediskriminační přístup, kdy je kladen důraz na rovný přístup ke klientům při respektování lidských práv bez ohledu  na rasu, národnost, pohlaví, handicap politické nebo náboženské přesvědčení apod.
 • Identifikátor sociální služby: 6528506
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.04.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30Konzultační hodiny: 9:00-12:00, 13:00-15:00
Úterý: 07:00 - 15:30Konzultační hodiny: 9:00-12:00, 13:00-15:00
Středa: 7:30 - 17:00Konzultační hodiny: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30Konzultační hodiny: 9:00-12:00, 13:00-15:00
Pátek: 11:00 - 13:00

Terénní forma

Pátek: 7:00 - 11:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce