Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služba Velehrad - Salašská

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Velehrad

Počet lůžek: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Salašská 61, 68706 Velehrad
Telefon:728 665 202
Email:michaela.ungerova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Senioři

Osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence)

Osoby se zdravotním postižením – jedná se osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením

Do odlehčovací služby mohou být přijati žadatelé od 18 let.

 

Nabízená sociální služba není určena:

Osobám s PAS

Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Osobám, které jsou závislé na návykových a psychotropních látkách

Osobám vyžadující osobní asistenci

Osobám trpící chronickým duševním onemocněním

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Odlehčovací pobytové služby Velehrad – Salašská (OS) je poskytovat službu na přechodnou dobu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Zásady poskytování sociální služby

  • Úcta k člověku prostřednictvím důstojného, rovnocenného a partnerského jednání
  • Úzká spolupráce s rodinou uživatele či pečujícími osobami
  • Poskytování nezbytné míry podpory a pomoci – služba nesnižuje soběstačnost osob, kterým je poskytována sociální služba a nezvyšuje závislost na službě. Je směřována tak, aby byly zachovány, popřípadě rozvíjeny dosavadní možnosti, schopnosti a dovednosti osoby
  • Individualizace – službu nastavujeme dle potřeb osoby a zdravotního stavu

3. Nabízené činnosti

Naše služby zahrnují (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Sociální služba je poskytována na základě Standardů kvality v sociálních službách, metodických pokynů, postupů a vnitřních pravidel služby. Materiály jsou postupně aktualizovány a doplňovány.

Způsob realizace sociální služby je zaznamenán na základě zjištěných potřeb, zájmů a dovedností a potenciálních možností uživatele v individuálním plánu, který sepisuje s uživatelem po nástupu do služby na základě podkladů klíčový pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky. Tento plán je průběžně doplňován a obměňován dle individuálních potřeb uživatele.

 

Služba se poskytuje na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatelé jsou s obsahem Smlouvy i s pravidly poskytování sociální služby seznámeni před podpisem Smlouvy.

Služba se poskytuje pobytovou formou s limity minimálně 4 dnů, maximálně 3 měsíce po sobě jdoucí, konkrétní časový rozsah poskytování služby je upraven vždy ve smlouvě. Opakovaná možnost využít službu jedním uživatelem během roku je připuštěna a v součtu by neměla přesáhnout 120 dní.

V případě, že osoba, které bude poskytována sociální služba a její zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání léků, je nutné, aby před nástupem do služby, byla zajištěna dostatečná zásoba léků a léky předchystány do lékovek. Další nezbytné zdravotnické pomůcky a prostředky, které uživatel potřebuje, musí být též zajištěny před nástupem do služby pečující osobou či opatrovníkem.

V případě potřeby zdravotní péče je na základě indikace lékaře poskytnuta tato péče externě a to Domácí zdravotní péčí.

 

Sociální služba je poskytována na adrese Salašská 61, 687 06 Velehrad; doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

  • Identifikátor sociální služby: 4566542
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.05.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby

Úhrada za služby je stanovena dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhl. č. 505/2006 Sb.,k provedení zákona o sociálních službách v platném zění.

Ceník úhrad za poskytovanou Odlehčovací službu je k nahlédnutí u vedoucí či sociálního pracovníka domova a je zveřejněn na internetových stránkách.

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec základních činností jsou uživatelům nabízeny fakultativní činnosti. Fakultativní činnosti jsou účtovány dle platného zveřejněného ceníku.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba je poskytována ve 2 patrech, v každém patře je 5 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové pokoje s umyvadlem. V 1. patře je umístěna kuchyňka, sklad a pracovna, ve 2. patře je umístěna šatna zaměstnanců, společenská místnost a pracovna. Dále je v budově zde pracovna sociálního pracovníka a pracovna koordinátora služby.

Všechny prostory jsou vybaveny běžným bytovým zařízením a některé doplněny o speciální kompenzační pomůcky (zvedací systém). 

Pro uživatele jsou k dispozici na každém patře 3 toalety a 1 pokoj má vlastní toaletu vždy na patře. Na každém patře jsou umístěny 2 sprchovací kouty. 

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce