Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby Centrum ÁČKO

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - rodiny s dítětem/dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami,Ambulantní - rodiny s dítětem/dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami)

Osoby se zdravotním postižením (Terénní - osoby zdravotně postižené od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami,Ambulantní - osoby zdravotně postižené od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami)


Věkové skupiny

1-6 let (Terénní - služba je poskytována dětem od 18 měsíců a mladým dospělým do 26 let věku s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami,Ambulantní - službaje poskytována dětem a mladým dospělým od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:739 306 865
Email:pavlina.bartkova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnozami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je umožnit rodičům (pečujícím osobám) dětí od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami nezbytný odpočinek.

Cíle služby

 • Dětem
  • umožnit rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace
  • umožnit udržení či rozvoj stávajících dovedností, aby byly schopné uspokojovat své potřeby v oblasti fyzické, psychické a sociální
  • umožnit rozvoj sebeobslužných činností
  • umožnit rozšiřování jejich životních možností a využívání volného času
 • Rodičům (pečujícím osobám)
  • poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně
  • poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
  • poskytnout čas strávený dle jejich potřeb a přání

Principy služby

 • Zachování lidské důstojnosti - práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.
 • Partnerství - služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.
 • Individuální přístup - zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.
 • Respektování osobního tempa – přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.
 • Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb - poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.
 • Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Flexibilita - poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

3. Nabízené činnosti

Terénní odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti podle §44 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Odlehčovací služba je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým uživatelům a jejich specifickým potřebám. Uživateli se vždy věnuje jeden pracovník. Dle potřeby rodiny lze kombinovat využívání terénní i ambulantní odlehčovací služby.

 • Identifikátor sociální služby: 2614238
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2017

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace k úhradám za službu zjistíte na webových stránkách organizace: https://www.centrum-acko.cz/.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 405 124
Email:pavla.vrablova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce