Jak pracovat s katalogem

Osobní asistenční služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Holešov (Obec), Jankovice (Obec), Přílepy (Obec), Prusinovice (Obec), Třebětice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:6. května 1071, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 378 296, 775 635 018
Email:irena.svacinova@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem se sníženou soběstačností, a to seniorům a dospělým lidem se zrakovým nebo tělesným postižením.

Osobní asistenční služba je terénní služba poskytovaná lidem v jejich domácím prostředí i mimo ně tam, kde jsou zvyklí se pohybovat. Služba je poskytována na území Bystřice pod Hostýnem a v okolních obcích v rámci Zlínského kraje.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností prostřednictvím osobního asistenta setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých individuálních potřeb a zvyklostí.

Svou službou chceme klienta podpořit v tom, aby si zachoval nebo získal co největší samostatnost a mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Chceme mu pomoci udržet si stávající aktivity a pokud to lze, pomoci mu vrátit se k tomu, co dřív rád dělal, tím zachovat nebo zvýšit jeho stávající kvalitu života. Prostřednictvím pravidelné přítomnosti asistentky, která se snaží být i doprovázejícím společníkem klienta, chceme zmírnit jeho případné obavy ze samoty, z nemoci, z nepředvídaných situací.

3. Nabízené činnosti

Službu poskytujeme na základě písemně uzavřené smlouvy, která obsahuje osobní cíl klienta i vybrané činnosti. S klientem je vypracován individuální plán, který navazuje na osobní cíl klienta a průběh služby je plánován jednotlivými úkony:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla, pití

pomoc při oblékání, svlékání

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu v přirozeném prostředí

2. Pomoc při osobní hygieně

pomoc při použití WC v přirozeném prostředí klienta

pomoc při úkonech osobní hygieny v domácím prostředí klienta

3. Pomoc při zajištění stravy

pomoc při přípravě i vaření jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

pomoc při zajištění nákupu a běžných pochůzek

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, pomoc s údržbou prádla

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pomoc a podpora dospělých klientů v péči o jejich dítě

pomoc a podpora v obnovení, navázání kontaktů s druhými

pomoc v aktivitách umožňujících běžný způsob života - nácvik dovedností, pomoc, podpora při zájmové činnosti

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovody na procházky, na úřad, k lékaři; forma doprovodu vychází podle schopností klienta - podpora při chůzi, na vozíku mechanickém, elektrickém i v kombinaci s fakultativní činností - přeprava autem

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - na úřadech, pomoc při vyřizování kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Klienta podporujeme v co největší samostatnosti - neděláme za něj činnosti, které zvládne sám.

Klient je povinen dodržovat smluvená ustanovení - vytvářet podmínky pro nerušený průběh služby, zajistit bezpečné prostředí pro zaměstnance, v případě potřeby spolupracovat na zajištění kompenzačních pomůcek.

  • Identifikátor sociální služby: 2255905
  • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2001

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je hrazena do výše stanovené vyhláškou MPSV. V roce 2013 úhrada za službu činí 120,- Kč/hod. základní činnosti.

Fakultativní činnosti

ANO

Pouze v návaznosti na základní činnosti nabízíme fakultativní činnost - přeprava osobním vozem provozovaným poskytovatelem.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Sídlo služby je umístěno ve vyvýšeném přízemí, opatřeno zvonkem umístěným v takové úrovni, aby na něj dosáhl i člověk z invalidního vozíku, po zazvonění v úřední hodiny přijde osobně zaměstnanec Charity.

Samotná přímá péče je poskytována v přirozeném prostředí klienta.

Název poskytovatele

Charita Bystřice pod Hostýnem

IČ poskytovatele

47930560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 381 437
Email:info@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce