Jak pracovat s katalogem

Osobní asistenční služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Holešov (Obec), Jankovice (Obec), Přílepy (Obec), Prusinovice (Obec), Třebětice (Obec), Bystřice pod Hostýnem (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:6. května 1071, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 378 296, 775 635 018
Email:irena.svacinova@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem se sníženou soběstačností, a to seniorům a dospělým lidem se zrakovým nebo tělesným postižením.

 

Osobní asistenční služba je terénní služba poskytovaná lidem v jejich domácím prostředí i mimo ně tam, kde jsou zvyklí se pohybovat. Služba je poskytována na území Bystřice pod Hostýnem a v okolních obcích v rámci Zlínského kraje.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností prostřednictvím osobního asistenta setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých individuálních potřeb a zvyklostí.

Svou službou chceme klienta podpořit v tom, aby si zachoval nebo získal co největší samostatnost a mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Chceme mu pomoci udržet si stávající aktivity a pokud to lze, pomoci mu vrátit se k tomu, co dřív rád dělal, tím zachovat nebo zvýšit jeho stávající kvalitu života. Prostřednictvím pravidelné přítomnosti asistentky, která se snaží být i doprovázejícím společníkem klienta, chceme zmírnit jeho případné obavy ze samoty, z nemoci, z nepředvídaných situací.

3. Nabízené činnosti

Službu poskytujeme na základě písemně uzavřené smlouvy. S klientem je vypracován individuální plán, který obsahuje jeho osobní cíl. Průběh služby je plánován jednotlivými úkony:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla, pití

pomoc při oblékání, svlékání

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu v přirozeném prostředí

2. Pomoc při osobní hygieně

pomoc při použití WC v přirozeném prostředí klienta

pomoc při úkonech osobní hygieny v domácím prostředí klienta

3. Pomoc při zajištění stravy

pomoc při přípravě i vaření jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

pomoc při zajištění nákupu a běžných pochůzek

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, pomoc s údržbou prádla

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pomoc a podpora dospělých klientů v péči o jejich dítě

pomoc a podpora v obnovení, navázání kontaktů s druhými

pomoc v aktivitách umožňujících běžný způsob života - nácvik dovedností, pomoc, podpora při zájmové činnosti

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovody na procházky, na úřad, k lékaři; forma doprovodu vychází podle schopností klienta - podpora při chůzi, na vozíku mechanickém, elektrickém i v kombinaci s fakultativní činností - přeprava autem

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - na úřadech, pomoc při vyřizování kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

4. Specifika služby

Klienta podporujeme v co největší samostatnosti - neděláme za něj činnosti, které zvládne sám.

Klient je povinen dodržovat smluvená ustanovení - vytvářet podmínky pro nerušený průběh služby, zajistit bezpečné prostředí pro zaměstnance, v případě potřeby spolupracovat na zajištění kompenzačních pomůcek.

  • Identifikátor sociální služby: 2255905
  • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2001

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena aktuálním Ceníkem úhrad za úkony osobní asistenční služby, který je zveřejněný na webových stránkách Charity Bystřice pod Hostýnem.

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Sídlo služby je umístěno ve vyvýšeném přízemí, opatřeno zvonkem umístěným v takové úrovni, aby na něj dosáhl i člověk z invalidního vozíku. Po zazvonění v úřední hodiny přijde osobně zaměstnanec Charity.

Samotná přímá péče je poskytována v přirozeném prostředí klienta.

Název poskytovatele

Charita Bystřice pod Hostýnem

IČ poskytovatele

47930560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 381 437
Email:info@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce