Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba Strání

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Strání (Obec), Březová (Obec), Lopeník (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sv. Cyrila a Metoděje 271, 68765 Strání
Telefon:776 080 273
Email:miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí současně, žijící v obci Strání a Březová, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nejsou schopni si ji zajistit v požadovaný čas jinak. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu a to dospělým osobám.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby Strání je individuálně zajistit pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí.

Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v životních situacích vyžadujících pomoc jiné osoby zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

Zásady poskytování sociální služby

 • respektování přání a potřeb uživatelů; respektujeme i uživatelovu volbu – včetně přiměřených rizik z této volby vyplývajících
 • důvěrnost sdělení – bez souhlasu uživatele nebudou poskytnuty třetí osobě podrobnosti o jeho problémech
 • celostní přístup k uživatelům - nedívat se na uživatele jen z hlediska problému, ale jako na celek
 • zachování důstojnosti (viz Pravidla ochrany osob před předsudky a negat. hodnocením)
 • individuální přístup ke každému uživateli
 • jednání na partnerské úrovni
 • flexibilita služby – služba se přizpůsobuje uživateli, nikoliv uživatel službě

3. Nabízené činnosti

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Jednáním se zájemcem o službu je pověřena sociální pracovnice a vedoucí služby, příp. pověřená pracovnice sociálního poradenství v budově OCH Uherský Brod. Informace o službě jsou zájemci poskytovány srozumitelnou formou, s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat tak, aby zájemce o službu poznal, zda služba bude naplňovat jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli.

Zájemce nás může kontaktovat osobně, telefonicky, písemně, e-mailem či prostřednictvím svých blízkých.

Vzhledem k cílové skupině služby podáváme první informace i rodinnému příslušníkovi či jiné blízké osobě, která pak získané informace předá samotnému zájemci o poskytování, funguje tedy jako prostředník. Při osobním kontaktu se zájemcem o službu (Jednání se zájemcem o službu) pak pracovnice ověří předání a správné pochopení informací.

Zájemce o službu informujeme o:

 • místě a druhu poskytované sociální služby
 • poslání a cílech služby, cílové skupině, kapacitě, o rozsahu základních a fakultativních činností
 • personálu – na koho se může v případě potřeby obrátit
 • podmínkách, průběhu a způsobu poskytování služby
 • cenách za poskytované služby a způsobu úhrady
 • právech a povinnostech poskytovatele a uživatele vyplývající ze Smlouvy o poskytování soc. služeb
 • vnitřních pravidlech poskytování PS Strání
 • v případě, že žádá zároveň i o byt v DPS – můžeme poradit se zařízením bytu a nejnutnějších věcech denní potřeby
 • jiných zařízeních či službách v organizaci, které by zájemce také mohl využívat

Při jednání se zájemcem o službu mu předáme:

 • žádost o poskytování pečovatelské služby
 • kontakt na službu
 • vnitřní pravidla Pečovatelské služby Strání
 • vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • ceník
 • leták
 • výroční zpráva OCH
 • veškeré informace o službě (druh, obsah služby, podmínky, cíl, cílová skupina, platby, kapacita)
 • informace o dalších vhodných službách a zařízeních regionu (popř. Zlínského kraje) a kontakty na tyto služby a zařízení, v případě, že to zájemce vyžaduje
 • Žádost o pronájem bytu v DPS, pokud ji zájemce požaduje

O každém jednání je veden záznam na formuláři Jednání se zájemcem o službu, který je uložen ve složce zájemců o službu v kanceláři vedoucí.

Při jednání se zájemcem o službu si pověřený pracovník zaznamená základní informace o osobě – jméno, příjmení, datum narození, adresu, popř. telefon na potřebnou osobu nebo jeho rodinné příslušníky, důvod kontaktování poskytovatele, rozsah a průběh pečovatelských úkonů. Zájemce o službu má právo na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/ 2000 Sb.

Zájemce o službu také pracovník informuje o okruhu osob, kterým je pečovatelská služba poskytována bezplatně.

Se zájemcem proběhne na základě podané Žádosti o poskytování pečovatelské služby osobní jednání v místě aktuálního dlouhodobého pobytu zájemce o službu (v domácnosti, ve zdravotnickém zařízení či jiném zařízení sociálních služeb). Jednání se může zúčastnit mimo zájemce o službu (a příp. jeho zákonného zástupce) i jakákoliv osoba na přání zájemce o službu, sociální pracovnice společně s vedoucí služby.

V případě domluvy mezi poskytovatelem a zájemcem se zahájí poskytování pečovatelské služby, jejíž přesné vymezení dojednají obě strany ve Smlouvě o pečovatelské službě.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka, přesunu na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně –pomoc při mytí, použití WC apod.

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku nebo donášku jídla nebo pomáhá při přípravě a podávání jídla a pití.

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,

Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s úklidem, údržbou domácnosti a osobních věcí, běžné i velké nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna apod.), praní a žehlení ložního prádla atd.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské akce apod.

Pravidla poskytování služby

Každý uživatel při sepisování smlouvy obdrží v písemné podobě Vnitřní pravidla poskytování Služby, se kterými je podrobně a prokazatelně seznámen. Svým podpisem stvrzuje, že pravidla přečetl, že jim plně porozuměl. Tímto úkonem se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.

Metody práce

Individuální plánování

Uživatel spolu s vedoucí služby, příp. sociální pracovnicí společně pojmenují důvody využívání služeb pečovatelské služby, co od poskytování služby očekává a čeho chce za pomoci naší služby dosáhnout. Osobní cíl je na základě těchto zjištění sestaven v průběhu Jednání se zájemcem o službu a dále může být měněn kdykoliv během poskytování služby – ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, který je každému uživateli přidělen hned při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby.

Stanovení individuálního dlouhodobého cíle – očekávání, která si uživatel formuluje při podpisu smlouvy, je zaznamenán ve formuláři Rozsah a průběh poskytované služby, který je součástí Smlouvy a je uložen ve Složce uživatele, jeho kopie je také uložena ve Složce IP. U každého jednotlivého uživatele vede klíčový pracovník individuální plán, kde jsou zaznamenány osobní cíle uživatele a plánování samotného průběhu poskytování služby. Individuální plán si stanovuje uživatel ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem.

Pečovatelské úkony sjednané v Rozsahu poskytovaných služeb

Pečovatelky vedou evidence provedených úkonů a záznam o průběhu služby.

Poradenství

Pomoc uživateli v jeho nepříznivé sociální situaci a to pomocí předání informací o možnostech služby, příp. dalších návazných služeb.

Pravidla pro vyřizování stížností

1. Každý uživatel je při vstupním pohovoru informován o možnosti podání stížnosti na službu adresně nebo i anonymně.

2. Přijímat stížnosti, podněty, připomínky je povinen, kterýkoliv pracovník Pečovatelské služby.

3. Personál je informován, kdo je kompetentní řešit stížnosti uživatelů (vedoucí pracovník, sociální pracovnice, ředitel). Pracovníci jsou povinni předat stížnost uživatele této osobě, a to v co nejkratší době od podání stížnosti

4. Pokyn pro pracovníky je trvale vyvěšen na nástěnce v kanceláři, přístupný personálu.

5. Pokyn pro uživatele je trvale vyvěšen na nástěnkách u vchodu. Pověřený pracovník jednou týdně, vždy v pondělí, zkontroluje Knihu přání a stížností, schránku pro anonymní písemné podávání stížností o čemž učiní záznam do Knihy přání a stížností – schránka.

6. Všechny stížnosti, tedy i podané ústně, je nutno zapsat do sešitu Evidence přání a stížností

7. Stížnost musí být vyřešena v maximální lhůtě 30 dnů od jejího podání, pokud nejsou známy jiné závažné důvody, které by tuto lhůtu mohly prodloužit. Uživatel je vždy včas informován.

Uživatelé si mohou stěžovat písemnou nebo ústní formou, ale také anonymně.

 • Písemně: dopis, e-mail,
 • Ústně: telefonem, přímo pracovníkovi
 • Anonymně: do Schránky pro anonymní přání a stížnosti

Úhrady za služby

Maximální výše úhrady za základní poskytování pečovatelské služby činí 120,-Kč/ hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Maximální okamžitá kapacita – 4 uživatele (v daný okamžik).

4. Specifika služby

Pravidla pro ukončení služby

Smlouva může být ukončena:

- dohodou

- v případě, že uživatel změní poskytovatele služby

- v případě, kdy rodinný příslušník si uživatele přebírá zcela do své péče

- uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána

- na vlastní žádost uživatele nebo jeho zákonného zástupce kdykoliv

- ze strany poskytovatele

- v případě zrušení poskytovatele

- v případě, že Osoba neodstraní i přes opakované výzvy překážku, která brání výkonu sjednané

služby

- v případě opakovaného neodhlášení objednané služby

- v případě, že uživatel neodebírá služby déle jak 3 měsíce bez udání důvodů

- při hrubém porušování povinností Osoby vyplývající ze Smlouvy, a to zejména

- nezaplacení úhrady za sjednané činnosti dle Smlouvy v termínu

- v případě opakovaného hrubého porušování občanského soužití ze strany Osoby vůči personálu

 • Identifikátor sociální služby: 6347392
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník Pečovatelské služby Strání platný od 1. 12. 2013

Druh činnosti

Cena poskytované služby

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,-Kč/ hod.

b) pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 120,-Kč/ hod.

c) pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru 120,-Kč/ hod.

d) pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík 120,-Kč/ hod.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny 120,-Kč/ hod.

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,-Kč/ hod.

c) pomoc při použití WC 120,-Kč/ hod.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

a) pomoc při přípravě jídla a pití 120,-Kč/ hod.

b) příprava a podání jídla a pití 120,-Kč/ hod.

c)dovoz nebo donáška jídla 20,-kč/úkon

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) běžný úklid a údržba domácnosti 120,-Kč/ hod.

b) údržba domácích spotřebičů 120,-Kč/ hod.

c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní, po malování) 120,-Kč/ hod.

d) donáška vody 120,-Kč/ hod.

e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení 120,-Kč/ hod.

f) běžné nákupy a pochůzky 120,-Kč/ hod.

g) velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti 110,-Kč/úkon

h) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,-Kč/ kg

i) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,-Kč/ kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 120,-Kč/ hod.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti- nenárokové

a) Dohled nad zdravotně postiženou osobou 140,-Kč/hod.

b) Reedukace 140,-Kč/hod.

c) Dohled nad léčebným režimem (léky a pod.) 140,-Kč/hod.

d) Pedikura 150,-Kč/hod.

e) Doprava charitním autem 8,-Kč/km

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 140,-Kč/hod.

Další služby

a) Telefonické služby dle výpisu O2

b) Kopírování-1 strana 3,-Kč/A4 - oboustranně 5,-Kč/A4

c) Použití společného hygienického zařízení 50,-Kč/úkon

d) Pronájem elektrospotřebičů

- napařovací žehlička (v prádelně) 10,-Kč/hod.

- elektrická trouba v kuchyňce DPS 30,-Kč/hod.

- automatická pračka v prádelně DPS 50,-Kč/praní

e) Využití vany pro praní v prádelně DPS 20,-Kč/hod.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Dům s pečovatelskou službouDům s pečovatelskou službou Strání


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce