Jak pracovat s katalogem

Podpora samostatného bydlení

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:725 988 955
Email:hejdova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Podpora samostatného bydlení je určena osobám od 18 do 80 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, případně v kombinaci s jiným typem zdravotního postižení, kdy mentální postižení převažuje.

Dále je nezbytné, aby tyto osoby:
-    byly motivované k samostatnému bydlení (nemůže jít např. pouze o zájem opatrovníka) a k samostatnému zajišťování svých potřeb,
-    měly dostatečný příjem pro samostatné bydlení,
-    byly schopny řešit svůj zdravotní stav samostatně, či s podporou, v rámci systému veřejně dostupné zdravotní péče.

Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentálního či kombinovaného postižení.
V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který:
-    nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.),
-    má potíže s hospodařením s penězi,
-    má potíže s cestováním (orientace, domluva v dopravě),
-    má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit,
-    má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů),
-    má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy),
-    má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu.
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním podpory samostatného bydlení je podpora k vedení důstojného, plnohodnotného a co nejsamostatnějšího života dospělých se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným), ve spolupráci s jejich rodinou, na území města Kroměříže. Terénní službu nabízíme klientům, kteří bydlí ve vlastních domácnostech, případně se na stěhování do vlastní domácnosti připravují.

Cíl služby:

Klient služby, který:
-    aktivně přistupuje k řešení své nepříznivé sociální situace,
-    zvládá samostatně či s dopomocí přichystat jednoduchý pokrm,
-    nakoupí vše, co potřebuje,
-    rozumí svým příjmům a výdajům,
-    se pravidelně stará o svou domácnost,
-    se pravidelně věnuje péči o sebe (hygiena, lékařské kontroly),
-    umí požádat či přivolat si pomoc,
-    bydlí v rámci svých možností podle svých představ,
-    se orientuje v místě i čase (zná bezpečně své okolí, včas se dostaví do práce, na smluvenou schůzku, k lékaři, na úřad apod.),
-    pravidelně chodí do práce, 
-    nemá problém s využitím volného času,
-    zná svá práva a povinnosti, rozumí možným důsledkům svého rozhodnutí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Podpora samostatného bydlení (§ 43 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Maximální okamžitá kapacita: 5 klientů v jeden okamžik.

Jedná se o službu terénní, pracovnice dochází na smluvené návštěvy přímo do domácnosti klientů. Sociální služby podpora samostatného bydlení nezajišťuje klientům bydlení.

Služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální služba je realizovaná v bytech uživatelů v rámci města Kroměříže.

Pracovní doba:

Pondělí - Sobota: 7:00 hod. - 19:00 hod.

Službu v neděli a o státních svátcích neposkytujeme.

Kancelář Podpory samostatného bydlení v sídle STD Hanáček v areálu DOZP Barborka Út + Čt : 8:00 -14:00 hod. Tel: 573 509 556

 

  • Identifikátor sociální služby: 5869488
  • Druh sociální služby: § 43 - Podpora samostatného bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2012

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 7:00 - 19:00okamžitá kapacita: 5 klientů
Úterý: 7:00 - 19:00
Středa: 7:00 - 19:00
Čtvrtek: 7:00 - 19:00
Pátek: 7:00 - 19:00
Sobota: 7:00 - 19:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách naleznete na stránkách: https://www.sskm.cz.

Bližší informace poskytne sociální pracovnice - tel.: 573 509 556.

Fakultativní činnosti

ANO

Informace o úhradách naleznete na stránkách: https://www.sskm.cz.

Bližší informace poskytne sociální pracovnice - tel.: 573 509 556.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kancelář, kontaktní místo pro zájemce a žadatele o službu, sídlí v bezbariérové budově.

Služba pro svůj provoz dále využívá městský byt v Kroměříži jako zázemí terénních pracovníků služby PSB. Zázemí není bezbariérové, neslouží však veřejnosti jako kontaktní místo, ale pouze jako zázemí terénních pracovníků k odpočinku o přestávce a k  administrativě své práce.

Terénní službu poskytujeme v soukromých bytech uživatelů, které mají uzpůsobené dle svých potřeb.

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce