Jak pracovat s katalogem

Poradenské centrum ZEBRA

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Klobouky, Slavičín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Luhačovice (ORP), Valašské Klobouky (ORP)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Oběti domácího násilí

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

7-10 let (Ambulantní - osoby starší 6 let,Terénní - osoby starší 6 let)

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Horní náměstí 111, 76321 Slavičín
Telefon:608 899 408
Email:poradnazebra@gmail.com
Web:www.dokampaku.cz

Další adresy služby

Adresa:Masarykovo náměstí 1079, 76601 Valašské Klobouky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Poradenského centra ZEBRA jsou níže uvedené osoby a jejich blízké osoby, které se vyskytují v nepříznivé sociální situaci a mají zájem pracovat na jejím zlepšení s využitím odborné pomoci pracovníků centra:

 • Rodiny s dětmi
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Senioři ve věku 60 let a výše

 

Osoby z výše uvedených cílových skupin mohou využívat nabízených skupin bezplatně.

Pracovníci PCZ respektují hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. (Antidiskriminační zákon 198/2009 Sb.)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradenského centra ZEBRA je pracovat na zlepšení sociální situace svých klientů s maximálním využitím jejich schopností, dovedností a odborných kapacit pracovníků centra.

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje klientům služby v oblasti sociálně – právní, psychologické a terapeutické, a to jak v ambulantní, tak v terénní formě.

Pracovníci služby pracují se svými klienty na podpoře jejich kompetencí k řešení nepříznivé sociální situace a snaží se maximálně rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na sociální službě.

Poradenské centrum ZEBRA se zaměřuje na komplexní práci s klienty a nabízí jim poradenství v oblasti sociálně právní a dluhové, psychologické a terapeutické poradenství, mediaci a krizovou intervenci. Poskytované služby jsou bezplatné a jsou poskytovány osobám z cílových skupin rodin s dětmi, dětí, osob v krizi, obětem domácího násilí, osobám vedoucím rizikový způsob života a seniorům.

3. Nabízené činnosti

Poradenské centrum ZEBRA je komplexním pracovištěm, které umožňuje současně pracovat se svými klienty ve více oblastech, které je negativně sociálně ovlivňují.

V rámci své vnitřní organizační struktury je PCZ rozděleno na dvě části, a to:

 1. Občanské poradenství (je zajištěno sociálním pracovníkem a externí právní pomocí) – zahrnující oblast sociálního, dluhového a právního poradenství
 2. Psychologické a terapeutické poradenství (je zajištěno psychologem a terapeuty) – zahrnující psychologické a terapeutické poradenství, terapii, mediaci a krizovou intervenci

Tyto podsložky spolu aktivně komunikují a spolupracují a umožňují tak s klientem pracovat komplexně, pokud to jeho situace vyžaduje, a to bez nutnosti vyhledání další návazné služby.

Dle § 4, vyhl. 505/2006 Sb. se základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

Pracovníci Poradenského centra ZEBRA se orientují v síti návazných sociálních a dalších služeb (z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, NNO, apod.), aktivně se do této sítě zapojují a  v případě potřeby uživatele na tyto služby dále odkazují.

 

 

b)       sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny.

 

c)       pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Poradenské centrum ZEBRA zajišťuje služby sociálního pracovníka, právní služby, služby psychologa, mediátora a služby terapeutů pro děti, páry i rodiny. Dále aktivně spolupracuje s návaznými službami, které pro své klienty dále využívá.

 

Všechny základní činnosti mohou osoby z cílové skupiny využívat bezplatně a v plném rozsahu.

4. Specifika služby

Služba je poskytována v souladu s etickými principy sociální práce a s důrazem na ochranu práv uživatele. Službu lze poskytovat anonymně, přičemž každý uživatel si vybírá, zda možnost anonymity využije či nikoliv.

Provoz poradny je zajištěn celoročně, dle provozní doby zařízení, která může být v opodstatněných případech upravena poskytovatelem. V opodstatněných individuálních případech je možno sjednat individuální kontaktní schůzku konkrétního uživatele nebo jeho blízkých osob s pracovníkem nebo pracovníky zařízení i mimo standardní provozní hodiny služby.

 

Poradenské centrum ZEBRA poskytuje služby na dvou pracovištích, v ambulantní i terénní formě.

 

Každé pracoviště má vlastní provozní dobu, odborný tým pracovníků je pro obě pracoviště stejný. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků je služba zavřená.

 • Identifikátor sociální služby: 3105548
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 02.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 10:00 - 17:00Pracoviště Valašské Klobouky
Pondělí: 12:00 - 18:00Pracoviště Slavičín
Úterý: 10:00 - 18:00Pracoviště Valašské Klobouky
Úterý: 13:30 - 18:00Pracoviště Slavičín
Středa: 10:00 - 18:00Pracoviště Slavičín
Středa: 10:00 - 17:00Pracoviště Valašské Klobouky
Čtvrtek: 09:00 - 17:00Pracoviště Slavičín

Terénní forma

Pátek: 08:00 - 12:00Valašské Klobouky

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Na obou pracovištích lze po předchozí domluvě zabezpečit prostor ke konzultaci i pro osoby, které vyžadují bezbariérový přístup do budovy.

IČ poskytovatele

28269501

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 111, 76321 Slavičín
Telefon:603 271 904
Email:filakova@pivecka.cz; michal.filak@gmail.com
Web:www.dokampaku.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova Poradenského centra ZEBRA ve SlavičíněBudova Poradenského centra ZEBRA ve Valašských Kloboukách


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce