Jak pracovat s katalogem

Poradna Centrum ÁČKO

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Vsetín (ORP), Bystřice pod Hostýnem (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Ambulantní - rodiny s dětmi od narození do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami,Terénní - rodiny s dětmi od narození do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:602 651 064
Email:lucie.bekova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradna Centrum ÁČKO - Služba je určená rodinám s dětmi od narození do 26-ti let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dospělým osobám s PAS, ADHD takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby: 

 • zvýšit povědomí rodin v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech
 • podpořit tyto rodiny při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností
 • podpora začlenění těchto rodin do běžného sociálního prostředí
 • upozorňovat na neřešené problémy rodin kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy

Principy služby:

 • Zachování lidské důstojnosti - práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.
 • Rovný přístup – ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a se stejným nasazením. Služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.
 • Respektování uživatele - zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé životní situace. Přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele
 • Spolupráce s celým rodinným systémem - zajímáme o celého člověka v rámci rodiny a jeho přirozeného prostředí a snaží se o aktivní zapojení dalších členů rodiny.
 • Diskrétnost - zachováváme mlčenlivost o všech údajích, které nám uživatel sdělí, včetně informace, že nás navštívil. Každý uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně. 
 • Týmová práce - profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu

 

3. Nabízené činnosti

 • Poradna Centrum ÁČKO poskytuje dle zákona základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
 • Základní sociální poradenství může být poskytnuto osobně, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek: www.centrum-acko.cz na základě ústní dohody s uživatelem.
 • Odborné sociální poradenství je poskytováno osobně při návštěvě uživatele v zařízení (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele (terénní forma) na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Základem práce s uživatelem je společné sepsání Individuálního plánu, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem ve Smlouvě. 
 • Poradna nabízí poradenství sociální, speciálně pedagogické a psychologické. 
 • Dle zákona o sociálních službách poskytuje Poradna tyto základní činnosti:
 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředním: zprostředkování navazujících služeb (spolupráce s jinými odborníky z oblasti péče o zdravotní stav - psychiatr, psycholog, aj.; z oblasti vzdělávání (SPC, PPP, MŠ, ZŠ) a z oblasti sociální péče (raná péče, asistenční služba, odlehčovací služby, aj.)
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, psychologie a v oblasti vzdělávání 
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 9492545
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství - IP
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.06.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00

Terénní forma

Úterý: 12:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 405 124
Email:pavla.vrablova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce