Jak pracovat s katalogem

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Terénní forma / služba přijde za mnou: Holešov (ORP), Kroměříž (ORP), Bystřice pod Hostýnem (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - bez omezení věku,Ambulantní - bez omezení věku)


Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kollárova 658, 76701 Kroměříž
Telefon:724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 573 345 555, 601305658, 601305659, 601305660, 601305661
Email:rckm@rckm.cz
Web:www.rodinnecentrumkromeriz.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou se rozumí rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte/dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v souladu s platnými právními předpisy. Služba je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče má vytvořeny Standardy kvality sociální služby. Každý zaměstnanec je vázán dodržováním zákona o sociálních službách, standardů kvality a etického kodexu.
Zásady poskytování sociální služby:
• dodržování lidských práv a základních svobod osob
• zachování lidské důstojnosti
• nabídka více možností řešení (pro rozhodování uživatele)
• respektování volby uživatele (vedeme uživatele k tomu, aby byl za sebe zodpovědný, samozřejmě s ohledem na jeho rozumové schopnosti)
• multidisciplinární přístup (spolupráce s OSPOD – nejméně 1x za 3 měsíce konzultace pracovníků Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče s pracovníky OSPOD ohledně uživatelů, spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a uživatel to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí)
• individuální přístup k uživateli (vychází i individuálně určených potřeb uživatele)
• podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování
• neutrální, vyvážený a nestranný přístup (zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích)
• bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
• bezplatnost služby.

3. Nabízené činnosti

A) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
(1) pracovně výchovná činnost s dětmi
Disponujeme základním materiálním vybavením pro pracovně výchovnou činnost s dětmi s ohledem na jejich věk a rozumové schopnosti, realizujeme nácvikové a rozvojové činnosti s dětmi, za aktivní účasti rodičů, zaměřené na rozvoj schopností a dovedností dítěte. Pracovníci Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče postupně vedou uživatele k samostatnému vykonávání těchto činností s dětmi, vedou rodiče k zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti a motivují je k pravidelnému provádění nácvikových a rozvojových činností s dětmi.
(2) pracovně výchovná činnost s dospělými,
Podporujeme a nacvičujeme rodičovské chování např. v oblasti vedení hospodaření, udržování domácnosti, výchovy a péče o dítě, komunikace s dítětem, plánování režimu dne a v dalších oblastech dle individuálně určených potřeb uživatele, podporujeme a pomáháme při péči o vlastní osobu. Realizujeme prevenci nežádoucího chování dospělých. Podporujeme a nacvičujeme s rodiči sociální kompetence v jednání na úřadech, školách, se zaměstnavatelem a v jednání s dalšími fyzickými a právnickými osobami dle individuálně určených potřeb uživatele.
(3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
Realizujeme činnosti s dětmi za aktivní účasti rodičů, zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řečových schopností a myšlení s cílem naučit rodiče samostatně vykonávat tyto činnosti s dětmi. Vedeme rodiče k prevenci nežádoucího chování a jednání u dětí. Motivujeme rodiče, aby děti vedli k činnostem podporujícím schopnost samostatného fungování ve společnosti, dodržování společenských pravidel, zvládání stresových situací, přijetí zodpovědnosti.
(4) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání
Provádíme nácvik poskytování pomoci a podpory ze strany rodičů dětem při (před)školní přípravě a motivujeme je k zajištění pravidelné školní docházky dětí a dohledu nad jejím dodržováním. Pomáháme a podporujeme je při zajištění vhodných podmínek (včetně materiálních) souvisejících se vzděláváním dítěte. Poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání dítěte a podporujeme uživatele v komunikaci se školou.
(5) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
Informujeme rodiče o významu volnočasových aktivit pro rozvoj dítěte a poskytujeme poradenství zaměřené na možnosti trávení volného času dětí, rodiny či rodiče. Motivujeme rodiče k využívání volnočasových aktivit dětmi, rodinou či rodiči a zprostředkováváme kontakty na organizace poskytující volnočasové aktivity. Pomáháme rodičům s výběrem a zajištěním vhodné volnočasové aktivity.

B) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Pomáháme a podporujeme rodiče při zajištění doprovodu s cílem osvojení návyků i dovedností rodičů i dětí nezbytných k samostatnému zvládnutí aktivit a vedeme rodiče, aby dle věku a schopností dítě učili samostatnému docházení do školy a na zájmové aktivity. Ve výjimečných odůvodněných případech (např. náhlé onemocnění, úraz rodiče) lze zajistit doprovod dětí bez účasti rodičů.

C) sociálně terapeutické činnosti:
Realizujeme socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, např. případová setkání, krizové intervence, práce se skupinou, aj.

D) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomáháme a podporujeme rodiče při vyřizování záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, s výchovou a péčí o dítě a pomoc a podpora při vyřizování dalších záležitostí dle individuálně určených potřeb. Podporujeme uživatele při navazování a udržování kontaktů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami, v případě umístění dítěte v ústavní výchově, či pokud o dítě pečuje jiná fyzická osoba než biologický rodič, podporujeme kontakty uživatele s dítětem, motivujeme uživatele k vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině, potažmo návrat dítěte do rodiny. Podporujeme uživatele při zapojení se do sociálního a kulturního života společnosti.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 4312466
  • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 18:30přestávka 12:00 - 12:30
Pondělí: 06:00 - 18:30AMBULANTNÍ, přestávka 12:00 - 12:30
Úterý: 06:00 - 18:30přestávka 12:00 - 12:30
Středa: 06:00 - 18:30přestávka 12:00 - 12:30
Čtvrtek: 06:00 - 18:30přestávka 12:00 - 12:30
Pátek: 06:00 - 18:30přestávka 12:00 - 12:30

Ambulantní forma

Pondělí: 6:00 - 18:3012:00 - 12:30 přestávka

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

04412672

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kollárova 658, 76701 Kroměříž
Telefon:724 667 722
Email:eliska.petruchova@rckm.cz
Web:www.rodinnecentrumkromeriz.cz

Mapa

Fotografie zařízení

BudovaKancelářeKanceláře, čekárna, dětský koutekLeták


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce