Jak pracovat s katalogem

Sociálně terapeutické dílny Hanáček

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 22Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:725 988 955
Email:hejdova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit.

Službu zajišťujeme (v případě volné kapacity):
•    osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, pokud jim umožňuje přiměřené zapojení do skupinových aktivit a není překážkou fungování v kolektivu, 
•    osobám s kombinovaným postižením (s převažujícím mentálním) bez nutnosti trvalé osobní asistence (např. z důvodu těžké smyslové vady), 
•    osobám, jejichž zdravotní stav umožňuje poskytování sociální služby bez přítomnosti zdravotnického personálu,

NEPŘÍZNIVÁ SOCIÁLNÍ SITUACE – DŮVOD VYUŽITÍ SLUŽBY
Zájemcům z řad cílové skupiny:
•    Chybí náplň dne a mají zájem smysluplně trávit čas.
•    Se nedaří uplatnit v práci, kvůli svému zdravotnímu postižení.
•    Nechtějí zůstat sami, izolovaní od společnosti a postrádají kontakty s dalšími lidmi.
•    Nezvládají bez podpory dodržovat zásady osobní hygieny.
•    Nezvládají komunikaci při vyřizování každodenních záležitostí (nákupy, úřady, návštěva lékaře apod.)
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

 POSLÁNÍ SLUŽBY

Sociálně terapeutické dílny Hanáček (dále jen „STD“) individuálně podporují osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, poskytují jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty. 

 

CÍLE SLUŽBY

Poskytnout účinnou podporu klientům vedoucí k: 

•    získávání a využívání pracovních dovedností;
•    osvojení si návyků spojených s docházkou do práce (pravidelnost, dodržování pracovní doby, omlouvání nepřítomnosti, samostatnost, odpovědnost);
•    získání schopnosti zhotovit použitelný účelný výrobek nebo poskytnout službu;
•    dosažení maximální samostatnosti a péči o svou osobu;
•    nabytí a zlepšování si sociálních dovednosti;
•    začlenění se do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce;
•    získání dostatku sebedůvěry k využívání nabytých dovedností.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

•    Individuální přístup ke klientům služby. 
•    Zapojení klientů do spolurozhodování.
•    Respektování práv klientů.
•    Týmová spolupráce.
•    Spolupráce s návaznými organizacemi.
•    Služba musí být vždy ve prospěch klienta (nemůže být poskytnuta pouze na přání opatrovníka nebo zákonného zástupce).

3. Nabízené činnosti

- Sociálně terapeutické dílny Hanáček jsou poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

- Služba je poskytována na základě individuálně nastavených individuálních plánů, dle potřeb a přání klientů a možností služby.

ZÁKLADNÍ ÚKONY SLUŽBY, které poskytujeme dle § 67 odst. 2 písm. a), c), d) a § 72 písm. l), Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,

Součástí poskytování služby je také základní sociální poradenství.

Jakým pracovním činnostem se v dílnách Hanáček můžete věnovat?

  • Kreativní dílna - výroba buttonů (odznaků) a dekorativních předmětů, výroba přáníček, kompletace keramiky.
  • Dílna domácích prací - ruční práce (základy šití, vyšívání, háčkování), vycpávání hotových výrobků, navlékání korálků, základy vaření, nácvik obsluhy běžných domácích spotřebičů.
  • Keramická dílna: práce s keramickou hlínou (točířskou i litou), práce s formami, lakování a glazování keramiky, ubrousková technika.
  • Tkalcovská dílna: práce s kolíkovým a tkalcovským stavem, pletení z pedigu, drátkování
  • Nácviková dílna: nácvik "jemných" dovedností - procvičování komunikace, spolupráce, samostatnosti při řešení každodenních situací, nácvik práce s PC.

A mnoho dalšího....

4. Specifika služby

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ:

- Minimální docházka do dílen je 2x týdně. Nedodržování dohodnuté docházky bez předchozí omluvy může vést k ukončení poskytování služby.

- Pracovníci nezajišťují doprovod klientů do a ze služby, nezodpovídají za chování klientů mimo prostory dílen.

- Klienti dodržují pořádek na pracovišti, se svěřenými prostředky a zařízením zacházejí tak, aby je nepoškodili.

- Klienti dodržují určené přestávky v práci.

- Všechny prostory dílen jsou NEKUŘÁCKÉ. Kouřit lze pouze v určených přestávkách před vchodem do budovy.

- Do dílen není možné přinášet alkohol ani jiné omamné a návykové látky. Příchod pod jejich vlivem není tolerován, povede k výtce a může mít za příčinu ukončení poskytování služby.

  • Identifikátor sociální služby: 5389049
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2018

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova STD HanáčekKreativní dílna STD HanáčekKreativní dílna STD Hanáček 2Šatna klientů STD HanáčekDílna domácích prací STD HanáčekVýrobky STD Hanáček


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce