Jak pracovat s katalogem

Sociální poradna

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo, Rada, informace - Mezilidské vztahy, Rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (Obec), Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Osoby v krizi

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:733 755 847
Email: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby Sociální poradny jsou poskytovány všem osobám pohybujících se na území Kroměřížska, které se z jakéhokoliv důvodu ocitly v nepříznivé životní nebo krizové sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami. Předpokladem je aktivní komunikace v českém jazyce. Prostory poradny nejsou bezbariérové.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Sociální poradny je prostřednictvím základního a odborného sociálního poradenství poskytnout informace, pomoc a podporu lidem v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami zvládnout. Sociální poradna je založena na principech: bezplatnosti, diskrétnosti a důvěry, individuálního přístupu, podpory a spoluúčasti, svobody a zodpovědnosti, lásky a duchovního pohledu na situaci. Hlavním cílem je seznámit klienty s jejich právy a povinnostmi, poskytnout jim potřebné informace a dopomoci jim k dosažení optimálního řešení problému za podpory jejich autonomie. Dílčím cílem poradny je, aby klient získal informaci a radu, aby uměl řešit svůj problém, aby se klient dokázal zorientovat v problému, se kterým do poradny přišel, aby znal svá práva a povinnosti, aby získal zkušenost tak, aby v budoucnu dokázal problému předejít, nebo jej lépe zvládnout. Dalším cílem poradny je, aby klient získal motivaci a podporu tak, aby svůj problém řešit chtěl, aby klient přebral zodpovědnost za řešení svých problémů a také uměl pojmenovat cíl, kterého chce při řešení své situace dosáhnout.

Klientům nabízíme pomoc a podporu při řešení dluhové problematiky, poradenství v oblasti exekuce a při sepisování osobního bankrotu, rodinné poradenství, bytové či sociální problematiky.

Další konkrétní problematiky jsou blíže popsány na stránkách:http://www.kromeriz.charita.cz/socialni%20poradna.htm

3. Nabízené činnosti

Sociální poradna nabízí služby dané zákonem § 37 odst. 4:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím-zprostředkování navazujících služeb.
 • sociálně-terapeutickou činnost - nabízející alternativy řešení.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízené činnosti Sociální poradny (poradenství v oblastech):

 1. Základní sociální poradenství.
 2. Dluhová problematika - analýza dluhové situace, sepisování splátkových kalendářů, odpor, odvolání proti výši nákladů, informace o insolvenci, komunikace s věřiteli za účasti klienta, pomoc a sepsání při podání osobního bankrotu.
 3. Problematika exekuce - asistence při vyjednávání s exekutory za účasti klienta, informování o povinnostech a právech klienta a podniknutí příslušných kroků s klientem, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce apod.
 4. Rodinná problematika - návrh na svěření dětí do péče, návrh na stanovení/ zvýšení/snížení výživného nezletilým dětem, návrh na stanovení výživného zletilým dětem, návrh na výživné rozvedenému manželovi/manželce, návrh na rozvod, návrh na vypořádání společného jmění manželů, konzultace a praktické rady v oblasti domácího násilí - možnost sepsání předběžného opatření - vykázání násilné osoby z bytu či domu apod.
 5. Bytová problematika - informace o možnostech sociálního bydlení, konzultace nájemních smluv a vztahů, vyjednávání s protistranou.
 6. Majetko-právní problematika - dědictví, spoluvlastnictví, vracení daru, žaloba na vydání věci apod.
 7. Ochrana spotřebitele - např. problematika předváděcích akcí, poradenství v oblasti reklamace, asistence při vyjednávání atd.
 8. Pracovně-právní poradenství - práva a povinnosti z pracovního poměru.
 9. Sociální problematika - poradenství v oblasti sociálních dávek, pomoc při vyplňování formulářů žádostí, opatrovnictví, poradenství pro oběti trestných činů apod.
 10. Součinnost a spolupráce s institucemi.

Sociální poradna není advokátní kancelář, pomáhá lidem na základě získaných poznatků a praktických zkušeností. Je schopna pomoci klientům podat i návrhy k soudu na základě uplatnění jejich práv a povinností, což je hlavní cílem Sociální poradny.

4. Specifika služby

Na Sociální poradnu se klient může obrátit anonymně, aniž by uzavřel smlouvu písemně. Rozhodnutí vystupovat anonymně je plně respektováno, může tím být však ovlivněn rozsah služby - např. návrh k soudu ve formě obecného vzoru, nikoli "ušitý na míru". Spolupráci může klient ukončit bez udání důvodu, avšak ze schůzky se musí řádně omluvit. V případě spolupráce s poradnou je vyžadován aktivní přístup klienta, klient má právo si sám zvolit řešení a zodpovědnost za svá rozhodnutí nese klient sám. Klientovi může být odmítnuto poskytnutí služby v případě, že je pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek, pokud je agresivní či jinak nebezpečný, ať již vůči pracovníkům či dalším klientům.

 • Identifikátor sociální služby: 9924394
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.09.1994

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 16:0012:00 - 12:30 přestávka
Úterý: 09:00 - 14:0012:00 - 12:30 přestávka
Středa: 09:00 - 16:0012:00 - 12:30 přestávka
Pátek: 9:00 - 11:00

Terénní forma

Pondělí: 9:00 - 15:009:00 - 13:00 - Chropyně (1x za 14 dní), 13:00 - 15:00 - Kroměříž, ORP Kroměříž
Úterý: 9:00 - 14:00Hulín
Středa: 9:30 - 16:009:30 - 14:00 - Zdounky, 14:00 - 16:00 - Kroměříž, ORP Kroměříž

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Je možné poskytnout odborné sociální poradenství v přízemí budovy na ulici Ztracená 63, Kroměříž. Jedná se o prostor kuchyňky, kde může být s určitými omezeními poradenství poskytnuto - tzn. není k dispozici při konzultaci PC, tiskárna, internet. Dle dohody možno individuálně domluvit.

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Na problémy nejste sami


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce