Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Bystřice pod Hostýnem; Středisko Naděje Otrokovice; Středisko Naděje Uherské Hradiště

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice, Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 40Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Ambulantní - Součástí cílové skupiny jsou i lidé, u kterých došlo v průběhu života k omezení mentálních schopností (mentálnímu postižení) v důsledku úrazu, mozkové příhody, infekčního nebo onkologického onemocnění.)


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Ambulantní - do 72 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Tomáše Bati 331, 76502 Otrokovice
Telefon:778 444 564
Email:helena.lukastikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:tř. Spojenců 1840, 76502 Otrokovice
Adresa:Nivy 283, 76502 Otrokovice
Adresa:Průmyslová 712, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:Čs. brigády 132, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 72 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

V sociálně terapeutické dílně (STD) jsou poskytovány ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří z tohoto důvodu nemohou pracovat (nejsou z tohoto důvodu umístitelní) na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie a vyhledávání vhodných pracovních míst na volném trhu práce.

 

Cíle služby:

 • podpora a vedení uživatelů k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování jejich sebevědomí,
 • podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků (výdrž u práce, dochvilnost při docházení do práce, osvojení si pracovních postupů, dodržování bezpečnosti práce)
 • aktivizace (nabídnutí klientovi činnosti, které je možné vykonávat v STD, podpora klientů při zdokonalování jemné a hrubé motoriky, podpora a trénink klientů v zaměření pozornosti na určitou činnost osvojování pracovních postupů, podpora klientů při činnostech odpovídajících jejich individuálním plánům, odkazování klientů na jiné instituce, služby dle jejich potřeb)
 • vytváření podmínek pro seberealizaci – klienti vytváří takové výrobky a podílí se na takových činnostech, které jim dávají smysl, uspokojují jejich potřeby. Klienti znají svou cenu, ví, že něco umí a dokáží ocenit i výtvor druhých.
 • podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky, rodinou
 • integrace do majoritní společnosti
 • STD je vstřícné, akceptující a podnětné prostředí
 • Zaměstnání v nechráněném prostředí – spolupráce s firmami na trhu práce
 • Jsou zde vytvářeny a nabízeny takové produkty, které jsou užitečné, smysluplné, prodejné, kvalitní a jsou nějakým způsobem pro klienty i pro zákazníky zajímavé. Jejich výroba podporuje činnosti uživatele popsané v jeho individuálním plánu.

 

Základní principy poskytované služby:

 • Respekt k individualitě, pohledu na vlastní budoucnost uživatele s ohledem na jeho přání a představy
 • Partnerský přístup k uživateli

3. Nabízené činnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

V obou programech je pracovník vždy připraven poskytnout uživatelům asistenci při osobní hygieně (použití WC, použití sprchy, mytí rukou, aplikace a výměna inkontinenčních pomůcek). Uživatelé v obou programech mají k dispozici dostatečné hygienické zázemí – sprchy, toalety.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelům je nabízena strava v rozsahu dvou jídel (dopolední svačina, oběd), která odpovídá věku uživatelů a zásadám racionální výživy. Strava je zajištěna prostřednictvím dodavatelů.

Uživatelé mají po celou dobu poskytování služby k dispozici plně vybavenou kuchyňku, kde si mohou připravit teplé nebo studené jídlo a nápoje. Stravu vždy připravuje uživatel dle jeho schopností. Pracovník mu poskytuje pomoc, podporu, radu v souladu s tím, aby uživatel dosáhl co největší možné samostatnosti, osvojil a procvičil si návyky a dovednosti potřebné k přípravě stravy.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

Pracovníci poskytují v případě potřeby uživatelům pomoc a podporu, která je nutná ke zvládání samostatného oblékání a svlékání, ale také při výběru vhodného oblečení i používání speciálních pomůcek.

V případě potřeby jsou pracovníci připraveni poskytnout pomoc a podporu nezbytnou pro zvládání samostatného přesunu na invalidní vozík a z vozíku. Součástí podpory je pravidelné procvičování těchto dovedností.

Podpora zdokonalování a vytváření dalších pracovník návyků a dovedností

Pracovníci připravují a nabízejí uživatelům takové činnosti, které vedou k větší samostatnosti, posílení odpovědnosti za vykonanou práci. Veškerá podpora vychází z procesu individuálního plánování průběhu služby – individuální zakázky uživatele. Proces individuálního plánování začíná souběžně se vstupem uživatele do služby. Je průběžně vyhodnocován. V rámci služby nabízíme uživatelům dva programy:

 

1. Program – Keramický a textilní ateliér

 

I. stupeň

 • Adaptace na prostředí ateliéru, navazování vztahů, kooperace ve skupině
 • jednoduchá nenáročná činnost (příprava látek na koberce, stříhání molitanu….)

 

II. stupeň

 • náročnější činnost na jemnou motoriku, přemýšlení a samostatnost (tkaní koberců – založení osnovy)
 • samotné tkaní, dokončení koberce, výroba přání, ubrousková technika
 • ozdobné balení výrobků
 • vyválení keramické hlíny na plát
 • vykrajování motivů, opracování a příprava keramiky na glazování
 • výroba květináčů
 • třídění plastových vršků dle barvy

 

III. stupeň - nejvíc náročná činnost

 • výroba všech druhů svíček, glazování keramiky
 • výroba obrázků
 • výroba papírových přání

 

Uživatelé mají k dispozici jednu dílnu s dalšími prostory (sklad, šatna, zázemí pro odpočinek, jídelna, WC a sprcha).

Program nabízí řadu výrobních činností tak, aby každý uživatel (s různým stupněm postižení, respektive omezení) mohl být aktivní a mohl svoje schopnosti rozvíjet. Patří sem například: příprava látek na koberce, stříhání molitanu, tkaní koberců, příprava papírových ruliček na košík, pletení košíků, ozdobné balení výrobků, vyválení keramické hlíny na plát, výroba svíček, výroba dekoračních i praktických keramických předmětů, výroba papírových přání atd.). Uživatelé služby jsou v rámci integračních aktivit zapojeni i do prodeje a prezentace výrobků.

Podpora probíhá se zacílením na kvalitativní změnu u uživatele v oblastech jemné a hrubé motoriky, psychické a fyzické kondice, sociálních kompetencí, pracovních kompetencí.

 

2. Program – Café Naděje

Uživatelé mají k dispozici jednu dílnu (tréninkovou kavárnu) s dalšími prostory - sklad, šatna, zázemí pro odpočinek, jídelna, WC a sprcha).

(Není možné, aby v kavárně obsluhovali uživatelé, kteří mají infekční onemocnění, jako jsou například průjmy, přenosné kožní problémy, vši).

I. stupeň - KUCHYŇ
– uživatel se učí připravovat inventář tak, aby byl v případě přípravy pokrmů a pochutin k dispozici, připravují se také suroviny, se kterými se bude pracovat, případě uživatelé obstarávají drobné nákupy v nedalekém obchodě. Také do tohoto úseku spadá ruční mytí nádobí (zbavování inventáře hrubých nečistot), skládání nádobí do myčky, obsluha myčky, třídění odpadu (z debarasu).

Patří sem i úklid pracoviště a kavárny (zametení, vytření)

 

II. stupeň - BAR
– uživatel si i zde připravuje inventář, který bude při své práci potřebovat. Chystají se zde tzv. „sety“ = hliněný podtácek na kávu s rozetkou, sušenkou či topetkou a sklenicí na vodu; džezvy se dávají namrazit pro šlehání mléka, zapíná se kávovar, který mají uživatelé během provozu na starost udržovat v čistotě, doplňují se lednice, vitríny, uklízí se pracoviště.

III. stupeň - OBSLUHA
– uživatel si před zahájením otevírací doby překontroluje čistotu stolů, v případě potřeby je setře, ujistí se, že na všech stolech jsou nabídkové listy, doplněné a čisté cukřenky. Také zjišťuje, zda jsou zalité květiny, případně otrhá či posbírá suché listí, zamete hlínu, či utře vodu. Poté se plně věnuje obsluze hostů – komunikace s hosty (používání zdvořilostních frází), objednávky hostů a následná roznáška objednaných nápojů a pokrmů.

Ve všech stupních tohoto programu je k dispozici pracovník, který během popisovaných činností poskytuje uživatelům potřebnou pomoc a podporu dle jejich individuálních možností a schopností.

Podpora probíhá se zacílením na kvalitativní změnu u uživatele v oblastech jemné a hrubé motoriky, psychické a fyzické kondice, sociálních kompetencí (s akcentem na rozvoj komunikace), pracovních kompetencí.

Konkrétní podoba využití obou programů je „modelována“ uživatelem a poskytovatelem služby v rámci procesu individuálního plánování služby, který probíhá mezi uživatelem služby, sociálním a klíčovým pracovníkem.

4. Specifika služby

Služba je poskytována v dvoustupňovém pracovně terapeutickém programu. Je také poskytována s akcentem na přechod do méně chráněných a nechráněných podmínek. Program Café Naděje je program s výrazným terapeutickým a integračním dopadem.

 • Identifikátor sociální služby: 8065540
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 17:00
Pátek: 07:30 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:577 112 983
Email:pavel.polak@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

STD OtrokoviceSvíčky ze včelího voskuObsluha v Café NadějeCafé NadějeSTD Uherské Hradiště


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce