Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Bystřice pod Hostýnem; Středisko Naděje Otrokovice; Středisko Naděje Uherské Hradiště

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice, Uherské Hradiště, Bystřice pod Hostýnem

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 44Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Ambulantní - Součástí cílové skupiny jsou i lidé, u kterých došlo v průběhu života k omezení mentálních schopností (mentálnímu postižení) v důsledku úrazu, mozkové příhody, infekčního nebo onkologického onemocnění.)


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Ambulantní - do 72 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Tomáše Bati 331, 76502 Otrokovice
Telefon:778 444 564
Email:helena.lukastikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:tř. Spojenců 1840, 76502 Otrokovice
Adresa:Nivy 283, 76502 Otrokovice
Adresa:Průmyslová 712, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:Čs. brigády 132, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 72 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

V sociálně terapeutické dílně (STD) jsou poskytovány ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří z tohoto důvodu nemohou pracovat (nejsou z tohoto důvodu umístitelní) na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie a vyhledávání vhodných pracovních míst na volném trhu práce.

 

Cíle služby:

 • podpora a vedení uživatelů k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování jejich sebevědomí,
 • podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků (výdrž u práce, dochvilnost při docházení do práce, osvojení si pracovních postupů, dodržování bezpečnosti práce)
 • aktivizace (nabídnutí klientovi činnosti, které je možné vykonávat v STD, podpora klientů při zdokonalování jemné a hrubé motoriky, podpora a trénink klientů v zaměření pozornosti na určitou činnost osvojování pracovních postupů, podpora klientů při činnostech odpovídajících jejich individuálním plánům, odkazování klientů na jiné instituce, služby dle jejich potřeb)
 • vytváření podmínek pro seberealizaci – klienti vytváří takové výrobky a podílí se na takových činnostech, které jim dávají smysl, uspokojují jejich potřeby. Klienti znají svou cenu, ví, že něco umí a dokáží ocenit i výtvor druhých.
 • podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky, rodinou
 • integrace do majoritní společnosti
 • STD je vstřícné, akceptující a podnětné prostředí
 • Zaměstnání v nechráněném prostředí – spolupráce s firmami na trhu práce
 • Jsou zde vytvářeny a nabízeny takové produkty, které jsou užitečné, smysluplné, prodejné, kvalitní a jsou nějakým způsobem pro klienty i pro zákazníky zajímavé. Jejich výroba podporuje činnosti uživatele popsané v jeho individuálním plánu.

 

Základní principy poskytované služby:

 • Respekt k individualitě, pohledu na vlastní budoucnost uživatele s ohledem na jeho přání a představy
 • Partnerský přístup k uživateli

3. Nabízené činnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovník je vždy připraven poskytnout uživatelům asistenci při osobní hygieně (použití WC, použití sprchy, mytí rukou, aplikace a výměna inkontinenčních pomůcek). Uživatelé mají k dispozici dostatečné hygienické zázemí – sprchy, toalety.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelům je nabízena strava, která odpovídá věku uživatelů a zásadám racionální výživy. Strava je zajištěna prostřednictvím dodavatelů.

Uživatelé mají po celou dobu poskytování služby k dispozici plně vybavenou kuchyňku, kde si mohou připravit teplé nebo studené jídlo a nápoje. Stravu vždy připravuje uživatel dle jeho schopností. Pracovník mu poskytuje pomoc, podporu, radu v souladu s tím, aby uživatel dosáhl co největší možné samostatnosti, osvojil a procvičil si návyky a dovednosti potřebné k přípravě stravy.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

Pracovníci poskytují v případě potřeby uživatelům pomoc a podporu, která je nutná ke zvládání samostatného oblékání a svlékání, ale také při výběru vhodného oblečení i používání speciálních pomůcek.

V případě potřeby jsou pracovníci připraveni poskytnout pomoc a podporu nezbytnou pro zvládání samostatného přesunu na invalidní vozík a z vozíku. Součástí podpory je pravidelné procvičování těchto dovedností.

Podpora zdokonalování a vytváření dalších pracovník návyků a dovedností

Pracovníci připravují a nabízejí uživatelům takové činnosti, které vedou k větší samostatnosti, posílení odpovědnosti za vykonanou práci. Veškerá podpora vychází z procesu individuálního plánování průběhu služby – individuální zakázky uživatele. Proces individuálního plánování začíná souběžně se vstupem uživatele do služby. Je průběžně vyhodnocován.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 8065540
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 15:30tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice
Pondělí: 7:30 - 15:30Průmyslová 712, Uherské Hradiště
Pondělí: 7:30 - 14:30Čs. brigády 132, Bystřice pod Hostýnem
Úterý: 07:30 - 15:30tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice
Úterý: 13:00 - 17:00tř. Spojenců 1840, Otrokovice
Úterý: 7:30 - 15:30Průmyslová 712, Uherské Hradiště
Úterý: 7:30 - 14:30Čs. brigády 132, Bystřice pod Hostýnem
Středa: 07:30 - 15:30tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice
Středa: 13:00 - 17:00tř. Spojenců 1840, Otrokovice
Středa: 7:30 - 11:30Průmyslová 712, Uherské Hradiště
Středa: 7:30 - 11:30Čs. brigády 132, Bystřice pod Hostýnem
Středa: 9:00 - 11:00Nivy 283, Kvítkovice, Otrokovice
Čtvrtek: 07:30 - 15:30tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice
Čtvrtek: 13:00 - 17:00tř. Spojenců 1840, Otrokovice
Čtvrtek: 7:30 - 11:30Čs. brigády 132, Bystřice pod Hostýnem
Čtvrtek: 7:30 - 15:30Průmyslová 712, Uherské Hradiště
Pátek: 07:30 - 13:00tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice
Pátek: 13:00 - 17:00tř. Spojenců 1840, Otrokovice
Pátek: 7:30 - 15:30Průmyslová 712, Uherské Hradiště
Pátek: 7:30 - 14:30Čs. brigády 132, Bystřice pod Hostýnem

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

STD OtrokoviceSvíčky ze včelího voskuObsluha v Café NadějeCafé NadějeSTD Uherské Hradiště


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce