Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Rožnov pod Radhoštěm

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 13Komu je služba určena

Osoby se ZP - Osoby s kombinovaným postižením (mentální a duševní) (Ambulantní - osoby se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem v kombinaci s poruchou autistického spektra nebo jinými handicapy s projevy chování náročnými na péči)


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - služba je určena lidem ve věku od 14 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Ambulantní - služba je určena lidem ve věku do 45 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ostravská 1389, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:778 704 338 (Rožnov p. R.); 778 490 795 (Vsetín)
Email:stacionar.roznov@nadeje.cz; stacionar.vsetin.rybniky@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:Pod Žamboškou 1164, 75501 Vsetín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem se středně těžkým a těžkým mentálním hendikepem v kombinaci s poruchou autistického spektra nebo jinými hendikepy s projevy chování náročnými na péči.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pomáháme lidem se středně těžkým a těžkým mentálním hendikepem v kombinaci s poruchou autistického spektra nebo jinými hendikepy s projevy chování náročnými na péči. Poskytujeme jim pomoc a podporu v souladu s jejich individuálními potřebami, a to s ohledem na posilování samostatnosti, soběstačnosti a rozvoj potenciálu uživatele, v závislosti na jeho možnostech, schopnostech, svébytnosti, návycích a rituálech.

Cíle poskytované služby:

  • Podpora a péče při zajišťování základních životních potřeb.
  • Upevňování, rozvoj a udržování dovedností a schopností uživatele vedoucí k soběstačnosti.
  • Posilování mezilidských vztahů ve skupině, podpora při interakci osob s různým denním režimem, návyky a rituály.
  • Prevence sociálního vyloučení, podpora kontaktu uživatelem se společenským prostředím.
  • Přispění ke zkvalitňování života uživatele a jeho rodiny.

Služba je poskytována v Rožnově pod Radhoštěm s okamžitou kapacitou 7 klientů a od 1.1.2023 také ve Vsetíně s okamžitou kapacitou 6 klientů.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: je zajišťována dle potřeb a požadavků uživatele s maximální podporou samostatnosti. Jedná se o pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití aj.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajišťujeme pomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC, a to dle potřeb a požadavků uživatele s maximální podporou samostatnosti a zajištění soukromí.

Poskytnutí stravy: nabízíme uživatelům zajištění obědu od externího dodavatele.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: obsahem těchto činností je výchova a vzdělávání v širším slova smyslu, což vede k podpoře a k rozvoji uživatelů v jejich schopnostech a dovednostech. Součástí činností je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Cílem udržování a prohlubování získaných znalostí, schopností a dovedností je co nejširší začlenění uživatele do běžného života.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pracovníci podporují klienty ve využívání služeb mimo prostory stacionáře. Zajišťujeme procházky do okolí (jedná se o trénink cestování různými druhy dopravních prostředků a chování v různých sociálních situacích).

Sociálně terapeutické činnosti: mezi sociálně terapeutické činnosti patří posilování mezilidských vztahů v rámci každodenního setkávání s ostatními, kteří mají rozdílné specifické potřeby, zvyky a rituály, a rozvíjení sociálních kompetencí (např. práce na eliminaci negativních projevů chování, posilování pozitivních vzorců chování podporujících postavení klienta ve skupině, řešení obtížných situací vyplývajících ze soužití ve skupině).

Posilujeme také zapojení klientů při běžných každodenních činnostech (podpora při přípravě jednoduchých jídel, sebeobsluhy, drobné práce na zahradě…) a rozvoj komunikačních dovedností (např. rozvoj řečových schopností, práce s komunikačními deníky, využití alternativní a augmentativní komunikace - piktogramy, fotografie, práce s procesuálními schématy...).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pracovníci jsou nápomocni při prosazování práv a zájmů uživatele, zejména při komunikaci mezi uživatelem a rodičem, či uživatelem a organizací, případně při komunikaci s úřady.

4. Specifika služby

Jsme schopni přijmout i klienty s chováním náročným na péči.

  • Identifikátor sociální služby: 5001310
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2021

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na adrese: https://nadeje.cz/roznov_pod_radhostem/denni_stacionar2 a https://nadeje.cz/vsetin/denni_stacionar_rybniky

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava osobním autem (v Rožnově pod Radhoštěm i s bezbariérovou úpravou)

Vše dle skutečných nákladů.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Otrokovice

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce