Jak pracovat s katalogem

Středisko osobní hygieny v DPS 1; Středisko osobní hygieny v DPS 2

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Napajedla

Terénní forma / služba přijde za mnou: Napajedla (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Kalvárií 90, 76361 Napajedla
Telefon:604 235 069
Email:pecovatelskasluzba@napajedla.cz
Web:www.napajedla.cz; www.pecovatelskasluzba.napajedla.cz

Další adresy služby

Adresa:Sadová 1554, 76361 Napajedla

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením.


Věková strukutura: dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je pečovat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Umožňujeme našim uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, kde si mohou uchovat svůj obvyklý způsob života, své návyky, přátele, zájmy apod.

Cíle:

 • Vedení uživatele k soběstačnosti s ohledem na jeho fyzický a psychický stav.
 • Pomoc a podpora při zajištění základních životních a osobních potřeb.
 • Navození pocitu bezpečí.
 • Zachování vlastního životního stylu uživatele.
 • Snížení negativních důsledků stáří nebo zdravotního stavu na život uživatele (pocit osamělosti, bezmocnosti,  zbytečnosti. . . ).
 • Prevence sociální izolace uživatele.

Zásady:

 • Dostupnost služby - službu uživateli poskytujeme bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení uživatele.
 • Respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera, jedinečnou osobnost, bereme ohled na jeho názory a rozhodnutí.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Uživatel má právo službu odmítnout, ukončit, znovu začít užívat.
 • Uživatel má právo podat stížnosti.
 • Služby se přizpůsobují potřebám a představám uživatelů.
 • Při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka, spolupracujeme s rodinou, jinými organizacemi, institucemi.
 • Dle svého rozhodnutí si uživatel určí rozsah poskytovaných služeb.
 • Zaměstnanci PS jednají s uživateli s účastí, empatií a péčí.
 • Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem.
 • Při výkonu služby nevytváříme pocit závislosti uživatele na službě, ale poskytujeme pouze takovou míru podpory, kterou uživatel v dané chvíli nezbytně potřebuje.

3. Nabízené činnosti

1. Základní sociální poradenství je zaměřeno na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak tuto situaci řešit. Základní sociální poradenství se poskytuje zdarma.

2. Služby stanovené v § 40 zák. o sociálních službách

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo pskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tyto služby se poskytují za úhradu, mimo vyjímky uvedené v par 75 odst. 2 ZSS, ve znění pozdějších předpisů.

4. Specifika služby

Kvalitní pečovatelská péče je poskytována obyvatelům Napajedel a spádových obcí Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Halenkovic a Žlutavy, na základě jejich svobodné volby. PS Napajedla je terénní a ambulantní sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu v domácím prostředí občanům, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou schopnost sebeobsluhy. V případě potřeby je možné využít 2 střediska osobní hygieny PS Napajedla. Poskytování pečovatelských služeb v domácím prostředí občanů je zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, které si občan, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již nemůže sám nebo s pomocí rodiny zajistit a jeho situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem ve vymezeném dohodnutém čase. Poskytované služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality Pečovatelské služby Napajedla.

Kritéria pro odmítnutí zájemce o službu:

 • Zájemce nesplňuje kritéria pro cílovou skupinu (je navržen jiný typ služby a poskytovatele).
 • Je naplněná kapacita ( zájemce je evidován a při uvolnění kapacity je kontaktován).
 • Nerespektování podmínek pro poskytování služby ( agresivní chování, slovní napadání, slovní agrese, jiné nevhodné chování).
 • Potřebuje-li senior či osoba se zdravotním postižením stálou lékařskou nebo specializovanou péči (ošetřovatelskou, rehabilitační).
 • Pokud byla zájemci o službu vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 9913187
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2015

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 20:00
Úterý: 07:00 - 20:00
Středa: 07:00 - 20:00
Čtvrtek: 07:00 - 20:00
Pátek: 07:00 - 20:00
Sobota: 07:00 - 20:00
Neděle: 07:00 - 20:00So, Ne a svátky (dle individuální dohody)

Ambulantní forma

Pondělí: 7:30 - 14:30pauza mezi 11:00 a 13:00
Úterý: 7:30 - 14:30pauza mezi 11:00 a 13:00
Středa: 7:30 - 14:30pauza mezi 11:00 a 13:00
Čtvrtek: 7:30 - 14:30pauza mezi 11:00 a 13:00
Pátek: 7:30 - 14:30pauza mezi 11:00 a 13:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou stanoveny v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006, ve znění pozdějších právních předpisů, jako součet cen stanovených pro jednotlivé úkony sazebníkem Pečovatelské služby Napajedla, schváleným radou města. Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Ceník úhrad je zveřejněn na web. stránkách organizace - www.psnapajedla.cz. Informace budou poskytnuty také na tel.č.: 604 235 069, 703 375 535.


Uživatel je povinen platit úhradu za poskytovanou pečovatelskou službu nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla pečovatelská služba poskytnuta. Uživatel obdrží vždy vyúčtování odebraných služeb od sociální pracovnice, příp. od pověřené pečovatelky.

Formy platby:  hotovostní i bezhotovostní.

Fakultativní činnosti

ANO

• dohled

• doprava klienta k provedení úkonu do SOH a zpět

• doprovod klienta na místo určení dle jeho požadavku za použití vozidla PS

• použití vozidla PS při základních úkonech (počítá se od a do sídla PS)

Fakultativní služby nenahrazují běžně dostupné veřejné služby.

Fakultativní služby souvisejí s poskytováním služeb registrované pečovatelské služby a jsou poskytovány osobám v nepříznivé soc. situaci, které jsou klienty PS Napajedla s uzavřenou smlouvou na základní činnosti. Poskytují se za úhradu dle schváleného sazebníku PS a jsou poskytovány po dohodě s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

04294548

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Pod Kalvárií 90, 76361 Napajedla
Telefon:604 235 069
Email:pecovatelskasluzba@napajedla.cz
Web:www.napajedla.cz; www.pecovatelskasluzba.napajedla.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce