Jak pracovat s katalogem

Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:6. května 1071, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:734 366 222
Email:svatava.zychackova@azylovydum.cz
Web:www.azylovydum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé sociální a životní situaci.

 

Může se jednat o rodiny:

 

 • ve finanční tísni (nízké příjmy domácnosti, zadluženost a předluženost, dlužné výživné)
 • opakovaně selhávající ve své rodičovské roli
 • dlouhodobě nebo opakovaně využívající sociální systém a sociální služby (mnohoproblémové rodiny)
 • neúplné rodiny (samoživitelé), rodiny bez širších rodinných vazeb nebo s nefunkčními sociálními vazbami
 • kde jsou ohroženy děti záškoláctvím či jinou trestnou činností
 • v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kdy rodiče nejsou schopni zvládnout situaci bez podpory
 • ohrožené nezaměstnaností (hrozí ztráta zaměstnání nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní bez pracovních návyků)
 • rodiny bez základních společenských a hygienických návyků (nízká schopnost přizpůsobení se společenskému prostředí a zvládat jeho změny)
 • ohrožené ztrátou bydlení a rodiny bez stabilního bydlení (př. neplacení nájmu, neprodloužení nájemní smlouvy, finanční negramotnost rodičů)
 • ohrožené závislostí rodičů na alkoholu a jiných návykových látkách
 • azylantů a cizinců
 • ohrožené domácím násilím, kdy oběť není schopná zvládnout situaci bez podpory (př. skryté domácí násilí)
 • těhotné ženy (budoucí rodiče) nebo rodiny, kde je nezletilý rodič
 • kde má rodič nebo jiná pečující osoba sníženou schopnost pečovat o dítě a vychovávat jej či hrozí odebrání dítěte z rodinného prostředí
 • jejichž dítě je umístěno v ústavním zařízení nebo v péči jiné osoby (př. pěstounská péče na přechodnou dobu, příbuzní), rodiče usilují o kontakt s dítětem a jeho návrat do rodinného prostředí
 • jejichž cílem je upevnění vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím asistovaného kontaktu

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

 

Terénní asistenční služba působí v Bystřici pod Hostýnem a přilehlých obcích. Služba může být poskytnuta výjimečně také mimo ORP Bystřice pod Hostýnem, pokud klient nezvládne vyřídit své záležitosti vlastními silami a pokud přispěje k řešení jeho nepříznivé situace (např. doprovody na soudní jednání, odborná zdravotnická vyšetření, odborná specializovaná vyšetření (např. SPC, diagnostický ústav, jednání na centrále banky aj.).

 

Cílem Terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi je podpořit sociální začlenění osob a poskytnout podporu a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem podmínky, ale mají snahu svou situaci zlepšit.

 

Cílem Terénní asistenční služby je, aby klient:

 • uměl navázat, rozvinout a udržet mezilidské vztahy a sociální vazby,
 • získal a dokázal uplatnit rodičovské kompetence,
 • spolupracoval se školským zařízením a vedl děti ke školní docházce a domácí přípravě,
 • zajišťoval zdravotní péči sobě i dětem,
 • zajišťoval financování rodiny a hospodárně s financemi nakládal,
 • měl odpovídající bydlení pro sebe a svou rodinu,
 • získal uplatnění na trhu práce a uměl si zaměstnání udržet,
 • dbal na osobní hygienu svou i svých dětí a hygienu v domácnosti,
 • uměl smysluplně využít volný čas rodiny,
 • rozvíjel u dětí motoriku, řeč a myšlení,
 • znal a uměl zajistit potřeby dětí.

 

3. Nabízené činnosti

 • pomoc s hledáním bydlení či práce
 • pomoc s řešením finančních problémů a správného hospodaření s penězi
 • pomoc s výchovou a péčí o děti
 • pomoc při řešení problémů dětí ve škole
 • pomoc při zajištění zdravotní péče a hygieny
 • pomoc při vedení domácnosti
 • pomoc s řešením problémů v rodině a další

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 6821779
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2013

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

25909614

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hrbová 1561, 75501 Vsetín
Telefon:739 633 345
Email:azylovydum@azylovydum.cz
Web:www.azylovydum.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Pohled na vstup do budovy sídla služby


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce