Jak pracovat s katalogem

Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Moravní nábřeží 81, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:732 587 478
Email:irena.raisiglova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • TOS je poskytována klientovi, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení
 • TOS je poskytována klientovi, který spadá do věkové struktury:

Mladí dospělí (19 - 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

 • Podmínkou je vůle klienta a jeho rodiny dosahovat s pomocí pracovníka TOS cílů, které by byly bez pracovníka TOS nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné.

Službu sociální péče – TOS nemůžeme zajistit osobě, v případech kdy:

 • spadá do jiné cílové skupiny
 • není se svým duševním onemocněním v léčebném procesu
 • je nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (např. infekční onemocnění aj.)
 • osoby nejsou schopny součinnosti (tzn. zájemce není ochoten či schopen, respektovat podmínky, za kterých se služba poskytuje) 
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je zachování péče v přirozeném domácím prostředí klienta, udržení jeho sociálních vazeb a životních návyků.

V rámci poskytování služby je pro nás důležité zachování lidské důstojnosti, respektování názoru a potřeb klienta. Každého klienta chápeme jako výjimečnou osobu, proto vždy přistupujeme individuálně a snažíme se poskytnout oporu a pocit blízkosti. Samozřejmostí je pro nás úzká spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky klienta. Zaměstnanci TOS zaručují profesní přístup a na svou pozici jsou dostatečně kvalifikováni.

Cílem odlehčovací služby je zajistit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Pracovníci odlehčovací služby poskytnou pečujícímu podporu a pomoc, zastoupí ho v péči o jeho blízkého, čímž mu ulehčí, poskytnou mu tak čas nezbytný nejen na odpočinek, ale i k zajištění osobních záležitostí, a tím zajistí:

 • intenzivnější prožívání svého osobního života.
 • předejití syndromu vyhoření a stavům vyčerpání
 • zamezení sociálnímu vyloučení pečující fyzické osoby
 • zajištění potřebnou informovanost v další péči o klienta.

Zastoupením pečujícího pracovníkem odlehčovací služby je klientovi:

 • umožněno zachovat v maximální možné míře jeho dosavadní způsob života v kruhu rodiny a přátel, aby nemusel odcházet do pobytového zařízení sociálních služeb, případně aby se tento odchod oddálil.
 • je-li to možné motivovat a podporovat k zachování, obnovení nebo rozvoji vlastní soběstačnosti a nezávislosti.
 • vytvářet příležitosti k zapojení klienta do sociálního a kulturního života. Podpora jeho sociálního začleňování.

 

3. Nabízené činnosti

TOS provádí činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Každý klient si sám stanoví, o jaké základní činnosti má zájem a ty označí, které si přeje, aby mu byly poskytovány.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti,

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 2044921
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 06:00 - 20:00
Neděle: 06:00 - 20:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

viz webové stránky www.uhradiste.charita.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce