Jak pracovat s katalogem

Terénní programy ve Zlíně

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Gahurova 1563, 76001 Zlín
Telefon:774 256 510
Email:mikulasek@podaneruce.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Primární cílová skupina

 • Osoby, které s drogami experimentují, užívají je rekreačně nebo pravidelně.
 • Osoby, které se snaží regulovat užívání návykových látek.

Sekundární cílová skupina

 • Rodiče, partneři a jiné osoby blízké klientům.
 • Obecná populace - studenti základních a středních škol, široká veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde program působí - nejedná se však o cílenou primární prevenci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

„Terénní programy ve Zlíně jsou služba, která aktivně vyhledává a kontaktuje uživatele nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních a sociálních rizik, vyplývajících z užívání drog. Služby poskytujeme všem uživatelům nealkoholových drog bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení čí psychický a fyzický stav.

Poslání dosahujeme především předáváním objektivních informací, poradenstvím, poskytováním injekčního a zdravotního materiálu, za účelem bezpečnější aplikace drog.

Cíle služby

„TPZL“ přejímají principy Harm reduction a Public health jako své hlavní cíle. Jde nám tedy zejména o snižování rizik a škod spojených s užíváním drog jak v rovině samotných uživatelů, tak v rovině širší společnosti.

Mimo tento obecně platný cíl uvádíme i základní cíle programu. U základních cílů máme stanoveny kvantitativní i kvalitativní kritéria, která používáme ke zhodnocení dosažení cíle.

Další základní cíle „TPZL“:

Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům.

Kritérium: minimální počet klientů za rok je 200 a celkový počet kontaktů je 600.

Rozšíření povědomí o „TPZL“ mezi uživatele nealkoholových drog.

Kritérium: minimálně 30% z celkového počtu klientů jsou noví klienti.

Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování.

Kritérium: z celkového počtu kontaktů došlo u 50% k předání poskytovaných informací.

Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí.

Kritérium: počet oslovených potencionálních zájemců o službu činí za rok 1000.

Motivace k aktivnímu řešení problémů.

Kritérium: z celkového počtu klientů je 20% poskytnuto individuální poradenství.

Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy).

Kritérium: počet vydaných injekčních stříkaček je 15 000.

Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV).

Kritérium: minimální počet přijatých injekčních stříkaček činí 80% z počtu vydaných.

Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů.

Kritérium: pracovníci si předávají pravidelně informace o aktuálním dění v „terénu“, uskutečňuje se „hodnocení terénu“ a jednou za rok proběhne hodnocení formou dotazníků pro klienty.

Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností.

Kritérium: během roku kontaktujeme 15 institucí a účastníme se pravidelných schůzek komunitního plánování v daných městech.

 

 

Hledání možností rozšíření poskytování služeb

Kritérium: spolupracujeme s MAS v místech, kde působíme a hledáme další možnosti především z fondů ESF na navýšení počtu úvazků a nákup auta dodávkového typu.

Rozšíření komunikace přes Fb

Kritérium: 25% klientů z celkového počtu s námi bude v kontaktu i přes Fb, hledání množností projektu pro Fb.

1.1.1Zásady poskytování služby

„TPZL“ přejímají Etický kodex České asociace streetwork (ČAS). Etický kodex pro nízkoprahové sociální služby (terénní programy, kontaktní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) vychází z etického kodexu sociálních pracovníků, se zaměřením na sociální pracovníky KC, NZDM a pracovníky terénních programů (viz příloha č. 1). Kodex je klientům a veřejnosti dostupný na webových stránkách služby.

 

Principy poskytované služby TPZL:

 • Harm Reduction - přístup Harm Reduction je postaven na snižování rizik určitého chování. Akceptuje fakt, že drogy jsou neoddělitelnou součástí existence společnosti. Nestaví se odmítavě k primární prevenci a abstinenci, ale toleruje skutečnost, že cíl abstinence nemusí být pro každého. Neformálním mottem Harm reduction přístupu je: „Když už ses rozhodl užívat drogy, dělej to tak, ať co nejméně škodíš sobě nebo svému okolí.“ 
 • Model Public Health - ochrana veřejného zdraví před šířením škodlivých jevů ve společnosti (HIV/AIDS, Hepatitidy, Syfilis). Jedná se o specifickou podobu „minimalizace škod“.
 • Nízkoprahovost - klienti mohou využít službu kdykoliv během pracovní doby, anonymně, nemusí se objednávat, služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Veřejná přístupnost ke službě - klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
 • Respektování volby klientů - je respektována klientova volba ve způsobu života, je mu aktivně nabídnuta odborná péče či pomoc, ale klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoli.
 • Zaměření na celek, individuální přístup - na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu, ale zároveň je služba „šita na míru“ jednotlivým klientům. Ctí se jedinečnost každého klienta a služby jsou mu poskytovány podle jeho aktuálních potřeb a možností.

Flexibilita a potřebnost - služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, nikoli potřebám pracovníků. Pružně reagují na jejich aktuální potřeby v potřebném rozsahu a aktivizace

3. Nabízené činnosti

Informační servi, kontaktní práce, poradenství, individuální případová práce, odkazování na další služby, poskytování pomoci v krizi uživatelům drog, kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobil, kontakt přes Facebookový profil, asistenční služba, intervence v prostředí zábavy, práce s veřejností - besedy na školách, praáce s osobami blízkými úživatelům drog, mapování drogové scény a orientace v potřebách klientů, kontakt s institucemi, spolupráce s lékárnami, výměný servis, zdravotní servi, testování na infekční choroby, 

4. Specifika služby

„Terénní programy ve Zlíně“ jsou registrovanou sociální službou, která patří do služeb sociální prevence. TPZL jsou zařazeny do sítí odborných služeb na úrovni krajských plánů a odborných komisí, městských komunitních plánů a v neposlední řadě sítě odborných služeb SPR.

V daném regionu nepůsobí žádná jiná terénní služba pro uživatele drog. Její potřebnost a úloha je tedy nezastupitelná. 

 • Identifikátor sociální služby: 8952114
 • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2018

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 10:00 - 18:00
Úterý: 10:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 17:00
Pátek: 10:00 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce