Jak pracovat s katalogem

Týdenní stacionář Fryšták

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Fryšták

Počet lůžek: 11Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18- ti let)

19-26 let

27-64 let (Pobytová - s neomezenou věkovou hranicí)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:724 343 045
Email:katerinasychrova@ssozp.cz
Web:www.ssozp.cz/sluzby/tydenni-stacionar/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je určena osobám ve věku od 18 let s neomezenou horní věkovou hranicí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby při:

 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • samostatném pohybu ve vnějším prostoru
 • kontaktu se společenským prostředím
 • při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění přiměřeného vzdělávání a vytváření pracovních dovedností a návyků

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním týdenního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti, a to nejenom v oblasti základních potřeb, ale také v oblasti uplatňování práv a zájmů, získávání kontaktů v přirozeném prostředí, důstojného prožívání života ve službě i mimo službu, tak aby žili způsobem života, který se blíží co možná nejvíce normálnímu životu jejich vrstevníků.

Cílem poskytování služby sociální péče je optimální rozvoj osobnosti klienta v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovými a individuálními zvláštnostmi:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta prostřednictvím vytváření a upevňování dovedností a návyků sebeobsluhy
 • rozvoj schopností a vědomostí klienta
 • zachování a posilování přirozené vztahové sítě uživatele, pomoc a podpora při využívání dalších aktivit podporující sociální začleňování
 • správnou mírou podpory vyvolávat zájem o nabízené aktivity v rámci poskytování služby
 • umožnit klientům aktivní účast na kulturních, sportovních a společenských akcích
 • pomoc a podpora při činnostech vedoucích k co nejvyšší soběstačnosti  klienta při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování

Nabízíme ubytování ve dvoupodlažním bezbariérovém objektu. Vnitřní prostor objektu je členěn na tři samostatné bytové jednotky se společným hlavním vchodem, společným schodištěm a výtahem. V 1. NP se nachází 2 bytové jednotky s kapacitou 5 lůžek a 3 lůžka, v 2. NP se nachází 1 bytová jednotka s kapacitou 3 lůžka. Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvojlůžkové. Ubytování je poskytováno od pondělí do pátku, včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru. Úklid je řešen externí firmou, zajišťujeme praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 • Poskytnutí stravy

Zajišťujeme celodenní stravování, které se skládá ze tří hlavních jídel a odpolední svačiny, jídla splňují zásady racionální výživy a odpovídají potřebám dietního stravování. Dodávka stravy je zajištěna externí dodavatelskou firmou. V rámci jednotlivých jídel je zajišťován i pitný režim. Uživatele služby zapojujeme do příprav svačin, nákupů a stolování.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je podávání stravy, poskytujeme pomoc a podporu při oblékání a svlékání včetně speciálních podmínek, pomoc při přesunu na lůžko, pomoc při prostorové orientaci.

 • Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, pomáháme při osobní hygieně. Poskytujeme pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty a pomoc a podporu při použití WC. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči, snažíme se využívat vnější zdroje jako je kadeřnictví, manikúra, pedikúra, léčebné koupele.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Využíváme různé prvky relaxačních technik. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o celoživotní rozvoj v návaznosti na vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění. Nabízíme pomoc a podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu přirozeným sociálním prostředím.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou. Podporujeme uživatele při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů služby.

 • Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu.

 • Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme 22nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

 

4. Specifika služby

Kapacita týdenního stacionáře je 11 osob.

 • Identifikátor sociální služby: 7984513
 • Druh sociální služby: § 47 - Týdenní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Pondělí: 06:00 - 00:00
Úterý: 00:00 - 00:00
Středa: 00:00 - 00:00
Čtvrtek: 00:00 - 00:00
Pátek: 00:00 - 18:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za sociální službu se skládá:

 úhrada za stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy;

 úhrada za péči ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči;

 úhrada za ubytování.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je členěna na poschodí, v budově je výtah. 

IČ poskytovatele

70850917

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:reditelka@ssozp.cz
Web:www.ssozp.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Týdenní stacionář Fryšták


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce