Jak pracovat s katalogem

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 25Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři

Ostatní


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:J. E. Purkyně 365, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:724 473 001
Email:novotal@nemuh.cz
Web:www.nemuh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 Služba je určena osobám s chronickým onemocněním, kombinovaným postižením a seniorům. Věková struktura klientů se pohybuje v rozmezí mladší dospělý od 19 let až po starší seniory nad 80 let. Služby nemůžeme poskytnout osobám vyžadujícím zvláštní péči z důvodu psychiatrického onemocnění, osobám závislým na návykových látkách, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, které potřebují péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, které svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí, osobám, kterým byl v posledních 6 měsících ukončen pobyt v pobytové službě Zdravotně sociálního středisdka a z důvodu naplnění kapacity.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Prostřednictvím poskytované služby pomáháme s udržením stávající soběstačnosti lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu. Jestliže nemohou tuto situaci zvládnout za pomoci svých nejbližších či jiných sociálních služeb, pomáhá naše pobytová služba tuto jejich nepříznivou situaci dočasně překlenout. Nabízíme tak lidem v tíživé situaci udržet či obnovit soběstačnost, aby mohli žít důstojným a plnohodnotým životem.

Cílem poskytované sociální služby je:

- poskytovat klientům sociální službu na dobu nezbytně nutnou ,

- v maximálně možné míře udržet a posílit stávající soběstačnost klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti,

- podporovat jejich nezávislost a samostatnost,

- zajišťovat jejich potřeby v důstojném prostředí v bezpečí a ochraně založeném na rovných vztazích,

- aktivně se podílet při zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavku klienta.

3. Nabízené činnosti

Pobytová sociální služba poskytuje klientům následující činnosti:

- ubytování,

-stravování,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- zprostředkování kontaktu se společenských prostředím,

- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Služba neposkytuje odbornou rehabilitační péči a péči fyzioterapeuta.

  • Identifikátor sociální služby: 1561636
  • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Pobyt a stravu na středisku si hradí klient sám. Denní úhrada činí za stravu 140 Kč a za pobyt 160 Kč. Pokud by klientovi po zaplacení nákladů za stravu a ubytování za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka k úhradě se poměrně sníží.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zdravotně sociální středisko Uherskohradišťské nemocnice a.s. je  bezbariérové zařízení.

IČ poskytovatele

27660915

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:J. E. Purkyně 365, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 529 120
Email:sladek@nemuh.cz
Web:www.nemuh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce