Krizová pomoc, Krizová pomoc, Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlínský kraj (KRAJ)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 2

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám v krizi.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíle služby:

Hlavní cíl služby - klient, který zvládl akutní emoční stav a překonal krizovou situaci, to znamená, že:

 1. 1. podařilo se mu uvolnit emoční napětí;
 2. 2. je schopen mluvit o svých pocitech, svém prožívání;
 3. 3. získal náhled a kontrolu nad situací;
 4. 4. ví, jak může snižovat negativní dopad na rodinu, společnost;
 5. 5. naplánoval si nejbližší kroky směřující k řešení situace;
 6. 6. nalezl zdroje podpory;
 7. 7. zná důvody proč krize nastala;
 8. 8. uplatnil svá práva, oprávněné zájmy a obstaral si osobní záležitosti.

Poslání služby:

Naším posláním je doprovázet lidi v obtížné životní situaci, kterou v této chvíli nejsou schopni zvládnout sami. Služba Krizová pomoc je poskytována rodinám i jednotlivcům po celém Zlínském kraji.

3. Nabízené činnosti

 • Sociálně terapeutické činnosti:

Rozhovor, aktivní naslouchání, podpora a povzbuzení, krizová intervence, základní sociální poradenství, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

 • Dobrovolnost – osoba v krizi vstupuje do služby z vlastní vůle. Dostupnost ambulance: každý pracovní čtvrtek od 14-16 hodin, prostory KP DC Zlín; terén: celý Zlínský kraj na místě, které zájemce/uživatel zvolí a je pro poskytování služby KP vhodné a zároveň koresponduje s posláním a cíli služby.
 • Bezplatnost – služba je poskytována zdarma.
 • Rovný přístup k dětem, dospívajícím - ctíme projevenou vůli dítěte a informujeme o průběhu setkání zákonné zástupce pouze v případě ohrožení života či zdraví. Nejedná-li se o ohrožení života a zdraví informujeme třetí stranu jen se souhlasem dítěte.
 • Mlčenlivost pracovníka – pracovník nikdy nesděluje informace mimo službu KP a zachovává mlčenlivost. Mlčenlivost může pracovník porušit pouze se souhlasem klienta nebo v případech stanovených zákonem.
 • Krátkodobost – délka poskytované služby se odvíjí od krizového stavu klienta služby, zpravidla 2 měsíce.

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

 • Zájemce o službu kontaktuje krizovou pomoc telefonicky, elektronicky či osobně Mapování situace zájemce o službu probíhá při prvním a dalším kontaktu.

Pracovník KP DC Zlín aktivně zjišťuje:

 • nepříznivou sociální situaci zájemce,
 • zda spadá do cílové skupiny,
 • zda jeho potřeby a cíle korespondují s posláním a cíli KP

Pokud zájemce o službu spadá do cílové skupiny, pracovník ho seznamuje/ mu vysvětluje:

 • poslání a cíle služby KP
 • pravidla a zásady poskytování služby KP
 • pravidla pro podávání a vyřizování stížností
 • podmínky, za kterých může být služba poskytnuta anonymně
 • ohlašovací povinnost pracovníka KP Poté se zájemce rozhoduje, jestli službu KP využije.

Následně směřuje rozhovor k uzavření smlouvy o využití služby KP a k individuálnímu plánu klienta. Ze setkání se zájemcem vzniká „Zápis z rozhovoru se zájemcem.“ Zájemce o službu KP DC Zlín může být odmítnut z důvodu (dle §91 zákona č. 108/2006 o sociálních službách):

• neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou zájemce žádá,

• nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá,

• kdy nastane střet zájmu mezi zájemcem a pracovníkem a současně není možné pracovníka nahradit.

 

Postup při odmítnutí:

• Jestliže zájemce žádá o sociální službu, kterou neposkytujeme, poskytne pracovník zájemci základní sociální poradenství a odkáže jej na jinou vhodnou službu.

• Při odmítnutí zájemce o službu z kapacitních důvodů, mu vždy nabízíme spolupráci v pozdějším čase.

• Při střetu zájmu mezi zájemcem a pracovníkem, kdy není možné pracovníka nahradit, nabízíme další nejbližší termín setkání.

 • Všichni odmítnutí zájemci jsou vedeni v evidenci odmítnutých zájemců v listinné podobě.
 • Zájemce je informován jasně a srozumitelně o poskytování sociální služby a obsahu dokumentu Záznam o uzavření ústní smlouvy/Smlouvy. Pokud zájemce čemukoliv nerozumí, pracovník má povinnost danou oblast dovysvětlit (např. na konkrétním příkladu) a v rozhovoru se ujišťovat, že zájemce oblasti porozuměl.
 • S dětmi se domlouváme na uzavření smlouvy dle jejich individuálních rozumových schopností, jejich míru posuzuje pracovník během rozhovoru. Na základě toho se rozhoduje, zda dítě je schopno porozumět obsahu uzavírané smlouvy.
 • Zájemce je během rozhovoru seznámen s obsahem dokumentu „Záznam o uzavření ústní smlouvy o poskytování sociální služby Krizová pomoc“ s jejími přílohami. Ústním odsouhlasením tohoto záznamu nebo konkludentně se stává ze zájemce klient.
 • Zájemce do 18 let uzavírá smlouvu pouze ústní formou. Nebo na základě žádosti zájemce uzavíráme smlouvu písemně. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních a podepsaná oběma smluvními stranami. Podpisem se stává ze zájemce klient. Klient se s pracovníkem KP DC Zlín domlouvá na průběhu a rozsahu poskytované služby. Ten je zaznamenán ve Smlouvě a v dokumentu „Zápis rozhovoru s klientem“.
 • Plánování rozsahu poskytované služby se již sjednává ve fázi jednání se zájemcem. V další fázi spolupráce se tento cíl s klientem konkretizuje, rozpracovává, mění dle jeho možností, schopností a přání vždy v souladu s posláním a cíli služby.
 • Identifikátor sociální služby: 9160187
 • Druh sociální služby: § 60 - Krizová pomoc
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.10.2017 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-20:00
   Úterý  :  08:00-20:00
   Středa  :  08:00-20:00
   Čtvrtek  :  08:00-20:00
   Pátek  :  08:00-20:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-12:00
   Čtvrtek  :  14:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Krizová pomoc, Krizová pomoc, Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace
Krizová pomoc, Krizová pomoc, Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

Kontaktujte službu